Resize Text:

Switch to:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Rydym am i’r cyllid fod yn ei le er mwyn gallu rhoi’r adnoddau i swyddogion a staff i wneud eu gwaith

Wedi'i ddiweddaru: 11/12/2018

Er gwaethaf wyth mlynedd o weld Grant yr Heddlu yn cael ei leihau o draean, gan arwain at dorri nifer Swyddogion yr Heddlu o’r lefel uchaf o tua 3,400 i 2,800 (2,896 ar hyn o bryd), mae Heddlu De Cymru yn parhau i roi gwasanaeth rhagorol p’un a yw hynny ar sail canfyddiadau arolygiadau ACEM, cyflawni yn erbyn y weledigaeth heriol a nodir yn fy Nghynllun yr Heddlu a Throseddu, lefel boddhad dioddefwyr neu’r ymrwymiad i arloesedd a gweithio mewn partneriaeth.

O ystyried pwysau galw mawr a llai o adnoddau, mae’n beth hynod i mi fod lefel yr ymrwymiad gan ein swyddogion a’n staff mor uchel ac mae’n aruthrol gweld eu hagwedd gadarnhaol tuag at gefnogi pobl sy’n agored i niwed ac ymateb i’r holl heriau eraill y maent yn eu hwynebu yn ddyddiol. Rydym am i’r cyllid fod yn ei le er mwyn gallu rhoi’r adnoddau iddynt i wneud y gwaith.

Wrth i ni aros am gyhoeddiad blynyddol Grant yr Heddlu, gyda blwyddyn arall lle mae’n ymddangos yn annhebygol y byddwn yn cael setliad sydd hyd yn oed yn adlewyrchu chwyddiant, mae dau fygythiad sylweddol ychwanegol a fyddai’n cael effaith fawr a niweidiol ar Heddlu De Cymru.

Un yw’r ansicrwydd o hyd ynghylch y cyllid ar gyfer hyfforddiant yr heddlu, y llall yw’r bygythiad y byddwn yn cael ein gorfodi i lenwi “twll du” Pensiynau’r Heddlu y dylai’r Trysorlys dalu amdano.

Os caiff y ddau fygythiad ariannol eu codi yn natganiad Grant yr Heddlu, fi fydd y cyntaf i groesawu’r penderfyniad gan Weinidogion. Ond, nid ydym wedi cael unrhyw sicrwydd hyd yma, yn enwedig o ran pensiynau, a gallai’r effaith ar blismona fod yn enfawr – bron £4m yn 2019/20 yn codi i £10m y flwyddyn ganlynol a’r flwyddyn wedyn.

Heddiw, cyflwynodd y Prif Gwnstabl a minnau yr heriau gweithredol sy’n wynebu Heddlu De Cymru, y gofynion newydd ar blismona modern a’r ansicrwydd ariannol rydym yn ei wynebu i Banel yr Heddlu a Throseddu.

Ers 2011/12, mae Grant yr Heddlu i Heddlu De Cymru wedi lleihau tua £45m (neu ychydig dros 23%), sef y gostyngiad arian parod mwyaf yng Nghymru o gymharu â’r gwasanaethau cyhoeddus eraill a ariennir yn ganolog.

Rydym wedi gwneud penderfyniadau anodd flwyddyn ar ôl blwyddyn ers sawl blwyddyn mewn perthynas â’r ffordd rydym yn darparu ein gwasanaethau. Os yw gweinidogion y Swyddfa Gartref yn awyddus i weld cynnydd mewn effeithlonrwydd a gwelliant parhaus, dylent ddod i Dde Cymru.

Mae ein gwaith effeithiol o gynllunio ymlaen llaw, ynghyd â’r ffordd arloesol rydym yn gweithio gyda phartneriaid er mwyn cadw De Cymru yn ddiogel, ymhlith y rhesymau pam rydym wedi gallu parhau i ymateb i’n heriau yn erbyn cefndir o doriadau ariannol sylweddol.

