Resize Text:

Switch to:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Transparency

Panel yr Heddlu a Throsedd

Panel yr Heddlu a Throseddu sy’n gyfrifol am oruchwylio gwaith y Comisiynydd a chraffu ar ei benderfyniadau.

Deg cynghorydd lleol, yn cynrychioli saith cyngor lleol De Cymru, a dau aelod annibynnol yw aelodau’r panel.

Mae cyfrifoldebau’r panel yn cynnwys:

•    Gwneud adroddiadau ac argymhellion ynglŷn â chamau gweithredu ac/neu benderfyniadau’r Comisiynydd;
•    Craffu ar fersiwn ddrafft Cynllun yr Heddlu a Throseddu;
•    Gwysio’r Comisiynydd, a’i staff, i’w holi’n gyhoeddus;
•    Craffu ar gyllideb yr Heddlu a phraesept treth y cyngor ac o bosibl, gyda mwyafrif o ddwy ran o dair, roi feto arnynt;
•    Craffu ar benodi’r Prif Gwnstabl ac o bosibl, gyda mwyafrif o ddwy ran o dair, roi feto ar y penodiad;
•    Cynnal gwrandawiadau cadarnhau ar gyfer staff uwch;
•    Ymdrin â chwynion lefel is yn erbyn y Comisiynydd.

Nid diben y panel yw craffu’n uniongyrchol ar berfformiad Heddlu De Cymru – rôl y Comisiynydd yw honno.

Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful sy’n gyfrifol am weinyddiad Panel yr Heddlu a Throseddu.


Sut y bydd Panel yr Heddlu a Throseddu yn craffu ar waith Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu?

Mae gan aelodau’r Panel y pŵer i lunio adroddiadau a gwneud argymhellion ynglŷn â chamau gweithredu a phenderfyniadau’r Comisiynydd.  Mae ganddynt rôl benodol i graffu ar fersiwn ddrafft Cynllun yr Heddlu a Throseddu, ar braesept treth y cyngor, ar benodiad Prif Gwnstabliaid ac ar yr Adroddiad Blynyddol. Mae ganddynt hefyd y pŵer i wysio’r Comisiynydd a’u staff i’w holi’n gyhoeddus.

Cyhoeddir yr holl adroddiadau a’r cofnodion yn gyhoeddus.

Gweithdrefnau

Cylch Gorchwyl

Trefniadau’r Panel

Rheolau Gweithdrefnol

Y newyddion diweddaraf

Y Comisiynydd yn ymateb i ddigwyddiadau yn Aberogwr

Mewn ymateb i ddigwyddiadau yn Aberogwr ddydd Iau 25 Mehefin 2020, dywedodd Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru, Alun Michael:

“Roedd y golygfe…

Gweld mwy >

Y Comisiynydd yn dyfarnu bron £600k i gefnogi gwasanaethau cam-drin domestig led…

Mewn partneriaeth â'r Weinyddiaeth Gyfiawnder, mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Alun Michael yn falch o gyhoeddi bod £635,150 wedi cael ei ddyran…

Gweld mwy >

Mae Swyddogion Cefnogi Cymunedol yr Heddlu ledled Cymru yn chwarae rôl ganolog y…

Ers 2003, mae rôl Swyddogion Cefnogi Cymunedol yr Heddlu (SCCH) wedi bod yn ganolog i blismona bro ar draws Cymru. Mae hyn wedi bod yn arbennig o amlw…

Gweld mwy >