Resize Text:

Switch to:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Penodi Prif Gwnstabl Heddlu De Cymru

Wedi'i ddiweddaru: 04/09/2017

Mae’r Gwir Anrh. Alun Michael, Comisiynydd Heddlu a Throseddu De Cymru, wedi cyhoeddi ei fwriad heddiw i benodi Matt Jukes yn Brif Gwnstabl Heddlu De Cymru o 1 Ionawr 2018.

Mae’r penderfyniad yn destun craffu gan Banel Heddlu a Throseddu De Cymru, a fydd yn cyfarfod ddydd Gwener, 8 Medi, i ystyried penderfyniad y Comisiynydd ac a ddylid ei gefnogi.

Mae’r angen i benodi Prif Gwnstabl newydd yn dilyn y cyhoeddiad gan y Prif Gwnstabl presennol, Peter Vaughan QPM, o’i fwriad i ymddeol ddiwedd mis Rhagfyr. Hysbysebwyd y swydd wag yn helaeth ledled heddluoedd Cymru a Lloegr. Tynnwyd sylw pob swyddog cymwys o uwch reng ati ac, erbyn y dyddiad cau ym mis Gorffennaf, roedd un ymgeisydd hynod brofiadol a chymwysedig wedi dod i’r amlwg.

Meddai Mr Michael heddiw: “Yn dilyn ymddeoliad Peter Vaughan, mae’n debygol mai penderfynu pwy fydd yn arwain Heddlu De Cymru dros y blynyddoedd i ddod yw un penderfyniad pwysicaf y bydd angen i mi ei wneud fel Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu.

“Mae’r heddlu wedi goroesi cyfnod anodd a heriol mewn cyflwr da oherwydd arweinyddiaeth gref Peter, ond mae’r dyfodol yn mynd i fod yn anodd ac yn heriol, felly mae angen arweinydd neilltuol arnom i ddatblygu Heddlu De Cymru i lefel newydd, gan weithio’n agosach gyda phartneriaid a sicrhau bod cymunedau ledled De Cymru yn ddiogel ac yn hyderus.

“Rwy’n sicr ac yn hyderus mai Matt Jukes yw’r unigolyn cywir – mae’n arweinydd neilltuol ag uniondeb, personoliaeth, deallusrwydd, sgiliau ac ymroddiad personol cryf i Dde Cymru ac i’n pobl. Felly, ceisiaf gymeradwyaeth Panel yr Heddlu a Throseddu o’m bwriad i benodi Matt Jukes yn Brif Gwnstabl Heddlu De Cymru o fis Ionawr 2018.

“Mae angen proses graffu drwyadl ar benodiad mor bwysig er mwyn rhoi sicrwydd i’r cyhoedd o ddilysrwydd y penodiad. Roedd y broses rydym wedi’i dilyn yn adeiladu ar y broses a ddefnyddir gan Bwyllgor Dethol Seneddol o graffu ar ‘ymgeisydd a ffefrir’ arfaethedig ar gyfer rôl fawr gan Ysgrifennydd Gwladol.

“Nid yw cael un ymgeisydd yn anarferol ar y lefel hon o blismona, felly nid oedd amheuaeth yn fy meddwl am safon yr ymgeisydd. Ond nid yw hynny’n ddigon, a phenderfynais roi ar waith y broses graffu a herio fwyaf trwyadl a ddefnyddiwyd erioed ar gyfer y math hwn o benodiad yn ôl pob tebyg.

“Yn wir, daeth yn broses fwy trwyadl, a oedd yn cynnwys pedwar panel arbenigol gwahanol yr wythnos diwethaf. Bu i’r paneli hynny holi’r ymgeisydd ar foesau heddlu, rheolaeth ariannol, gwaith partneriaeth yn y sector cyhoeddus a’r system cyfiawnder troseddol a gwaith gyda’r sector gwirfoddol a chymunedol.

“Yn dilyn y broses honno, cafwyd panel cyfweld ffurfiol heddiw, a glywodd adroddiadau o sesiynau panel yr wythnos diwethaf. Roedd yn banel o uwch-gynrychiolwyr amrywiol oedd yn gymwysedig i ystyried rôl y Prif Gwnstabl ar gyfer plismona ac yn y sector cyhoeddus ehangach. Argymhellodd y panel yn unfrydol y dylwn fwrw ymlaen i wneud y penodiad.

“Rwyf wedi derbyn yr argymhelliad hwnnw, ac mae’n rhaid i Banel Heddlu a Throseddu De Cymru bellach ystyried y penodiad arfaethedig. Byddaf yn ymddangos gerbron y Panel gyda Matt Jukes ddydd Gwener er mwyn esbonio’r broses a’r canlyniad, ac i’r Panel glywed gan yr ymgeisydd a gofyn unrhyw gwestiynau y maent am eu gofyn i ni.