Rydym wedi mabwysiadu dull cytbwys o weithredu er mwyn lleihau’r effaith ar blismona yn ein cymunedau, tra’n ceisio cadw’r baich ar y trethdalwr mor fach â phosibl. Hyd yn oed gyda’r cynnydd o 7% ym mhraesept yr heddlu eleni, Heddlu De Cymru oedd yr heddlu gyda’r gwerth gorau am arian o ran y gost i’r rhai sy’n talu’r dreth gyngor yng Nghymru o hyd.

Er gwaetha’r heriau ariannol, mae’r heddlu wedi gwella ei berfformiad a’i wasanaeth i’n cymunedau yn gyson a chaiff ei gydnabod fel un o’r heddluoedd sy’n perfformio orau yng Nghymru a Lloegr.

Er gwaethaf y toriadau, rydym wedi cynnal plismona yn y gymdogaeth, gwella ein hymrwymiad i weithio gyda phartneriaid er mwyn atal troseddau, parhau i fuddsoddi mewn technoleg ac wedi ymateb i’r galwadau gweithredol cynyddol ar y gwasanaeth.

Cafodd llawer o’n llwyddiant ei gydnabod gan Arolygiaeth Ei Mawrhydi. Mae lefel boddhad dioddefwyr ymhlith y gorau yn y wlad, a gwaith ymgysylltu a phresenoldeb ein swyddogion mewn cymunedau yw’r gorau yn y DU.

Rydym yn parhau i gael cymorth Llywodraeth Cymru i ariannu 200 o Swyddogion Cymorth Cymunedol sy’n chwarae rhan hollbwysig yn ein Timau Plismona yn y Gymdogaeth.

Ar ôl 2010, wrth i gyni cyllidol ddechrau effeithio arnom, cafodd nifer swyddogion yr heddlu yn Ne Cymru ei dorri o 3,400, y nifer uchaf erioed yn flaenorol, i 2,800. Mae’r cynnydd yn y praesept wedi ein galluogi i gynnal nifer swyddogion yr heddlu ar y lefel bresennol, gan gynnwys y rheini sydd wedi’u dyrannu’n benodol i ateb y galw cynyddol o ran bygythiadau ar-lein a diogelu’r rhai sy’n agored i niwed, yn ogystal â phlismona yn y gymdogaeth lle mae llawer o’n gwaith ar atal troseddu yn digwydd.

O ystyried y bygythiadau cyfredol, p’un a ydynt yn dod o linellau cyffuriau neu agweddau ar eithafiaeth, a’n hymrwymiad i gynnal ac adnewyddu Plismona yn y Gymdogaeth yn Ne Cymru, mae’r gostyngiad parhaus yng Ngrant yr Heddlu mewn termau real yn gwneud fy ngwaith i a gwaith y Prif Gwnstabl hyd yn oed yn fwy heriol. Hoffwn ddiolch i Banel yr Heddlu a Throseddu am y cymorth parhaus ac rwy’n siŵr y bydd aelodau’r panel yn cytuno bod swyddogion a staff Heddlu De Cymru yn parhau i ddarparu gwasanaeth gwych sy’n mynd ymhell y tu hwnt i werth am arian.

Alun Michael, Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu
Y newyddion diweddaraf

Mae Panel Heddlu a Throsedd De Cymru yn cefnogi'r cynnydd arfaethedig i braesept…

Mae Panel  yr Heddlu a Throseddu De Cymru wedi cytuno i gynyddu praesept yr heddlu a fydd yn cael ei ddefnyddio i fynd i'r afael â thrais difrifol a t…

Gweld mwy >

Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru wedi'i achredu'n ffurfiol fel cyflogw…

Mae'n bleser mawr gennym gyhoeddi ein bod bellach wedi ein hachredu fel Cyflogwr Cyflog Byw. Mae hyn yn golygu y bydd pob aelod o staff sy'n gweithio …

Gweld mwy >

PCSO yn cynrychioli Heddlu De Cymru mewn Rhaglen Arweinyddiaeth newydd i Gymru

Ar 10 Rhagfyr, roedd Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu, Alun Michael, a'r Dirprwy Brif Gwnstabl Jeremy Vaughan yn falch o ymuno â Chomisiynydd Cenedla…

Gweld mwy >