Resize Text:

Switch to:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Faint ydym yn ei wario ac ar beth yr ydym yn ei wario

Pennu Cyllideb

Y Comisiynydd sy’n gyfrifol am bennu cyllideb yr heddlu.

Cyfanswm y gyllideb ar gyfer 2019-20 yw £294,371,000. Daw’r rhan fwyaf o’r arian drwy:

  • Grantiau’r Llywodraeth, a gyfrifir yn defnyddio fformwla ariannu – 60%
  • Praesept lleol yr heddlu, drwy dreth y cyngor – 40%.

Bob blwyddyn, mae’n rhaid i’r Comisiynydd ymgynghori â’r Prif Gwnstabl i bennu cyllideb ar gyfer y flwyddyn sydd i ddod ac i gytuno ar strategaeth ariannol tymor canolig sy’n rhoi ystyriaeth i gynlluniau ariannu a gwario ar gyfer refeniw a chyfalaf.

Wrth bennu’r gyllideb, mae’r Comisiynydd yn gyfrifol am bennu elfen blismona treth y cyngor (praesept) yn Ne Cymru.  Ar gyfer 2019-20, £257.52 y flwyddyn yw’r swm hwnnw ar gyfer eiddo Band D.

Datganiad o gyfrifon

2016/2017 Datganiad o gyfrifon heddlu a throseddu comisiynydd

2015/2016 Datganiad o gyfrifon yr heddlu a throseddu comisiynydd

2015/2016 Prif Gwnstabl a’r Cyd Blynyddol Datganiad Llywodraethu

2014/2015 Prif Gwnstabl a’r Cyd Blynyddol Datganiad Llywodraethu

Gall Datganiad o Gyfrif ar gyfer 2014, 2013 a 2012 ar gael yma.

Yr Her Ariannol

Gellir cael gwybodaeth am yr her ariannol ar gael yn y Strategaeth Tymor Canolig y gellir eu gweld drwy’r dolenni isod.

Strategaeth Ariannol

Strategaeth-Ariannol-Tymor-Canolig-2019-2023

Strategaeth-Ariannol-Tymor-Canolig-2017-2021

Strategaeth-Ariannol-Tymor-Canolig-2016-2020

Strategaeth-Ariannol-Tymor-Canolig-2014-2018

Strategaeth Ariannol Tymor Canolig 2013-2017

Ymgorffori:

  • Praesept Cynnig
  • Cyllideb Refeniw 2013-14
  • Rhagolwg Refeniw 2013-17
  • Strategaeth Gyfalaf 2013-17
  • Gwerth y Cynllun Arian ar Gyfer 2011-17

Menter Twyll Genedlaethol

 

Y newyddion diweddaraf

Mae Panel Heddlu a Throsedd De Cymru yn cefnogi'r cynnydd arfaethedig i braesept…

Mae Panel  yr Heddlu a Throseddu De Cymru wedi cytuno i gynyddu praesept yr heddlu a fydd yn cael ei ddefnyddio i fynd i'r afael â thrais difrifol a t…

Gweld mwy >

Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru wedi'i achredu'n ffurfiol fel cyflogw…

Mae'n bleser mawr gennym gyhoeddi ein bod bellach wedi ein hachredu fel Cyflogwr Cyflog Byw. Mae hyn yn golygu y bydd pob aelod o staff sy'n gweithio …

Gweld mwy >

PCSO yn cynrychioli Heddlu De Cymru mewn Rhaglen Arweinyddiaeth newydd i Gymru

Ar 10 Rhagfyr, roedd Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu, Alun Michael, a'r Dirprwy Brif Gwnstabl Jeremy Vaughan yn falch o ymuno â Chomisiynydd Cenedla…

Gweld mwy >