Resize Text:

Switch to:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Mae rhoi terfyn ar drais yn erbyn menywod a merched yn berthnasol i bawb

Wedi'i ddiweddaru: 25/11/2018

Mae swyddogion yr Heddlu a staff yn Heddlu De Cymru yn hyrwyddo ymgyrch Rhuban Gwyn eleni i fynd i’r afael â thrais yn erbyn menywod a merched.

O 25 Tachwedd – sef y Diwrnod Rhyngwladol ar gyfer Dileu Trais yn Erbyn Menywod – mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu a’r Prif Gwnstabl yn arwain y fenter i gefnogi’r ymgyrch Rhuban Gwyn sy’n gofyn i ddynion addo peidio byth â chyflawni trais yn erbyn menywod a merched, ei oddef na chadw’n dawel amdano, ar ba ffurf bynnag y bydd. Mae gwisgo rhuban gwyn yn dangos bod yr adduned bersonol hon wedi’i gwneud.

I gefnogi hyn, mae Tîm y Comisiynydd a Swyddogion Heddlu Lleol wedi parhau i ddefnyddio’r rhwydwaith effeithiol a gynhaliwyd gan Lysgenhadon a Hyrwyddwyr y Rhuban Gwyn.

Mae’r swyddogion hyn yn ymgysylltu â chymunedau lleol er mwyn codi ymwybyddiaeth o’r holl fathau o drais yn erbyn menywod a merched; yn helpu i gyflawni newid mewn ymddygiad ac agwedd ymhlith dynion ac; yn annog dioddefwyr i roi gwybod am unrhyw drosedd yn eu herbyn. Cynhelir y weithgaredd hwn yn ystod yr 16 diwrnod nesaf hyd at 10 Rhagfyr 2018, Diwrnod Hawliau Dynol.

Ymysg y mathau eraill o drais yn erbyn menywod a merched mae stelcio, aflonyddu, ymosodiad rhywiol, treisio, anffurfio organau cenhedlu benywod, cam-drin ar sail anrhydedd, a phriodas dan orfod.

Dywedodd Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru, Alun Michael:
“Un o egwyddorion sylfaenol yr hyn y mae’n ei olygu i fyw mewn cymdeithas waraidd yw y dylai pawb allu byw bywydau cadarnhaol, annibynnol heb orfod wynebu achosion o drais a cham-drin.

“Rydym yn cefnogi pobl sy’n ddioddef cam-driniaeth waeth beth fo’u rhyw, hil, dosbarth cymdeithasol, oedran, crefydd, rhywioldeb, gallu meddyliol, gallu corfforol, incwm, ffordd o fyw neu ardal breswylio ddaearyddol. Fodd bynnag, mae menywod yn fwy tebygol o ddioddef cam-drin domestig a thrais rhywiol na dynion, sy’n wahanol i bob math arall o drosedd treisgar, lle mae’r dioddefwyr yn fwy tebygol o fod yn ddynion. Mae hynny’n parhau i fod yn bloryn ar enw da Heddlu De Cymru ac yn arwain at ddiffetha bywydau ynghyd ag ofn a braw – a dyna beth y mae angen i bob un ohonom fynd i’r afael ag ef.”

Dywedodd y Prif Gwnstabl, Matt Jukes:
“Rydym yn ymrwymedig i roi diwedd ar drais yn erbyn menywod a merched ar bob ffurf yn Ne Cymru. Er mwyn gwneud hyn rydym yn gweithio’n galed i sicrhau bod ein holl swyddogion a staff yn deall eu rôl o ganfod trais yn erbyn menywod a merched, diogelu dioddefwyr a mynd ar ôl troseddwyr.

“Mae ein Llysgenhadon a’n Hyrwyddwyr Rhuban Gwyn yn fodelau rôl i’w cymheiriaid; maent yn cyfleu egwyddorion yr Ymgyrch Rhuban Gwyn i’w cydweithwyr ac yn gweithio gydag asiantaethau partner yn lleol er mwyn helpu i sicrhau y manteisir ar bob cyfle i ymyrryd a helpu i atal trais yn erbyn menywod a merched.”

