Resize Text:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Ymgysylltu â'r Cyhoedd

Er mwyn i drigolion gael cyfle i siarad yn uniongyrchol â'r Comisiynydd a'i dîm, rydym yn trefnu ac yn mynychu amrywiaeth o ddigwyddiadau ymgysylltu i sicrhau bod y Comisiynydd yn weladwy ac yn hygyrch i'r gymuned.

 

  

Mae mynychu digwyddiadau cymunedol yn rhoi cyfleoedd gwych i ni hysbysu cymunedau am rôl a gwaith y Comisiynydd, tra hefyd yn annog trigolion i rannu eu hadborth gyda ni.

Enghreifftiau o ddigwyddiadau a fynychwyd yn ystod 2019 yw:

 

Diwrnodau hwyl i'r teulu yn Abertawe, Pen-y-bont ar Ogwr, Caerdydd a Rhondda Cynon Taf.

Defnyddiwyd y digwyddiadau hyn gennym i ddatblygu ein dealltwriaeth o flaenoriaethau plismona a phryderon diogelwch pobl.


Cardiff Multicultural Mela

Roeddem yn falch o noddi a mynychu Mela Amlddiwylliannol Caerdydd, digwyddiad sy'n arddangos amrywiaeth eang o ddiwylliannau, cerddoriaeth, dawns, celfyddydau, ffasiwn a bwyd yn ogystal â pherfformiadau cymunedol.

999 Penwythnos y Gwasanaethau Brys

Fe ymunon ni â Heddlu De Cymru, gwasanaeth tân ac Achub De Cymru a thimau ambiwlans Cymru ym Mae Caerdydd, i gael penwythnos llawn hwyl o weithgareddau, arddangosiadau ac arddangosfeydd, gan hyrwyddo gwaith y gwasanaethau brys.

Diwrnod i'r teulu Shirenewton 

Rhoddodd diwrnod agored i deuluoedd Drenewydd Gelli-farch gyfle inni siarad â'r gymuned Sipsiwn a Theithwyr am eu hymddiriedaeth a'u hyder yn yr heddlu a'u profiadau o adrodd am drosedd

Adfest

Roeddem yn falch o gael ein gwahodd i fynychu ' Adfest ' cyntaf pobl Cymru gyfan, sy'n ddigwyddiad blynyddol i bobl ag anableddau dysgu. Rhoddodd y digwyddiad gyfle i ni siarad â phobl ag anableddau dysgu am rôl y Comisiynydd a'r gwaith rydym yn ei wneud i helpu i atal a lleihau troseddu. 

Roedd y sgyrsiau agored a gonest a gawsom gydag unigolion yn y digwyddiadau hyn yn ein galluogi i glywed drosof fy hun y materion yr oedd ein cymunedau yn eu hwynebu a'u barn gyffredinol am blismona lleol. Mae hyn yn arbennig o bwysig er mwyn i ni ddeall pryd mae'r gwaith rydym yn ei wneud yn ceisio taclo ac atal troseddu a diogelu'r rhai mwyaf agored i niwed yn ein cymunedau.

Mae'r adborth a gasglwyd o'n holl weithgarwch ymgysylltu hefyd yn helpu i lywio ein gwaith o graffu a goruchwylio Heddlu De Cymru ac yn llywio datblygiad ein gwaith polisi a phrosiect.

Y newyddion diweddaraf

Y Comisiynydd yn ymateb i ddigwyddiadau yn Aberogwr

Mewn ymateb i ddigwyddiadau yn Aberogwr ddydd Iau 25 Mehefin 2020, dywedodd Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru, Alun Michael:

“Roedd y golygfe…

Gweld mwy >

Y Comisiynydd yn dyfarnu bron £600k i gefnogi gwasanaethau cam-drin domestig led…

Mewn partneriaeth â'r Weinyddiaeth Gyfiawnder, mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Alun Michael yn falch o gyhoeddi bod £635,150 wedi cael ei ddyran…

Gweld mwy >

Mae Swyddogion Cefnogi Cymunedol yr Heddlu ledled Cymru yn chwarae rôl ganolog y…

Ers 2003, mae rôl Swyddogion Cefnogi Cymunedol yr Heddlu (SCCH) wedi bod yn ganolog i blismona bro ar draws Cymru. Mae hyn wedi bod yn arbennig o amlw…

Gweld mwy >