Resize Text:

Switch to:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Tryloywder: Tîm y Comisiynydd yn cael ei gydnabod am ragoriaeth

Wedi'i ddiweddaru: 25/04/2019

Mae Tîm Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru yn un o 27 yng Nghymru a Lloegr y dyfarnwyd Marc Ansawdd Tryloywder iddynt am fodloni'r gofynion statudol o ran bod yn agored a thryloyw.

Bob blwyddyn, mae CoPaCC yn gwahodd pob Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu i roi manylion am sut y mae'n bodloni'r gofynion tryloywder statudol presennol, gyda dadansoddiad annibynnol o'r deunydd a geir a'r gwaith ymchwil desg dilynol a wneir er mwyn profi dilysrwydd y cyflwyniadau a'r cyhoeddiadau cyn adrodd am eu canfyddiadau.

Gofynnodd y Thematig gwreiddiol ym mis Tachwedd 2013 am wybodaeth drwy gais Rhyddid Gwybodaeth ffurfiol. Ers hynny, mae CoPaCC wedi osgoi defnyddio ceisiadau Rhyddid Gwybodaeth er mwyn casglu'r math hwn o wybodaeth yn fwriadol, yn sgil y baich ychwanegol ar Swyddfeydd Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu, gan ddewis ymgysylltu â nhw yn hytrach nag ar sail wirfoddol a chydweithredol.

Grant Thornton, prif ddarparwr sicrwydd yr heddlu, sy'n noddi dadansoddiad Marc Ansawdd Tryloywder CoPaCc a'r gwobrau cysylltiedig. Dywedodd Paul Grady, Pennaeth yr Heddlu ar gyfer Grant Thornton:

"Mae tryloywder yn rhan hanfodol o'r broses ddemocrataidd. Er mwyn i'r cyhoedd allu deall pa mor llwyddiannus yw eu Comisiynydd wrth gyflwyno eu mandad etholiadol, mae angen iddynt gael mynediad i wybodaeth hygyrch, hawdd ei deall ac sy'n addas at y diben. Mae Grant Thornton yn falch o gefnogi'r Gwobrau Tryloywder hyn unwaith eto ac rydym yn llongyfarch pawb sydd wedi bod yn llwyddiannus wrth fodloni'r safonau gofynnol.

"Hyd ag y gwelaf i, mae Swyddfeydd Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu wedi dangos eu bod yn dryloyw yn yr hyn maent yn ei wneud, gan fodloni'r gofynion cyfreithiol. Maent yn cyflwyno gwybodaeth allweddol mewn ffurf hygyrch ar eu gwefannau. Rwy'n eu llongyfarch ar eu gwaith llwyddiannus, ac edrychaf ymlaen at weld gwaith rhagorol parhaus gan bob ohonynt yn y maes hwn."

Caiff "Marc Ansawdd Tryloywder" y CoPaCC ei gyflwyno'n ffurfiol i Swyddfeydd Comisiynwyr yr Heddlu yn Uwchgynhadledd Llywodraethu'r Heddlu ym mis Gorffennaf.
Y newyddion diweddaraf

Helpwch i amddiffyn plant a phobl ifanc yn eich cymuned

Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Heddlu De Cymru Alun Michael yn gofyn i bawb yn ein cymunedau – teulu, ffrindiau, cymdogion, gweithwyr post, gyr…

Gweld mwy >

Y Comisiynydd yn cyflwyno apêl gŵyl y banc i gymunedau De Cymru

Cyn penwythnos gŵyl banc y gwanwyn, rhannodd Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru, y Gwir Anrh Alun Michael, neges â chymunedau De Cymru:

“Wrth …

Gweld mwy >

Nid yw ein neges wedi newid. Dylech barhau i Aros Gartref, Diogelu’r GIG ac Achu…

Arhoswch Gartref, Helpwch i Ddiogelu’r GIG ac Achub Bywydau. Nid yw’r neges wedi newid yma yng Nghymru ac rydym yn parhau i ofyn i’n cymunedau ddilyn …

Gweld mwy >