Cafodd y gwaith sy’n parhau i fynd yn ei flaen yn y maes hwn ei gydnabod y llynedd gan Lywodraeth y DU a roddodd £1.4m, y gyfran fwyaf o’r £17milliwn o Gronfa Trawsnewid y Gwasanaeth Trais yn Erbyn Menywod a Merched, i Gomisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru.

Diolch i’r gronfa hon mae’r mentrau sydd ar eu hennill o ganlyniad i’r buddsoddiad hwn yn cynnwys cynllun ‘Holwch fi’ Cymorth i Ferched Cymru, sydd wedi galluogi 30 o ‘lysgenhadon cymunedol’ i hyfforddi i adnabod arwyddion cam-drin a darparu gofodau diogel mewn cymunedau lle y gall menywod adrodd am eu profiadau.

Yn ogystal, mae lansiad Prosiect Drive yng Nghwm Taf wedi lleihau nifer y plant ac oedolion sy’n wynebu cam-drin domestig yn effeithiol, drwy atal ymddygiad troseddwr. Mae’r rhaglen, sy’n herio’r sawl sy’n cyflawni cam-drin domestig, yn newid ymddygiad troseddwyr yn y bôn i sicrhau diogelwch dioddefwyr a theuluoedd.

Mae Bwrdd Rhanbarthol Trais yn Erbyn Menywod a Merched sy’n cynnwys Iechyd Cyhoeddus Cymru, byrddau iechyd lleol, awdurdodau lleol, gwasanaethau brys a sefydliadau trydydd sector hefyd wedi atgyfnerthu prosesau cydweithredu ac yn rhoi sylfaen i gyflwyno dull system gyfan. Mae’r dull effeithiol hwn yn cydnabod bod mynd i’r afael â thrais yn erbyn menywod a merched yn broblem gymhleth na ellir ei datrys drwy un asiantaeth yn unig, a bod angen ei hystyried yn rhywbeth sy’n berthnasol i bawb.

Ychwanegodd Mr Michael: “Ni all yr heddlu fynd i’r afael â’r materion hyn ar ei ben ei hun ac, yng Nghymru, cawn ein helpu’n fawr gan ein partneriaid dibynadwy ac ymrwymiad Llywodraeth Cymru, gyda deddfwriaeth arloesol ar y mater hwn – ac ymrwymiad parhaol i newid y diwylliant.”

Hefyd, yn dilyn lansio Cynllun Mynd i’r Afael â Thrais yn erbyn Menywod a Genethod De Cymru ym Mis Mehefin 2014, llwyddodd Heddlu De Cymru a Swyddfa’r Comisiynydd ennill eu statws Rhuban Gwyn ar y cyd cyntaf.
Y newyddion diweddaraf

Mae Panel Heddlu a Throsedd De Cymru yn cefnogi'r cynnydd arfaethedig i braesept…

Mae Panel  yr Heddlu a Throseddu De Cymru wedi cytuno i gynyddu praesept yr heddlu a fydd yn cael ei ddefnyddio i fynd i'r afael â thrais difrifol a t…

Gweld mwy >

Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru wedi'i achredu'n ffurfiol fel cyflogw…

Mae'n bleser mawr gennym gyhoeddi ein bod bellach wedi ein hachredu fel Cyflogwr Cyflog Byw. Mae hyn yn golygu y bydd pob aelod o staff sy'n gweithio …

Gweld mwy >

PCSO yn cynrychioli Heddlu De Cymru mewn Rhaglen Arweinyddiaeth newydd i Gymru

Ar 10 Rhagfyr, roedd Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu, Alun Michael, a'r Dirprwy Brif Gwnstabl Jeremy Vaughan yn falch o ymuno â Chomisiynydd Cenedla…

Gweld mwy >