Resize Text:

Switch to:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Ymateb Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu i setliad Grant yr Heddlu

Wedi'i ddiweddaru: 03/01/2019

Rwy’n croesawu’r ffaith bod y setliad sydd wedi ei gyhoeddi heddiw wedi lleddfu rhywfaint ar y bygythiad ariannol sylweddol a allai gael effaith fawr a niweidiol ar Heddlu De Cymru. Mae’r Trysorlys wedi cydnabod ei gyfrifoldeb i ariannu “twll du” gwerth £4 miliwn ym mhensiynau’r heddlu yn y flwyddyn ariannol nesaf. Fodd bynnag, rydym yn dal i aros am ymrwymiad hirdymor gan y Llywodraeth i fynd i’r afael â mater pensiynau, sef cost o £4 miliwn yn 2019/20 yn codi i £10 miliwn y flwyddyn ganlynol a’r flwyddyn wedyn. Ni all ac ni ddylai hyn gael ei gyllido o gyllidebau’r heddlu sy’n bodoli eisoes.

Mae gennym gwestiwn arall heb ei ateb ynglŷn ag ariannu hyfforddiant yr heddlu a sut y bydd costau’r fframwaith hyfforddiant newydd yn cael eu talu.

Unwaith eto, mae’r Llywodraeth wedi trosglwyddo’r baich o ariannu’r heddlu i’r rhai sy’n talu’r dreth gyngor drwy braesept yr heddlu, gan wneud Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu yn uniongyrchol gyfrifol am y cynnydd anochel sydd ei angen i ddarparu gwasanaethau plismona effeithiol. Rhywbeth sy’n achosi rhwystredigaeth ychwanegol yma yn Ne Cymru yw, er gwaethaf y galwadau niferus am adolygiad, nad yw’r Swyddfa Gartref yn cydnabod y gost ychwanegol o blismona’r brif ddinas o hyd, felly mae De Cymru yn colli allan ymhellach er bod arian ychwanegol ar gael i heddluoedd sy’n plismona Llundain a Chaeredin. Rydym yn rhannu uchelgeisiau Caerdydd ac, yn wir, Abertawe i gynnal digwyddiadau mawr a’r unig beth rydym yn gofyn amdano yw tegwch yn y ffordd y caiff arian ar gyfer plismona ei ddarparu gan y Swyddfa Gartref.

Ers 2011/12, mae Grant yr Heddlu i Heddlu De Cymru wedi lleihau tua £45 miliwn sef y gostyngiad arian parod mwyaf yng Nghymru o gymharu â’r gwasanaethau cyhoeddus eraill a ariennir yn ganolog. Yn ystod y cyfnod hwn, mae nifer swyddogion yr heddlu wedi cael ei thorri o 3,400 i tua 2,800.

Rydym wedi gwneud penderfyniadau anodd flwyddyn ar ôl blwyddyn ers sawl blwyddyn mewn perthynas â’r ffordd rydym yn darparu ein gwasanaethau. Os yw gweinidogion y Swyddfa Gartref yn awyddus i weld cynnydd mewn effeithlonrwydd a gwelliant parhaus, dylent ddod i Dde Cymru. Mae ein gwaith effeithiol o gynllunio ymlaen llaw, ynghyd â’r ffordd arloesol rydym yn gweithio gyda phartneriaid er mwyn cadw De Cymru yn ddiogel, ymhlith y rhesymau pam rydym wedi gallu parhau i ymateb i’n heriau yn erbyn cefndir o doriadau ariannol sylweddol.

Rydym wedi mabwysiadu dull cytbwys o weithredu er mwyn lleihau’r effaith ar blismona yn ein cymunedau, tra’n ceisio cadw’r baich ar y trethdalwr mor fach â phosibl. Hyd yn oed gyda’r cynnydd o 7% ym mhraesept yr heddlu eleni, Heddlu De Cymru oedd yr heddlu gyda’r gwerth gorau am arian o ran y gost i’r rhai sy’n talu’r dreth gyngor yng Nghymru o hyd.

