Resize Text:

Switch to:

Mynd i'r afael â thrais difrifol - sut mae Comisiynwyr yn gwneud gwahaniaeth

Wedi'i ddiweddaru: 25/04/2019

Mae adroddiad newydd gan Gymdeithas Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu yn tynnu sylw at ddulliau arloesol o fynd i'r afael â throseddau difrifol ledled Cymru a Lloegr

Mae Cymdeithas Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu wedi cyhoeddi 'Serious Violence In Focus' sy'n tynnu sylw at gyfres o'r mentrau arloesol y mae Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu wedi eu rhoi ar waith er mwyn mynd i'r afael â'r pla o droseddau treisgar ledled Cymru a Lloegr.

Dywedodd Cadeirydd Cymdeithas Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu a'r Arweinydd ar Drais Difrifol, Mark Burns-Williamson:

"Rydym wedi gweld cynnydd sylweddol mewn troseddau'n ymwneud â chyllyll a throseddau treisgar ledled y DU, yn enwedig rhai sy'n ymwneud â phlant a phobl ifanc, gan arwain at golli bywydau ar ormod o achlysuron.

"Mae ein heddlu yn gwneud gwaith pwysig iawn wrth ddiogelu ein cymunedau a chynnal camau gorfodi cadarn yn erbyn troseddwyr, ond, yn y pen draw, y ffordd fwyaf effeithiol o fynd i'r afael â throseddau'n ymwneud â chyllyll a thrais difrifol fwyaf yw ymyrryd yn gynnar ac atal.

"Bron i flwyddyn ers cyflwyno Strategaeth Trais Difrifol y Llywodraeth, mae Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu yn cymryd cam arall ac yn rhoi cyfres gyfan o fentrau diogelwch cymunedol ar waith. Caiff rhai o'r rhain eu hysgogi a'u cyllido'n llawn yn lleol, ac mae nifer o rai eraill wedi cael eu datblygu ar y cyd â sefydliadau partner, neu wedi cael cymorth drwy Gronfa Ieuenctid Ymyrraeth Gynnar y Swyddfa Gartref. Cyhoeddwyd yn Natganiad y Gwanwyn bod cyllid ychwanegol ar gael i fynd i'r afael â throseddau treisgar a throseddau'n ymwneud â chyllyll, ac felly bydd Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu yn helpu i gydlynu rhaglenni ymyrryd yn gynnar ac atal cynaliadwy yn yr ardaloedd sydd eu hangen fwyaf.

"Er ein bod mewn sefyllfa dda i addasu ac arwain ymatebion lleol i fynd i'r afael â thrais difrifol, gwyddom fod angen dull system gyfan er mwyn cael yr effaith fwyaf. Mae angen i ni weld camau gweithredu ag adnoddau a ffocws priodol mewn amrywiaeth o feysydd, gan gynnwys gwasanaethau ieuenctid ac iechyd cyhoeddus, ac fel arweinwyr lleol, mae gan Gomisiynwyr yr Heddlu a Throseddu rôl hollbwysig i'w chwarae wrth gydlynu a chyflawni hyn.

"Ciplun yw 'Serious Violence in Focus' o'r gwaith arloesol y mae Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu yn ymwneud ag ef gyda phartneriaid ledled Cymru a Lloegr, ac mae'n rhoi enghreifftiau gwych o'r ffordd rydym wir yn gwneud gwahaniaeth cadarnhaol i'r cyhoedd."

Dywedodd Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru, Alun Michael:

"Mae lleihau trais wedi bod yn un o fy nodau allweddol ers dod yn Gomisiynydd yn 2012 ac mae gweithio mewn partneriaeth wedi bod yn elfen allweddol o'r dull iechyd cyhoeddus arloesol o weithredu a fabwysiadwyd yn Ne Cymru i fynd i'r afael â materion perthnasol.

"Yng Nghymru, mae ein cred ym mhwysigrwydd rôl gwasanaethau cyhoeddus, y ffaith bod cydweithredu yn werth craidd, a'r ysgogiad gan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol yn creu amgylchedd gwahanol iawn i Loegr. Mae Heddlu De Cymru yn hyrwyddwr gweithredol o'r ffordd hon o weithio. Yr allwedd yw cydweithio mewn ffordd gydweithredol gyda phob partner er mwyn atal problemau rhag datblygu, neu i'w hatal rhag gwaethygu. Mae'r ddogfen hon yn amlinellu rhywfaint o'r gwaith rydym wedi ei wneud yn lleol er mwyn creu De Cymru mwy diogel."

Darllenwch: 'Serious Violence In Focus'
Y newyddion diweddaraf

Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru wedi'i achredu'n ffurfiol fel cyflogw…

Mae'n bleser mawr gennym gyhoeddi ein bod bellach wedi ein hachredu fel Cyflogwr Cyflog Byw. Mae hyn yn golygu y bydd pob aelod o staff sy'n gweithio …

Gweld mwy >

PCSO yn cynrychioli Heddlu De Cymru mewn Rhaglen Arweinyddiaeth newydd i Gymru

Ar 10 Rhagfyr, roedd Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu, Alun Michael, a'r Dirprwy Brif Gwnstabl Jeremy Vaughan yn falch o ymuno â Chomisiynydd Cenedla…

Gweld mwy >

Hysbyseb am Aelod Cyfetholedig Annibynnol ar gyfer Panel yr Heddlu a Throsedd …

Mae Panel yr Heddlu a Throsedd De Cymru (y Panel) yn chwilio am unigolyn ymroddedig a brwdfrydig i ymuno â’r Panel fel Aelod Cyfetholedig Annibynnol i…

Gweld mwy >