Resize Text:

Switch to:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Y Gronfa i Ddioddefwyr yn dyfarnu £170,675

Wedi'i ddiweddaru: 12/07/2018

Yn dilyn trafodaethau manwl gan banel yn cynnwys aelodau o’r gymuned, mae Cronfa i Ddioddefwyr 2018 Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru bellach wedi’i dyrannu i saith sefydliad gwirfoddol a thrydydd sector sy’n gweithio i gefnogi dioddefwyr ledled ein cymunedau.

Gwnaeth y Gronfa i Ddioddefwyr 2018, a lansiwyd ym mis Mawrth, ystyried ceisiadau am gyllid ar gyfer symiau’n amrywio o £5,000 i £30,000. Cafodd y rhai a gyrhaeddodd y rhestr fer ar ôl y broses ymgeisio gychwynnol eu gwahodd i gyflwyno eu cynigion i’r panel ar Ddiwrnod Ymgysylltu’r Gronfa i Ddioddefwyr ym Mhencadlys Heddlu De Cymru ar 27 Mehefin 2018.

O ganlyniad, roedd Cymorth i Ferched Cymru, BAWSO, the Panacea Project Foundation, Cymorth i Ferched Port Talbot ac Afan, Race Equality First, Llwybrau Newydd a Chymorth i Ferched Caerdydd i gyd yn llwyddiannus a byddant yn cael cyfran o £170,675. Bydd yr arian hwn yn cefnogi prosiectau newydd neu rai sy’n bodoli eisoes sy’n gweithio gydag unigolion y mae troseddau wedi effeithio arnynt yn uniongyrchol neu’n anuniongyrchol.

Wrth siarad ar ôl y digwyddiad, dywedodd Comisiynydd Heddlu a Throseddu De Cymru, Alun Michael

 “Rwy’n falch iawn o gefnogi’r Gronfa i Ddioddefwyr am y drydedd flwyddyn yn olynol ac mae’r ymrwymiad a’r arloesedd a ddangosir gan y rhai hynny sy’n rhoi o’u hamser er mwyn gwella’r gwasanaethau sydd ar gael i’r rhai y mae troseddau yn effeithio arnynt yn parhau i wneud argraff dda arnaf.  

“Hoffwn ddiolch yn bersonol i bawb a wnaeth cais i’r gronfa, ein haelodau panel a’r Sefydliad Cymunedol yng Nghymru am helpu i sicrhau ei llwyddiant parhaus.

 “Mae rhoi dioddefwyr wrth wraidd yr hyn a wnawn yn un o egwyddorion sylfaenol ein Cynllun yr Heddlu a Throseddu ac edrychaf ymlaen at weld sut y gall y gwaith a fydd yn cael ei ariannu drwy’r gronfa yn 2018 wneud gwahaniaeth gwirioneddol i’r rhai y mae troseddau wedi effeithio arnynt ledled cymunedau De Cymru.”

Ychwanegodd Prif Weithredwr Sefydliad Cymunedol yng Nghymru Richard Williams:

“Mae wedi bod yn bleser gweithio gyda thîm Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru i mewn i’r drydedd flwyddyn. Mae’r Gronfa’n parhau i gefnogi gwaith grwpiau yn y trydydd sector i ddatblygu gwasanaethau er mwyn gwella bywydau dioddefwyr troseddau ledled De Cymru. Edrychwn ymlaen at weithio gyda’r prosiectau dros y flwyddyn nesaf i ddysgu ohonynt a rhannu’r hyn a ddysgwyd ym mhob rhan o’r sector.”
Y newyddion diweddaraf

Mae Panel Heddlu a Throsedd De Cymru yn cefnogi'r cynnydd arfaethedig i braesept…

Mae Panel  yr Heddlu a Throseddu De Cymru wedi cytuno i gynyddu praesept yr heddlu a fydd yn cael ei ddefnyddio i fynd i'r afael â thrais difrifol a t…

Gweld mwy >

Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru wedi'i achredu'n ffurfiol fel cyflogw…

Mae'n bleser mawr gennym gyhoeddi ein bod bellach wedi ein hachredu fel Cyflogwr Cyflog Byw. Mae hyn yn golygu y bydd pob aelod o staff sy'n gweithio …

Gweld mwy >

PCSO yn cynrychioli Heddlu De Cymru mewn Rhaglen Arweinyddiaeth newydd i Gymru

Ar 10 Rhagfyr, roedd Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu, Alun Michael, a'r Dirprwy Brif Gwnstabl Jeremy Vaughan yn falch o ymuno â Chomisiynydd Cenedla…

Gweld mwy >