Resize Text:

Switch to:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Prosiect newydd i helpu i ddiogelu gweithwyr rhyw rhag trais rhywiol, cam-fanteisio a masnachu

Wedi'i ddiweddaru: 27/12/2017

Bydd Red Umbrella, sy’n brosiect partneriaeth gyda Heddlu Glannau’r Mersi sydd hefyd wedi derbyn cyllid o’r Gronfa Trawsnewid Gwasanaethau Trais yn erbyn Menywod a Merched, sy’n werth £15m, yn ategu gwaith parhaus gydag asiantaethau partner lleol.

Bydd y prosiect, a fydd ar waith tan fis Mawrth 2020, yn mabwysiadu dull gweithredu sy’n canolbwyntio ar y dioddefwr er mwyn helpu gweithwyr rhyw sydd eisoes yn ddioddefwyr a’r rhai sydd mewn perygl, ac yn ystyried yr opsiynau sydd ar gael i roi cymorth i weithwyr rhyw ar-lein.

Bydd Red Umbrella hefyd yn gwella’r ffordd y caiff gwybodaeth am y rhai sy’n cyflawni trais yn erbyn gweithwyr rhyw ei chasglu, a bydd yn annog rhagor o ddioddefwyr i roi gwybod am droseddau a gyflawnwyd yn eu herbyn, gyda’r nod o ddwyn rhagor o droseddwyr gerbron y llys ac atal niwed pellach.

Dywedodd Comisiynydd Cynorthwyol yr Heddlu a Throseddu Mark Brace

“Mae gweithwyr rhyw yn agored i niwed ac yn aml yn gweithio yn y diwydiant hwn oherwydd amgylchiadau bywyd cymhleth.

“Bydd y prosiect yn rhoi cymorth i’r unigolion hyn er mwyn sicrhau y cânt eu diogelu’n well, y gallant weithio yn rhydd o drais, camdriniaeth a cham-fanteisio, a’u bod yn ymwybodol o’u hawliau ac yn teimlo’n fwy hyderus i roi gwybod am unrhyw achosion o gamdriniaeth.

“Byddwn hefyd yn gweithio gydag asiantaethau partner er mwyn helpu’r rhai sydd am adael y diwydiant gwaith rhyw”.

Bu timau’r heddlu yn gweithio gydag asiantaethau statudol a thrydydd sector lleol i wella diogelwch gweithwyr rhyw ers amser maith. Mae hyn yn cynnwys bod yn rhan o Grŵp Gwaith Rhyw Cymru Gyfan a Grŵp Llywio Gwaith Rhyw Caerdydd, ac yn Abertawe mae Cynhadledd Amlasiantaeth Asesu Risg (MARAC) wedi’i ddatblygu.

Er mwyn cefnogi prosiect Red Umbrella bydd prif swyddogion yr heddlu yng Nghaerdydd ac Abertawe yn pennu swyddogion penodedig i weithio gyda gwasanaeth eirioli’r prosiect.

Dywedodd Ditectif Uwcharolygydd Kath Pritchard

“Mae Heddlu De Cymru yn ymrwymedig i ddiogelu pobl sy’n agored i niwed.

“Ni fyddwn yn goddef camdriniaeth na thrais o unrhyw fath yn erbyn gweithwyr rhyw a byddwn yn gwneud pob ymdrech i ddal troseddwyr a sicrhau eu bod yn wynebu grym llawn y gyfraith, a sicrhau cyfiawnder i’r dioddefwyr y maent yn ei lawn haeddu.

“Rydym hefyd yn cydnabod y gall gwaith rhyw effeithio ar gymunedau lleol a dyna pam mae’n bwysig bod Red Umbrella yn mabwysiadu dull gweithredu amlasiantaethol er mwyn ceisio dod o hyd i ateb hirdymor ar gyfer gweithwyr rhyw, a mynd i’r afael â phryderon ein cymunedau.”

Mae Red Umbrella yn rhan o gynllun ehangach Heddlu De Cymru i fynd i’r afael â thrais yn erbyn
menywod a merched.
Y newyddion diweddaraf

Mae Panel Heddlu a Throsedd De Cymru yn cefnogi'r cynnydd arfaethedig i braesept…

Mae Panel  yr Heddlu a Throseddu De Cymru wedi cytuno i gynyddu praesept yr heddlu a fydd yn cael ei ddefnyddio i fynd i'r afael â thrais difrifol a t…

Gweld mwy >

Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru wedi'i achredu'n ffurfiol fel cyflogw…

Mae'n bleser mawr gennym gyhoeddi ein bod bellach wedi ein hachredu fel Cyflogwr Cyflog Byw. Mae hyn yn golygu y bydd pob aelod o staff sy'n gweithio …

Gweld mwy >

PCSO yn cynrychioli Heddlu De Cymru mewn Rhaglen Arweinyddiaeth newydd i Gymru

Ar 10 Rhagfyr, roedd Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu, Alun Michael, a'r Dirprwy Brif Gwnstabl Jeremy Vaughan yn falch o ymuno â Chomisiynydd Cenedla…

Gweld mwy >