Er gwaethaf yr heriau ariannol, mae’r heddlu wedi gwella ei berfformiad a’i wasanaeth i’n cymunedau yn gyson a chaiff ei gydnabod fel un o’r heddluoedd sy’n perfformio orau yng Nghymru a Lloegr.

O ystyried pwysau galw mawr a llai o adnoddau, mae’n beth hynod i mi fod lefel yr ymrwymiad gan ein swyddogion a’n staff mor uchel ac mae’n aruthrol gweld eu hagwedd gadarnhaol tuag at gefnogi pobl sy’n agored i niwed ac ymateb i’r holl heriau eraill y maent yn eu hwynebu yn ddyddiol. Rydym am i’r cyllid fod yn ei le er mwyn gallu rhoi’r adnoddau iddynt i wneud y gwaith.

Er gwaethaf y toriadau, rydym wedi cynnal plismona yn y gymdogaeth, wedi gwella ein hymrwymiad i weithio gyda phartneriaid er mwyn atal troseddau, wedi parhau i fuddsoddi mewn technoleg ac wedi ymateb i’r galwadau gweithredol cynyddol ar y gwasanaeth.

Cafodd llawer o’n llwyddiant ei gydnabod gan Arolygiaeth Ei Mawrhydi. Mae lefel boddhad dioddefwyr ymhlith y gorau yn y wlad, a gwaith ymgysylltu a phresenoldeb ein swyddogion mewn cymunedau yw’r gorau yn y DU.

Rydym yn parhau i gael cymorth Llywodraeth Cymru i ariannu 200 o Swyddogion Cymorth Cymunedol sy’n chwarae rhan hollbwysig yn ein Timau Plismona yn y Gymdogaeth.

Mae’r cynnydd yn y praesept wedi ein galluogi i gynnal nifer swyddogion yr heddlu ar y lefel bresennol, gan gynnwys y rheini sydd wedi’u dyrannu’n benodol i ateb y galw cynyddol o ran bygythiadau ar-lein a diogelu’r rhai sy’n agored i niwed, yn ogystal â phlismona yn y gymdogaeth lle mae llawer o’n gwaith ar atal troseddu yn digwydd.

O ystyried y bygythiadau presennol, p’un a ydynt yn dod o linellau cyffuriau neu agweddau ar eithafiaeth, a’n hymrwymiad i gynnal ac adnewyddu Plismona yn y Gymdogaeth yn Ne Cymru, mae’r gostyngiad parhaus yng Ngrant yr Heddlu mewn termau real yn gwneud fy ngwaith i a gwaith y Prif Gwnstabl hyd yn oed yn fwy heriol.

Alun Michael, Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu
Y newyddion diweddaraf

Mae Panel Heddlu a Throsedd De Cymru yn cefnogi'r cynnydd arfaethedig i braesept…

Mae Panel  yr Heddlu a Throseddu De Cymru wedi cytuno i gynyddu praesept yr heddlu a fydd yn cael ei ddefnyddio i fynd i'r afael â thrais difrifol a t…

Gweld mwy >

Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru wedi'i achredu'n ffurfiol fel cyflogw…

Mae'n bleser mawr gennym gyhoeddi ein bod bellach wedi ein hachredu fel Cyflogwr Cyflog Byw. Mae hyn yn golygu y bydd pob aelod o staff sy'n gweithio …

Gweld mwy >

PCSO yn cynrychioli Heddlu De Cymru mewn Rhaglen Arweinyddiaeth newydd i Gymru

Ar 10 Rhagfyr, roedd Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu, Alun Michael, a'r Dirprwy Brif Gwnstabl Jeremy Vaughan yn falch o ymuno â Chomisiynydd Cenedla…

Gweld mwy >