Resize Text:

Switch to:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Yr Heddlu yn canmol gorfoleddwyr cyn Gwener Gwirion

Wedi'i ddiweddaru: 20/12/2017

Mae Heddlu De Cymru wedi canmol y degau o filoedd o bobl a aeth allan i ddathlu’r Nadolig yn gynnar y penwythnos diwethaf – gydag uwch swyddogion yn dweud eu bod yn falch bod y mwyafrif helaeth o bobl wedi ymddwyn yn gyfrifol.

Unwaith eto, cyn y dydd Gwener hwn – y dydd Gwener olaf cyn y Nadolig – mae’r heddlu’n annog y sawl sy’n mynd allan i ddathlu i fwynhau eu hunain heb sbwylio’r noson iddyn nhw, ei ffrindiau a phobl eraill drwy fynd yn rhy feddw.

Drwy fenter Yfwch Lai Mwynhewch Fwy, mae’r rheini sy’n cynllunio noson allan, yn cael eu hatgoffa ei bod hi’n bosibl y cânt eu gwrthod rhag mynd i mewn i fariau a chlybiau os byddant yn rhy feddw, sy’n golygu y bydd eu noson yn dod i ben yn gynnar.

Yn y cyfamser, bydd yr heddlu yn anfon mwy o swyddogion i rai o gyrchfannau bywyd nos poblogaidd De Cymru y penwythnos hwn, gyda chynlluniau cadarn yn sicrhau y bydd pob cymuned yn Ne Cymru yn parhau i gael ei phlismona’n effeithiol dros yr Ŵyl.

Mae’r gwaith cynllunio hwn hyn hefyd wedi cynnwys cydweithio’n agos â’n hasiantaethau partner, gan gynnwys y fasnach ddiodydd a safleoedd trwyddedig. Mae’r heddlu yn tynnu sylw at y ffaith bod bariau a chlybiau yn cael eu hatal rhag gwerthu alcohol i’r rheini sydd wedi meddwi – a bod y rheini sydd wedi yfed gormod yn wynebu’r risg o gael eu gwrthod rhag mynd i mewn i glybiau a bariau yn y lle cyntaf.

Dywedodd yr Uwcharolygydd Mark Hobrough: “Roedd Caerdydd yn brysur iawn y penwythnos diwethaf – fodd bynnag, ni welwyd mwy o ddigwyddiadau nag ar nos Sadwrn brysur arferol. Gwnaeth staff diogelwch oedd yn sefyll o flaen y ciwiau i fynd i mewn i safleoedd ddelio â lefelau meddwdod yn dda iawn, ac ni wnaethant adael i’r rhai a oedd wedi yfed gormod i fynd i mewn. Yn sgil hynny, cafodd rhai pobl eu siomi. Mae’n werth atgoffa’r rheini sy’n cynllunio noson allan i ddathlu’r Nadolig y penwythnos hwn o hynny.”

Dywedodd y Prif Arolygydd Steve Jones: “Roedd y penwythnos diwethaf yn brysurach nag arfer yn Abertawe, ond gwnaeth yr heddlu a’n partneriaid lleol gynyddu nifer yr adnoddau yng nghanol y ddinas a gwnaeth y mwyafrif helaeth o bobl ymddwyn yn dda. Caiff rhagor o adnoddau eu defnyddio dros y penwythnos hwn er mwyn rheoli’r cynnydd disgwyliedig yn y galw am ein gwasanaethau – bydd y Man Cymorth a’r Pwynt Gwybodaeth Gofod Diogel yn weithredol eto ddydd Gwener ar gyfer unrhyw un a all fod angen help neu gymorth meddygol, ac rydym yn edrych ymlaen at groesawu pobl sy’n barod i ddathlu dechrau eu gwyliau Nadolig yn gyfrifol.”

Dywedodd y Dirprwy Brif Gwnstabl Richard Lewis: “Rydym yn ddiolchgar i bawb a wnaeth fwynhau eu hunain yn gyfrifol y penwythnos diwethaf, ac rydym yn edrych ymlaen at sicrhau y gall pawb wneud hynny eto y penwythnos hwn wrth i’r Nadolig agosáu.
“Mae’n galonogol – er nad yw’n syndod – i wybod bod y mwyafrif llethol o bobl a wnaeth fwynhau eu hunain ar nosweithiau allan ledled De Cymru y penwythnos diwethaf wedi gwneud hynny yn gyfrifol.
“Mae ein trefi a’n dinasoedd yn gyrchfannau gwych ar gyfer noson allan ac mae hynny, i raddau helaeth, oherwydd ymddygiad da y rheini sy’n mwynhau eu hunain.
“Fodd bynnag, mae’r ymgyrchoedd plismona cadarn sydd gennym ar waith ledled De Cymru a’r cymorth a gawn gan amrywiaeth eang o bartneriaid yn sicrhau, hyd yn oed pan fydd digwyddiadau’n codi, y gallwn ymyrryd ac atal niwed pellach. Dros y Nadolig, a thrwy gydol y flwyddyn, mae ein cynlluniau nid yn unig yn sicrhau bod canol ein trefi a’n dinasoedd wedi’u plismona’n dda, ond hefyd fod ein cymunedau’n cael y lefel o wasanaeth y mae ganddynt yr hawl i’w disgwyl.”

Ychwanegodd Dirprwy Gomisiynydd yr Heddlu a Throseddu Bonnie Navarra: “Y cyfnod cyn y Nadolig yw’r adeg brysuraf o’r flwyddyn, ac mae’n bosibl mai’r dydd Gwener hwn fydd y noson brysuraf hyd yn hyn.
“Rydym yn atgoffa’r sawl sy’n mynd allan i ddathlu bod y gyfraith yn datgan, os yw’n amlwg eu bod yn feddw, ni chaniateir iddynt fynd i mewn i safleoedd trwyddedig – sy’n golygu y gallai eu cynlluniau ar gyfer noson allan i ddathlu’r Ŵyl gael eu sbwylio os byddant yn cael gormod i yfed neu’n yfed cyn gadael y tŷ.
“Ochr yn ochr ag amrywiaeth o asiantaethau partner, rydym hefyd yn helpu i sicrhau na chaiff rhagor o alcohol ei weini i bobl sydd wedi yfed gormod, a’u bod yn cael yr help sydd eu hangen arnynt.”

Mae ymgyrch Yfwch Lai Mwynhewch Fwy yn fenter ar y cyd a lansiwyd yn 2015 er mwyn helpu i leihau troseddau treisgar drwy fynd i’r afael â goryfed yng nghanol ein trefi a’n dinasoedd.
Y newyddion diweddaraf

Mae Panel Heddlu a Throsedd De Cymru yn cefnogi'r cynnydd arfaethedig i braesept…

Mae Panel  yr Heddlu a Throseddu De Cymru wedi cytuno i gynyddu praesept yr heddlu a fydd yn cael ei ddefnyddio i fynd i'r afael â thrais difrifol a t…

Gweld mwy >

Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru wedi'i achredu'n ffurfiol fel cyflogw…

Mae'n bleser mawr gennym gyhoeddi ein bod bellach wedi ein hachredu fel Cyflogwr Cyflog Byw. Mae hyn yn golygu y bydd pob aelod o staff sy'n gweithio …

Gweld mwy >

PCSO yn cynrychioli Heddlu De Cymru mewn Rhaglen Arweinyddiaeth newydd i Gymru

Ar 10 Rhagfyr, roedd Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu, Alun Michael, a'r Dirprwy Brif Gwnstabl Jeremy Vaughan yn falch o ymuno â Chomisiynydd Cenedla…

Gweld mwy >