Resize Text:

Switch to:

Transparency

Contractau a Gwariant

Mae’n ddyletswydd ar y Comisiynydd i gyhoeddi amrywiaeth o wybodaeth o ganlyniad i’r Gorchymyn Gwybodaeth Benodedig. Daw’ Daw’r gorchymyn â gwybodaeth ynglŷn â gwariant gan brif swyddog yr heddlu a gwybodaeth ynglŷn â chontractau y mae a wnelo’r prif swyddog â nhw o fewn cwmpas y gofynion i gyhoeddi gwariant. Mae’r wybodaeth ganlynol yn esbonio sut rydym yn cyflawni’r gofynion o ran datgelu.

Contractau a Gwahoddiadau i Dendro

Mae’n ddyletswydd ar y Comisiynydd i gyhoeddi manylion pob contract sydd â gwerth o fwy na £10,000, ynghyd â chopi o bob gwahoddiad i dendro a ddyroddwyd.

Mae gan gronfa ddata Bluelight (BLPD) yr heddlu ar hyn o bryd gyfleuster Rhyddid Gwybodaeth sy’n darparu rhestr o gontractau cyfredol i awdurdodau sy’n aelodau, cyhyd â bod y sefydliad yn cynnal y gronfa ddata.

Ar hyn o bryd mae’r Swyddfa Gartref yn mynnu bod caledwedd a meddalwedd masnachol ‘oddi ar y silff’ yn cael eu prynu drwy fframwaith Sprint II. Mae nifer y contractau pwrpasol ar gyfer Systemau Gwybodaeth felly yn gymharol fach.

Pan fo’r heddlu’n prynu o dan gontract neu fframwaith cydweithredol sy’n cael ei arwain gan sefydliad arall, byddwn yn cyfeirio at y sefydliad arweiniol, a all fod yn llu arall, Gwasanaeth Caffael y Llywodraeth neu’n sefydliad arall yn y sector cyhoeddus . Yn achos contractau risg isel sydd o dan amodau a thelerau’r cyflenwr, nid yw’n fwriad gennym i uwchlwytho telerau ac amodau’r cyflenwr. Dylai’r archeb brynu (sef y contract) gyfeirio at unrhyw delerau o’r fath. Mae Heddlu De Cymru wedi gwneud defnydd sylweddol o e-gaffael ac o ganlyniad, mae gwybodaeth sy’n ymwneud â thendrau yn cael ei gadw o fewn y teclyn e-dendro Bravosolution ac mae dolen i’r wybodaeth wedi ei gynnwys yn nogfen y contract.

Hysbysebu cyfleoedd tendro

Defnyddia Heddlu De Cymru sawl dull i roi cyhoeddusrwydd i gyfleoedd busnes, gan ddibynnu ar natur a gwerth y cyfle.:

GwerthwchiGymru – menter Llywodraeth Cynulliad Cymru i helpu busnesau bach a chanolig i weithio’n llwyddiannus gyda chleientiaid yn y sector cyhoeddus. Ar ôl cofrestru, gall cyflenwyr weld cyfleoedd tendro, hyrwyddo eu cwmni, cysylltu â sefydliadau cofrestredig yn y sector cyhoeddus a cheisio cyngor.

Cyfnodolyn Swyddogol Dyddiol Tendrau Electronig yr Undeb Ewropeaidd – fersiwn ar-lein Cyfnodolyn Swyddogol yr Undeb Ewropeaidd. Mae’n rhoi mynediad uniongyrchol at hysbysiadau o weithgarwch tendro dros drothwyon yr Undeb Ewropeaidd

Contrax Weekly UK – mae’n darparu gwybodaeth gyfredol ynglŷn â thendrau a chontractau’r sector cyhoeddus yn y Deyrnas Unedig.

Mae gwefan Heddlu De Cymru hefyd yn cyfeirio at Sut mae Gwneud Busnes gyda Heddlu De Cymru

Mae manylion pob contract sydd werth mwy na £10,000 ar gael drwy gronfa ddata caffael Bluelight.

Gwahoddiadau i Dendro

Mae copïau o bob gwahoddiad i dendro am gontract y mae disgwyl i’w werth fod dros £10,000 ar gael drwy gronfa ddata caffael Bluelight.

Mae Adran Caffael Heddlu De Cymru yn gyfrifol am reoli gweithgarwch pob tendr a chontract ar gyfer y Comisiynydd a’r Prif Gwnstabl.

Eiddo

Police Premises Owned

Gwariant dros £500

Gwariant dros Medi 2019

Gwariant dros Awst 2019

Gwariant dros Gorffennaf 2019

Gwariant dros Mehefin 2019

Gwariant dros Mai 2019

Gwariant dros Ebrill 2019

Gwariant dros Mawrth 2019

Gwariant dros Chwefror 2019

Gwariant dros Ionawr 2019

Gwariant dros Rhagfyr

Gwariant dros Tachwedd

Gwariant dros Hydref

Gwariant dros Medi

Gwariant dros Awst

Gwariant dros Gorffennaf

Gwariant dros Mehefin

Gwariant dros Mai 2018

Gwariant dros Ebrill 2018

Gwariant dros Mawrth 2018

Gwariant Dros Chwefror 2018

Gwariant dros – Ionawr 2018 

Gwariant dros Rhagfyr- 2017 12

Gwariant dros Tachwedd 2017

Gwariant dros Hydref 2017

Gwariant dros £500 Medi 2017

Gwariant dros £500 Awst 2017

Gwariant dros £500 Gorffennaf 2017

Gwariant dros £500 Mehefin 2017

Gwariant dros £500 Mai 2017

Gwaroiant dros £500 Ebrill 2017

Spending Report March 2015

Spending Report February 2015

Spending Report January 2015

Spending Report December 2014

Spending Report November 2014

Spending Report October 2014

Spending Report September 2014

Spending Report August 2014

Spending Report July 2014

Spending Report June 2014

Spending Report May 2014

Spending Report April 2014

Spending Report March 2014

Spending Report February 2014

Spending Report January 2014

Spending Report December 2013

Spending Report November 2013

Spending Report October 2013

Spending Report September 2013

Spending Report August 2013

Spending Report July 2013

Spending Report June 2013

Y newyddion diweddaraf

Hysbyseb am Aelod Cyfetholedig Annibynnol ar gyfer Panel yr Heddlu a Throsedd …

Mae Panel yr Heddlu a Throsedd De Cymru (y Panel) yn chwilio am unigolyn ymroddedig a brwdfrydig i ymuno â’r Panel fel Aelod Cyfetholedig Annibynnol i…

Gweld mwy >

Lansio strategaeth newydd i fynd i'r afael â Thrais yn erbyn Menywod a Merched y…

Yn Neuadd y Sir Caerdydd, ddydd Iau 3 Hydref, croesawodd Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu, Y Gwir Anrh Alun Michael, bartneriaid ledled De Cymru i la…

Gweld mwy >

Y Comisiynydd yn cydnabod cyfraniad Hyrwyddwyr Datblygu pobl dduon ac Asiaidd a …

Yr wythnos hon cynhaliodd Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu, Alun Michael, y cyntaf mewn cyfres o ddigwyddiadau er mwyn cydnabod ymrwymiad a chymorth …

Gweld mwy >