“Rwy’n ddiolchgar i’r holl bobl a roddodd o’u hamser i fod yn rhan o’r broses hon. Mae’n dangos pwysigrwydd y rôl bod aelodau’r paneli yn cynnwys arweinwyr cynghorau, prif weithredwyr, uwch-weithredwyr ac academyddion o amrywiaeth o ddisgyblaethau ac asiantaethau.

“Yn ogystal â chraffu ar yr ymgeisydd, achubwyd ar y cyfle i ymgysylltu a thrafod sut i sicrhau bod swyddogion a staff Heddlu De Cymru yn mynd i’r lefel nesaf o dwf a datblygiad ym maes plismona, sut i ddatblygu Cynllun Heddlu a Throseddu De Cymru ymhellach a sut i gryfhau diogelwch cymunedol a gwaith partneriaeth ledled De Cymru yn ysbryd Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol.

“Bu i ni adolygu’r heriau ariannol parhaus y mae Heddlu De Cymru yn eu hwynebu, sut i ymdopi ag agweddau newydd ar drosedd a’r ffordd orau o gysoni ein gwaith ar atal troseddau a lleihau niwed. Roedd hyn i gyd yn help i ddatrys y ffordd y byddai’r ymgeisydd yn gwasanaethu De Cymru ac yn cynnig arweinyddiaeth yn rôl Prif Gwnstabl.

“Bydd Peter Vaughan yn parhau i arwain yr heddlu drwy’r misoedd sy’n weddill yn 2017, a bydd cyfle yn y man i dalu teyrnged i’w arweinyddiaeth neilltuol o Heddlu De Cymru. Am y tro, rwy’n hynod falch bod Peter wedi croesawu fy mhenderfyniad a mynegi ffydd y bydd Matt Jukes yn adeiladu ar sylfeini cadarn ac yn mynd â thîm Heddlu De Cymru i lefelau newydd er gwaethaf yr heriau ariannol sylweddol a’r heriau eraill y byddwn yn eu hwynebu dros yr ychydig flynyddoedd nesaf.”

Meddai’r Prif Gwnstabl Peter Vaughan: “Rwyf wrth fy modd bod Matt Jukes wedi’i enwebu fel yr ymgeisydd a ffefrir i fod yn Brif Gwnstabl nesaf Heddlu De Cymru. Rwyf wedi cael y pleser o weithio gyda Matt ers y saith mlynedd diwethaf ac rwy’n ystyried ei fod yn unigolyn â phrofiad proffesiynol ac ymarferol helaeth. Mae’n frwd am y cymunedau rydym yn eu gwasanaethu a’r bobl sy’n rhan o Heddlu De Cymru. Rwy’n gwybod y bydd yn gwneud gwahaniaeth cadarnhaol.”

Ychwanegodd Mr Jukes: “Rwy’n edrych ymlaen at gyfarfod â Phanel yr Heddlu a Throseddu ddydd Gwener – rwy’n hynod falch ac yn ddiymhongar bod Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu, Alun Michael, wedi fy argymell i olynu Peter Vaughan yn Brif Gwnstabl Heddlu De Cymru.

“Mae gweithio gyda Peter wedi bod yn ddosbarth meistr ac mae’r cyfle i symud yr heddlu yn ei flaen yn fraint aruthrol. Rwy’n falch iawn o’n pobl a’n partneriaethau niferus sydd wedi gwneud cymaint i gadw De Cymru yn ddiogel. Ond, ni allwn sefyll yn llonydd yn erbyn yr heriau rydym bellach yn eu hwynebu a, gyda chymorth y panel, rwy’n benderfynol o gynnal ein cynnydd o ran atal troseddu a gwarchod ein cymunedau.”
Y newyddion diweddaraf

Mae Panel Heddlu a Throsedd De Cymru yn cefnogi'r cynnydd arfaethedig i braesept…

Mae Panel  yr Heddlu a Throseddu De Cymru wedi cytuno i gynyddu praesept yr heddlu a fydd yn cael ei ddefnyddio i fynd i'r afael â thrais difrifol a t…

Gweld mwy >

Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru wedi'i achredu'n ffurfiol fel cyflogw…

Mae'n bleser mawr gennym gyhoeddi ein bod bellach wedi ein hachredu fel Cyflogwr Cyflog Byw. Mae hyn yn golygu y bydd pob aelod o staff sy'n gweithio …

Gweld mwy >

PCSO yn cynrychioli Heddlu De Cymru mewn Rhaglen Arweinyddiaeth newydd i Gymru

Ar 10 Rhagfyr, roedd Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu, Alun Michael, a'r Dirprwy Brif Gwnstabl Jeremy Vaughan yn falch o ymuno â Chomisiynydd Cenedla…

Gweld mwy >