Resize Text:

Switch to:

Tryloywder: Tîm y Comisiynydd yn cael ei gydnabod am ragoriaeth

Wedi'i ddiweddaru: 25/04/2019

Mae Tîm Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru yn un o 27 yng Nghymru a Lloegr y dyfarnwyd Marc Ansawdd Tryloywder iddynt am fodloni'r gofynion statudol o ran bod yn agored a thryloyw.

Bob blwyddyn, mae CoPaCC yn gwahodd pob Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu i roi manylion am sut y mae'n bodloni'r gofynion tryloywder statudol presennol, gyda dadansoddiad annibynnol o'r deunydd a geir a'r gwaith ymchwil desg dilynol a wneir er mwyn profi dilysrwydd y cyflwyniadau a'r cyhoeddiadau cyn adrodd am eu canfyddiadau.

Gofynnodd y Thematig gwreiddiol ym mis Tachwedd 2013 am wybodaeth drwy gais Rhyddid Gwybodaeth ffurfiol. Ers hynny, mae CoPaCC wedi osgoi defnyddio ceisiadau Rhyddid Gwybodaeth er mwyn casglu'r math hwn o wybodaeth yn fwriadol, yn sgil y baich ychwanegol ar Swyddfeydd Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu, gan ddewis ymgysylltu â nhw yn hytrach nag ar sail wirfoddol a chydweithredol.

Grant Thornton, prif ddarparwr sicrwydd yr heddlu, sy'n noddi dadansoddiad Marc Ansawdd Tryloywder CoPaCc a'r gwobrau cysylltiedig. Dywedodd Paul Grady, Pennaeth yr Heddlu ar gyfer Grant Thornton:

"Mae tryloywder yn rhan hanfodol o'r broses ddemocrataidd. Er mwyn i'r cyhoedd allu deall pa mor llwyddiannus yw eu Comisiynydd wrth gyflwyno eu mandad etholiadol, mae angen iddynt gael mynediad i wybodaeth hygyrch, hawdd ei deall ac sy'n addas at y diben. Mae Grant Thornton yn falch o gefnogi'r Gwobrau Tryloywder hyn unwaith eto ac rydym yn llongyfarch pawb sydd wedi bod yn llwyddiannus wrth fodloni'r safonau gofynnol.

"Hyd ag y gwelaf i, mae Swyddfeydd Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu wedi dangos eu bod yn dryloyw yn yr hyn maent yn ei wneud, gan fodloni'r gofynion cyfreithiol. Maent yn cyflwyno gwybodaeth allweddol mewn ffurf hygyrch ar eu gwefannau. Rwy'n eu llongyfarch ar eu gwaith llwyddiannus, ac edrychaf ymlaen at weld gwaith rhagorol parhaus gan bob ohonynt yn y maes hwn."

Caiff "Marc Ansawdd Tryloywder" y CoPaCC ei gyflwyno'n ffurfiol i Swyddfeydd Comisiynwyr yr Heddlu yn Uwchgynhadledd Llywodraethu'r Heddlu ym mis Gorffennaf.
Y newyddion diweddaraf

Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru wedi'i achredu'n ffurfiol fel cyflogw…

Mae'n bleser mawr gennym gyhoeddi ein bod bellach wedi ein hachredu fel Cyflogwr Cyflog Byw. Mae hyn yn golygu y bydd pob aelod o staff sy'n gweithio …

Gweld mwy >

PCSO yn cynrychioli Heddlu De Cymru mewn Rhaglen Arweinyddiaeth newydd i Gymru

Ar 10 Rhagfyr, roedd Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu, Alun Michael, a'r Dirprwy Brif Gwnstabl Jeremy Vaughan yn falch o ymuno â Chomisiynydd Cenedla…

Gweld mwy >

Hysbyseb am Aelod Cyfetholedig Annibynnol ar gyfer Panel yr Heddlu a Throsedd …

Mae Panel yr Heddlu a Throsedd De Cymru (y Panel) yn chwilio am unigolyn ymroddedig a brwdfrydig i ymuno â’r Panel fel Aelod Cyfetholedig Annibynnol i…

Gweld mwy >