Resize Text:

Switch to:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Cyllid

Cyllideb Swyddfa

Mae cyfanswm costau tīm y Comisiynwyr i'w gweld yn y strategaeth ariannol tymor canolig trwy'r ddolen ganlynol

 

Teitl swydd, cyfrifoldebau a chyflog pob aelod o’r uwch staff (sy’n ennill dros £58,200)

Rheoliadau Cyfrifon ac Archwilio (Cymru) 2014

Hysbysiad archwilio lle nad yw'r Swyddog Ariannol Cyfrifol wedi gallu ardystio'r cyfrifon, naill ai o ganlyniad i salwch neu am nad yw'r cyfrifon wedi cael eu paratoi

Mae Rheoliad 10(1) o Reoliadau Cyfrifon ac Archwilio (Cymru) 2014 (fel y'i diwygiwyd) yn ei gwneud yn ofynnol i Brif Swyddog Ariannol Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu lofnodi a dyddio datganiad drafft o gyfrifon Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu ac ardystio ei fod yn cyflwyno safbwynt gwir a theg o sefyllfa ariannol Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu ar ddiwedd y flwyddyn y mae'n berthnasol iddi ac o incwm a gwariant Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu ar gyfer y flwyddyn honno. Mae'r Rheoliadau yn ei gwneud yn ofynnol i hyn gael ei gwblhau hyn erbyn 31 Mai 2020.

Nid yw Prif Swyddog Ariannol Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu wedi llofnodi nac ardystio'r cyfrifon drafft ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Mawrth 2020. O ganlyniad i'r achosion o COVID-19, roedd angen i'r Comisiynydd ailgyfeirio adnoddau er mwyn cefnogi gwasanaethau rheng flaen allweddol, ac nid yw'r datganiad o gyfrifon wedi cael ei baratoi eto. Mae'r datganiad o gyfrifon wrthi'n cael ei baratoi, a bydd y Prif Swyddog Ariannol yn llofnodi ac yn ardystio'r datganiad drafft o gyfrifon pan fydd pwysau uniongyrchol y pandemig COVID-19 wedi gostegu. Disgwylir mai ddiwedd mis Mehefin y bydd hyn yn digwydd, ond gallai hyn newid yn dibynnu ar drywydd y pandemig.

Datganiad Cyfrifon Blynyddol

Hysbysiad Cwblhau Archwiliad


Lwfansau a Chostau

Rhwng 22 Tachwedd 2012 a 30 Mehefin 2017, ni wnaeth y Comisiynydd hawlio dim costau.


Gwariant ar deithio a llety a wnaed ar ran y Comisiynydd:


Talwyd i Ddirprwy Gomisiynydd yr Heddlu a Throseddu:

 

Rhoddion a Lletygarwch

Incwm a Gwariant


Adeiladau, hawliau a rhwymedigaethau


I gael manylion am yr adeiladau a ddefnyddir yn benodol ar gyfer gwaith Comisiynydd Heddlu a Throseddu De Cymru, gan gynnwys trosolwg o’u defnydd, cliciwch yma

 Grantiau

Y newyddion diweddaraf

Y Comisiynydd yn ymateb i ddigwyddiadau yn Aberogwr

Mewn ymateb i ddigwyddiadau yn Aberogwr ddydd Iau 25 Mehefin 2020, dywedodd Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru, Alun Michael:

“Roedd y golygfe…

Gweld mwy >

Y Comisiynydd yn dyfarnu bron £600k i gefnogi gwasanaethau cam-drin domestig led…

Mewn partneriaeth â'r Weinyddiaeth Gyfiawnder, mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Alun Michael yn falch o gyhoeddi bod £635,150 wedi cael ei ddyran…

Gweld mwy >

Mae Swyddogion Cefnogi Cymunedol yr Heddlu ledled Cymru yn chwarae rôl ganolog y…

Ers 2003, mae rôl Swyddogion Cefnogi Cymunedol yr Heddlu (SCCH) wedi bod yn ganolog i blismona bro ar draws Cymru. Mae hyn wedi bod yn arbennig o amlw…

Gweld mwy >