Resize Text:

Switch to:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Y Swyddfa Gartref yn ariannu ymchwil Prifysgol Bryste i buteindra

Wedi'i ddiweddaru: 29/03/2018

Fel rhan o ymdrechion y llywodraeth ac asiantaethau gorfodi’r gyfraith i ddeall natur puteindra a gwaith rhyw yn well, dyfarnwyd £150,000 i Brifysgol Bryste ymgymryd â phrosiect ymchwil newydd. Mae’n dilyn adroddiad y Pwyllgor Dethol ar Faterion Cartref ar buteindra a bydd yn llunio sail tystiolaeth ddiduedd sy’n cwmpasu natur rhyw yng Nghymru a Lloegr a pha mor gyffredin ydyw.

Dywedodd y Gweinidog Troseddu, Bregusrwydd a Diogelu, Victoria Atkins:

Ein blaenoriaeth yw mynd i’r afael â’r niwed a’r camfanteisio a all fod yn gysylltiedig â phuteindra a gwaith rhyw, a dyna pam ei bod hi mor bwysig bod gennym dystiolaeth gadarn a diduedd i weithio gyda hi.

Bydd profiad Prifysgol Bryste yn ein helpu i feithrin dealltwriaeth glir o’i natur a pha mor gyffredin ydyw a bydd yn ffurfio rhan o’n gwaith o sicrhau bod gan asiantaethau gorfodi’r gyfraith yr adnoddau a’r canllawiau cywir er mwyn helpu i ddiogelu pobl sy’n agored i niwed.

Wedi’i gomisiynu’n ffurfiol gan Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru, mae’r dyfarniad yn dilyn proses dendro agored. Yn ystod y broses hon, gofynnwyd i ymchwilwyr ac academyddion gyflwyno cynigion ar gyfer datblygu dealltwriaeth gynhwysfawr o buteindra a gwaith rhyw cyfredol.

Dywedodd yr Athro Marianne Hester OBE o Brifysgol Bryste:

Rydym yn edrych ymlaen at weithio gyda’r Swyddfa Gartref a Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu yng Nghymru er mwyn ymgymryd â’r gwaith ymchwil newydd pwysig hwn i natur a graddau cyfredol puteindra a gwaith rhyw.

Byddwn hefyd yn cysylltu ag academyddion, sefydliadau nad ydynt yn rhan o’r llywodraeth ac amrywiaeth o asiantaethau er mwyn sicrhau bod yr ymchwil yn adlewyrchu profiadau ac arbenigedd ehangach.

Bydd ymchwil Prifysgol Bryste yn helpu i gefnogi ymdrechion asiantaethau gorfodi’r gyfraith a’r llywodraeth i ddiogelu pobl sy’n agored i niwed drwy asesu’r gwahanol fathau o buteindra – megis ar y stryd, oddi ar y stryd ac ar-lein – pa mor gyffredin ydyw yng Nghymru a Lloegr a chysylltiadau posibl â masnachu at ddibenion gwaith rhyw.

Ymgymerir â’r gwaith ymchwil dros y flwyddyn nesaf, gyda’r brifysgol yn ymgysylltu ag amrywiaeth o grwpiau gan gynnwys gweithwyr rhyw, academyddion eraill, asiantaethau gorfodi’r gyfraith a darparwyr gofal iechyd.

Dywedodd Dirprwy Gomisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru, Emma Wools:

Yn 2016, yn dilyn adroddiad y Pwyllgor Dethol ar Faterion Cartref ar buteindra, derbyniodd y Llywodraeth bod angen gwneud rhagor o ymchwil i natur puteindra yng Nghymru a Lloegr a pha mor gyffredin ydyw – rhywbeth roeddem eisoes wedi’i gydnabod yma yn Ne Cymru.

Mae’n amlwg bod puteindra yn datblygu ac nid yw erioed wedi bod yn fwy cymhleth nac amlweddog ag ydyw ar hyn o bryd. Rydym wedi gweithio’n agos gyda’r Swyddfa Gartref er mwyn comisiynu ymchwil i lywio dealltwriaeth well o buteindra ac rydym yn falch bod y Swyddfa Gartref wedi cyhoeddi’n ffurfiol heddiw y bydd Prifysgol Bryste yn ymgymryd â’r ymchwil hwn.
Y newyddion diweddaraf

Mae Panel Heddlu a Throsedd De Cymru yn cefnogi'r cynnydd arfaethedig i braesept…

Mae Panel  yr Heddlu a Throseddu De Cymru wedi cytuno i gynyddu praesept yr heddlu a fydd yn cael ei ddefnyddio i fynd i'r afael â thrais difrifol a t…

Gweld mwy >

Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru wedi'i achredu'n ffurfiol fel cyflogw…

Mae'n bleser mawr gennym gyhoeddi ein bod bellach wedi ein hachredu fel Cyflogwr Cyflog Byw. Mae hyn yn golygu y bydd pob aelod o staff sy'n gweithio …

Gweld mwy >

PCSO yn cynrychioli Heddlu De Cymru mewn Rhaglen Arweinyddiaeth newydd i Gymru

Ar 10 Rhagfyr, roedd Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu, Alun Michael, a'r Dirprwy Brif Gwnstabl Jeremy Vaughan yn falch o ymuno â Chomisiynydd Cenedla…

Gweld mwy >