Resize Text:

Switch to:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Swyddfa Comisiynydd Heddlu a Throsedd yn croesawy dyfarniad isafbris alcohol

Wedi'i ddiweddaru: 15/11/2017

Mae Comisiynydd Heddlu a Throseddu De Cymru, Alun Michael, wedi croesawu dyfarniad Goruchaf Lys, sy’n golygu y byddai’n gyfreithlon cyflwyno isafbrisiau am alcohol.

Dydd Mercher, dyfarnodd llys uchaf y DU fod gan Lywodraeth yr Alban hawl gyfreithiol i gyflwyno cyfreithiau sy’n pennu isafbrisiau fesul uned.

Yn gynharach eleni, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru hefyd ei bwriad i bennu isafbris fesul uned o alcohol.

Dywedodd Bonnie Navarra hefyd:

“Mae’r dyfarniad heddiw yn golygu ein bod yn fwyfwy agos at gyflwyno isafbrisiau am alcohol.

“Yma yn Ne Cymru, rydym eisoes wedi rhoi nifer o fentrau ar waith i fynd i’r afael ag effeithiau yfed yn ormodol, sy’n amrywio o’n hymgyrch #YfwchLaiMwynhewchFwy i Fan Cymorth Abertawe, ac o’r fenter Criw Drinkaware mewn Undebau Myfyrwyr i waith sy’n cael ei wneud gydag Iechyd Cyhoeddus Cymru ar brofiadau niweidiol yn ystod plentyndod ac ymyrraeth gynnar.

“Fodd bynnag, mae’n anoddach mynd i’r afael â’r problemau y gall yfed yn anghyfrifol eu hachosi – megis niwed i unigolion, teuluoedd a chymunedau, yn ogystal â’r straen ychwanegol sy’n cael ei roi ar wasanaethau cyhoeddus – pan fydd alcohol rhad ar gael yn eang.

“Ni all isafbrisiau fesul uned ond helpu i newid agwedd at yfed alcohol yn anghyfrifol a sicrhau ein bod ni ac asiantaethau partner yn fwy cymwys i fynd i’r afael ag effeithiau niweidiol yfed yn ormodol.”

Ychwanegodd Prif Gwnstabl Cynorthwyol Heddlu De Cymru, Richard Lewis:

“Mae ymchwil a wnaed ledled y DU wedi dangos bod cymaint â hanner yr achosion o drais yn gysylltiedig ag yfed alcohol, a bob wythnos mae swyddogion a swyddogion cymorth cymunedol Heddlu De Cymru yn ymdrin â’r effaith negyddol y mae alcohol yn ei chael ar fywydau aelodau o’n cymunedau.

“Rydym yn gweithio’n ddiflino gyda phartneriaid i wneud popeth y gallwn i gadw De Cymru’n ddiogel, ac rydym wedi datblygu llawer o fentrau sy’n ceisio codi ymwybyddiaeth o’r effaith y gall alcohol ei chael ar fywydau pobl a lleihau nifer yr achosion o drais sy’n aml yn gysylltiedig ag yfed alcohol.

“Mae’r dyfarniad heddiw yn golygu bod cyflwyno isafbrisiau fesul uned o alcohol yn debygol o ddod yn realiti yng Nghymru.

“Yn ogystal â’r manteision i iechyd y cyhoedd, os bydd hyn yn helpu i leihau troseddu a’r perygl, y trais a’r niwed sy’n gysylltiedig ag yfed yn anghyfrifol, mae’n rhywbeth y byddem yn ei gefnogi’n glir.”
Y newyddion diweddaraf

Mae Panel Heddlu a Throsedd De Cymru yn cefnogi'r cynnydd arfaethedig i braesept…

Mae Panel  yr Heddlu a Throseddu De Cymru wedi cytuno i gynyddu praesept yr heddlu a fydd yn cael ei ddefnyddio i fynd i'r afael â thrais difrifol a t…

Gweld mwy >

Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru wedi'i achredu'n ffurfiol fel cyflogw…

Mae'n bleser mawr gennym gyhoeddi ein bod bellach wedi ein hachredu fel Cyflogwr Cyflog Byw. Mae hyn yn golygu y bydd pob aelod o staff sy'n gweithio …

Gweld mwy >

PCSO yn cynrychioli Heddlu De Cymru mewn Rhaglen Arweinyddiaeth newydd i Gymru

Ar 10 Rhagfyr, roedd Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu, Alun Michael, a'r Dirprwy Brif Gwnstabl Jeremy Vaughan yn falch o ymuno â Chomisiynydd Cenedla…

Gweld mwy >