Resize Text:

Switch to:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Mae’r Gwir Anrh Alun Michael, Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru, ategu galwadau i Aelodau Seneddol (ASau) gefnogi cyfraith newydd sydd â dedfrydau llymach ar gyfer y rheini sy’n ymosod ar weithwyr y gwasanaethau brys tra’u bod ar ddyletswydd

Wedi'i ddiweddaru: 20/10/2017

Ddydd Gwener 20 Hydref 2017, caiff Bil Aelodau Preifat a ddrafftiwyd gan Chris Bryant, AS y Rhondda, ei ddwyn gerbron y Senedd sydd â’r nod o ddiogelu parafeddygon, nyrsys, diffoddwyr tân, swyddogion yr heddlu a staff 999 eraill y mae pobl yn eu cam-drin, yn ymosod arnynt ac yn poeri arnynt wrth iddynt wneud eu gwaith.

Yn ôl gwybodaeth gan Ffederasiwn Heddlu Cymru a Lloegr (PFEW), mae ymosodiadau yn erbyn swyddogion yr heddlu yn annerbyniol o uchel – un bob 15 eiliad yn ôl yr amcangyfrifon diweddaraf. Ym mis Mehefin eleni, dangosodd ffigurau a ryddhawyd gan Wasanaeth Tân ac Achub De Cymru gynnydd o 158% yn nifer yr ymosodiadau yn erbyn ei griwiau dros y 12 mis diwethaf. Mae criwiau ledled ardal y Gwasanaeth wedi dioddef cam-drin geiriol a chorfforol, yn ogystal â phobl yn taflu pethau atynt, megis briciau a thân gwyllt, wrth iddynt ymateb i ddigwyddiadau mewn cymunedau lleol.

Yn ogystal â’r uchod, roedd ffigurau a gyhoeddwyd ym mis Rhagfyr 2016 yn nodi bod mwy na 18,000 o aelodau o staff y GIG yng Nghymru wedi dioddef ymosodiad corfforol yn y gwaith dros gyfnod o bum mlynedd a bod 11,000 wedi dioddef ymosodiad geiriol.

Cyn ail ddarlleniad y bil yn Nhŷ’r Cyffredin yr wythnos hon, dywedodd Alun Michael, y Comisiynydd: 

“Mae dewrder, ymrwymiad a phroffesiynoldeb swyddogion a staff yr heddlu a staff y gwasanaethau brys ledled y Deyrnas Unedig yn sicrhau diogelwch a lles y cyhoedd yn eu cartrefi a’u cymunedau bob awr o bob dydd.  Fel cymdeithas, ni allwn ystyried bod ymosodiadau yn rhan dderbyniol o’u swyddi ac mae’r digwyddiadau hyn yn cael effaith uniongyrchol iawn ar wasanaethau i’r cyhoedd – gall hyn fod yn arbennig o niweidiol i’r ymddiriedaeth rhwng yr Heddlu a’r Gymuned, sydd wrth wraidd ein model Plismona.

“Ar gyfartaledd, ymosodir ar 9 swyddog yr wythnos yn Ne Cymru a bydd tua 11 o swyddogion yn absennol o’r gwaith am fod angen iddynt wella o anafiadau a gafwyd yn ystod ymosodiad. Mae hynny’n annheg i’r swyddogion ac o ganlyniad, mae cymunedau’n colli cyfraniad yr unigolion hynny sy’n ymdrechu i’w cadw’n ddiogel.

“Mae rhan o’r broblem yn deillio o’r tu allan i Dde Cymru, er enghraifft, cafodd swyddog ei drywanu mewn cyrch cyffuriau yn ystod y mis diwethaf ac mae hyn yn nodweddiadol o drais sy’n gysylltiedig â gangiau cyffuriau sy’n dilyn yr hyn a elwir gan yr Heddlu yn ‘Llinellau Sirol’.

Cyn yr ail ddarlleniad, dywedodd Chris Bryant, AS y Rhondda: “Rwy’n annog pob AS i fod yn bresennol i bleidleisio dros y bil hwn er mwyn diogelu’r diogelwyr – maent yn haeddu hynny o leiaf. Mae eisoes yn drosedd benodol i ymosod ar swyddog heddlu sy’n cyflawni ei ddyletswyddau, ond mae’r ddarpariaeth honno yn rhy wan o lawer ac nid yw’n diogelu swyddogion yn effeithiol. Mae erlyniadau yn brin, ac mae dedfrydau’n drugarog iawn, ac nid oes unrhyw ddiogelwch cyfreithiol i barafeddygon, meddygon na nyrsys o hyd. Yr hyn y mae fy mhôl yn ei ddangos yw bod fy etholwyr a’r wlad yn credu ei bod hi’n hen bryd newid y gyfraith.”

Os caiff ei basio, byddai’r Bil Trosedd (Ymosodiadau ar Staff y Gwasanaethau Brys) yn gwneud ymosodiadau ar weithwyr y gwasanaethau brys megis swyddogion yr heddlu, criwiau tân ac ambiwlans, yn drosedd waethygedig.

 
Y newyddion diweddaraf

Mae Panel Heddlu a Throsedd De Cymru yn cefnogi'r cynnydd arfaethedig i braesept…

Mae Panel  yr Heddlu a Throseddu De Cymru wedi cytuno i gynyddu praesept yr heddlu a fydd yn cael ei ddefnyddio i fynd i'r afael â thrais difrifol a t…

Gweld mwy >

Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru wedi'i achredu'n ffurfiol fel cyflogw…

Mae'n bleser mawr gennym gyhoeddi ein bod bellach wedi ein hachredu fel Cyflogwr Cyflog Byw. Mae hyn yn golygu y bydd pob aelod o staff sy'n gweithio …

Gweld mwy >

PCSO yn cynrychioli Heddlu De Cymru mewn Rhaglen Arweinyddiaeth newydd i Gymru

Ar 10 Rhagfyr, roedd Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu, Alun Michael, a'r Dirprwy Brif Gwnstabl Jeremy Vaughan yn falch o ymuno â Chomisiynydd Cenedla…

Gweld mwy >