Resize Text:

Switch to:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Y panel dioddefwyr yn dyfarnu £122,538

Wedi'i ddiweddaru: 11/07/2017

Yn dilyn trafodaethau manwl gan banel yn cynnwys dioddefwyr troseddau mae Cronfa i Ddioddefwyr 2017 bellach wedi’i dyrannu i bum sefydliad gwirfoddol a thrydydd sector sy’n gweithio i gefnogi dioddefwyr yn ein cymunedau. 

https://www.youtube.com/watch?v=f59DSd59YeY&feature=youtu.be

Sicrhaodd Cymorth i Ferched Cymru, Theatre Versus Oppression, Merthyr Tudful Mwy Diogel, Atal Y Fro, a Llwybrau Newydd £122,538 i’w rannu er mwyn cefnogi prosiectau newydd neu rai sy’n bodoli eisoes sy’n gweithio gydag unigolion y mae troseddau wedi effeithio arnynt yn uniongyrchol neu’n anuniongyrchol.

Llongyfarchiadau i’r rheini a fu’n llwyddiannus, rydym nawr yn edrych ymlaen at weld sut y bydd yr arian hwn yn gwneud gwahaniaeth i’r rheini a gaiff eu heffeithio gan drosedd dros y 12 mis nesaf.

Dywedodd Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru, Alun Michael:

“Rwy’n falch iawn o gefnogi’r gronfa am ail flwyddyn ac roedd yn braf gweld arloesedd ac ymrwymiad y rhai sy’n ymdrechu i ddatblygu’r gwasanaethau sydd ar gael i’r rhai y mae trosedd yn effeithio arnynt.

“Mae gwella gwasanaethau i ddioddefwyr yn flaenoriaeth allweddol o fewn Cynllun yr Heddlu a Gostwng Troseddu ac edrychaf ymlaen at weld sut y gall y gwaith a fydd yn cael ei ariannu drwy’r digwyddiad hwn wneud gwahaniaeth gwirioneddol i’r rhai y mae trosedd wedi effeithio arnynt ledled ein cymunedau.”
Y newyddion diweddaraf

Mae Panel Heddlu a Throsedd De Cymru yn cefnogi'r cynnydd arfaethedig i braesept…

Mae Panel  yr Heddlu a Throseddu De Cymru wedi cytuno i gynyddu praesept yr heddlu a fydd yn cael ei ddefnyddio i fynd i'r afael â thrais difrifol a t…

Gweld mwy >

Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru wedi'i achredu'n ffurfiol fel cyflogw…

Mae'n bleser mawr gennym gyhoeddi ein bod bellach wedi ein hachredu fel Cyflogwr Cyflog Byw. Mae hyn yn golygu y bydd pob aelod o staff sy'n gweithio …

Gweld mwy >

PCSO yn cynrychioli Heddlu De Cymru mewn Rhaglen Arweinyddiaeth newydd i Gymru

Ar 10 Rhagfyr, roedd Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu, Alun Michael, a'r Dirprwy Brif Gwnstabl Jeremy Vaughan yn falch o ymuno â Chomisiynydd Cenedla…

Gweld mwy >