Resize Text:

Switch to:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Swyddog Arweiniol Grantiau a Chyllid

Wedi'i ddiweddaru: 14/09/2018

Rydym yn awyddus i benodi Swyddog Arweiniol Grantiau a Chyllid, wedi’i leoli ym Mhencadlys Heddlu De Cymru ym Mhen-y-bont ar Ogwr ac yn weithredol ledled ardal Heddlu De Cymru. Byddwch yn adrodd yn uniongyrchol i Brif Swyddog Cyllid y Comisiynydd, ac yn gyfrifol am reoli a chydlynu pob agwedd ar gyllid a dderbynnir gan y Comisiynydd a’r grantiau y mae’n eu dyfarnu. Byddwch yn rhoi cyngor a chymorth proffesiynol o ansawdd uchel sy’n ymwneud â sefydlu, monitro a rheoli perfformiad yr amrywiaeth o gontractau a gwasanaethau a gaiff eu hariannu gan grantiau, er mwyn darparu tystiolaeth o ganlyniadau a dangos gwerth am arian.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn hyderus ac yn rhagweithiol ran ei ymagwedd; bydd ganddo brofiad o weithio ym maes ariannu grantiau a rheoli perfformiad mewn rôl/rolau caffael a/neu reoli contractau, sgiliau rhyngbersonol da, ac yn gallu dadansoddi, dehongli a chyflwyno gwybodaeth gymhleth am berfformiad.

Darllenwch y Pecyn Gwybodaeth yn ofalus. Noder mai dim ond ar Ffurflen Gais y Comisiynydd y gellir derbyn ceisiadau

Pecyn Gwybodaeth: Prif Swyddog Grantiau a Chyllid

Nodiadau Canllaw Cyffredinal Ar Gyfer Ymgeiswyr

Ffurflen Gais

Y dyddiad cau ar gyfer y swydd wag hon yw hanner dydd ddydd Iau 4 Hydref 2018. 
Y newyddion diweddaraf

Mae Panel Heddlu a Throsedd De Cymru yn cefnogi'r cynnydd arfaethedig i braesept…

Mae Panel  yr Heddlu a Throseddu De Cymru wedi cytuno i gynyddu praesept yr heddlu a fydd yn cael ei ddefnyddio i fynd i'r afael â thrais difrifol a t…

Gweld mwy >

Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru wedi'i achredu'n ffurfiol fel cyflogw…

Mae'n bleser mawr gennym gyhoeddi ein bod bellach wedi ein hachredu fel Cyflogwr Cyflog Byw. Mae hyn yn golygu y bydd pob aelod o staff sy'n gweithio …

Gweld mwy >

PCSO yn cynrychioli Heddlu De Cymru mewn Rhaglen Arweinyddiaeth newydd i Gymru

Ar 10 Rhagfyr, roedd Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu, Alun Michael, a'r Dirprwy Brif Gwnstabl Jeremy Vaughan yn falch o ymuno â Chomisiynydd Cenedla…

Gweld mwy >