Resize Text:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

PCSO yn cynrychioli Heddlu De Cymru mewn Rhaglen Arweinyddiaeth newydd i Gymru

Wedi'i ddiweddaru: 24/12/2019

Ar 10 Rhagfyr, roedd Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu, Alun Michael, a'r Dirprwy Brif Gwnstabl Jeremy Vaughan yn falch o ymuno â Chomisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru ar gyfer lansiad Academi Arweinyddiaeth newydd Cenedlaethau'r Dyfodol.

Caiff Academi Arweinyddiaeth Cenedlaethau'r Dyfodol ei chyflwyno mewn partneriaeth ag Uprising Cymru a Simply Do, ac mae'n rhaglen beilot ddeg mis o hyd sy'n canolbwyntio ar Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol. Ei phrif nod yw datblygu arweinwyr ym mhob rhan o'r sector cyhoeddus drwy raglen sy'n golygu y gellir rhoi'r wybodaeth a'r sgiliau a enillwyd yn ystod y rhaglen ar waith yn ymarferol mewn "amgylchedd dysgu go iawn". Mae nodweddion allweddol y rhaglen yn cynnwys:

• Mentora o Chwith i arweinwyr presennol ddysgu ac uwchsgilio gan arweinwyr y dyfodol 
• Gweithdai fel Tueddiadau'r Dyfodol a Dylanwadu ar Eraill
• Ysgol Haf Arweinyddiaeth
• Cyfle am interniaeth gyda chorff cyhoeddus yng Nghymru

Bydd cyfanswm o 14 o sefydliadau ledled Cymru yn rhan o'r garfan gyntaf, gan gynnwys Heddlu De Cymru a gaiff ei gynrychioli gan PCSO Alexandra Fitzgerald yn dilyn proses gwneud cais a dethol fewnol fer. Mae Alexandra yn gweithio gyda chymunedau ym Mhentwyn, a chaiff ei gwaith ei noddi ar y cyd gan y Comisiynydd a'r Prif Gwnstabl. 

Wrth siarad am yr Academi, dywedodd Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru, Alun Michael:

"Ar ôl clywed am y cyfle hwn, roeddwn i a'r Prif Gwnstabl yn awyddus i Heddlu De Cymru gymryd rhan yn y rhaglen arweinyddiaeth newydd hon, ac roeddem yn cytuno'n llwyr y dylid gwneud hyn drwy ymgeisydd priodol sy'n PCSO, gan adlewyrchu pwysigrwydd Plismona yn y Gymdogaeth i'n dull gweithredu yn Ne Cymru, sydd wrth wraidd ein Cynllun Heddlu a Throseddu ar y cyd. 

"Fel un o blith y cyntaf i fabwysiadu'r egwyddorion a nodir yn Neddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol, mae eisoes yn rhan o ddull Heddlu De Cymru o fynd i'r afael â diogelwch cymunedol gyda phartneriaid, a bydd y rhaglen yn mynd ati ymhellach i wella'r wybodaeth a'r sgiliau sydd eu hangen ar gyfer rheoli ac arwain yn effeithiol yn yr amgylcheddau cymhleth a wynebir gan ein swyddogion a'n PCSOs. 

"Felly mae'n bleser gennyf noddi gwaith Alexandra ar y cyd yn y garfan gyntaf o raglen yr Academi i Arweinwyr Ifanc, ac edrychaf ymlaen at weld ei chynnydd yn ystod 2020."
Ymysg y sefydliadau eraill sy'n rhan o'r Academi mae Arup, Canolfan Mileniwm Cymru, Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Iechyd Cyhoeddus Cymru a Celsa Steel sydd wedi dod ynghyd i gefnogi'r rhaglen hon.
Y newyddion diweddaraf

Mae Panel Heddlu a Throsedd De Cymru yn cefnogi'r cynnydd arfaethedig i braesept…

Mae Panel  yr Heddlu a Throseddu De Cymru wedi cytuno i gynyddu praesept yr heddlu a fydd yn cael ei ddefnyddio i fynd i'r afael â thrais difrifol a t…

Gweld mwy >

Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru wedi'i achredu'n ffurfiol fel cyflogw…

Mae'n bleser mawr gennym gyhoeddi ein bod bellach wedi ein hachredu fel Cyflogwr Cyflog Byw. Mae hyn yn golygu y bydd pob aelod o staff sy'n gweithio …

Gweld mwy >

PCSO yn cynrychioli Heddlu De Cymru mewn Rhaglen Arweinyddiaeth newydd i Gymru

Ar 10 Rhagfyr, roedd Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu, Alun Michael, a'r Dirprwy Brif Gwnstabl Jeremy Vaughan yn falch o ymuno â Chomisiynydd Cenedla…

Gweld mwy >