Resize Text:

Switch to:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Mae Panel yr Heddlu a Throseddu De Cymru wedi cytuno i gynnydd arfaethedig ym mhraesept yr heddlu er mwyn cynnal Plismona yn y Gymdogaeth

Wedi'i ddiweddaru: 30/01/2018

Mae Panel yr Heddlu a Throseddu De Cymru wedi cytuno i gynnydd arfaethedig ym mhraesept yr heddlu er mwyn cynnal Plismona yn y Gymdogaeth ledled De Cymru a rhoi’r gallu i’r heddlu ddiogelu pobl sy’n agored i niwed a mynd i’r afael â’r gyfres o heriau difrifol y mae’r heddlu yn eu hwynebu.

Mae’r cynnydd a gynigiwyd gan Gomisiynydd yr Heddlu a Throseddu, Alun Michael, yn cyfateb i £15.30 y flwyddyn i rywun sy’n byw mewn eiddo Band D, ond bydd y rhan fwyaf o bobl yn Ne Cymru yn talu llai o lawer. Mae hyn yn cyfateb i lai na 30 ceiniog yr wythnos ar gyfer cartref band D ac yn gynnydd o 7% ar y ffigur ar gyfer y flwyddyn bresennol.

Bydd y rhai sy’n talu’r Dreth Gyngor yn Ne Cymru yn parhau i dalu llai na’r cartrefi yng Ngwent a llai o lawer na chartrefi yn y gogledd.

Dywedodd Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu, Alun Michael: “Mae’r cynnydd yn hanfodol er mwyn helpu i gynnal y gwasanaeth, tra’n ein galluogi i ddiogelu pobl sy’n agored i niwed a pharhau i fuddsoddi yn nyfodol plismona yn Ne Cymru. Hyd yn oed gyda’r lefel newydd hon o braesept, bydd angen i ni wneud arbedion – hynny yw, cwtogi ar wariant – £3.5 miliwn dros y flwyddyn i ddod, tra’n mynd i’r afael â’r twf sylweddol yn y galw ac atal troseddau drwy ymyrryd yn gynnar a chymryd camau cadarnhaol a phrydlon.

“Mae cynnydd o £12 – sef y bar a bennwyd gan y Swyddfa Gartref, i bob pwrpas – yn golygu pethau gwahanol mewn ardaloedd gwahanol. Mae rhai heddluoedd yn dweud y bydd yn eu galluogi i gynyddu nifer swyddogion yr heddlu y maent yn eu cyflogi yn sylweddol, tra bod eraill yn rhoi symiau sylweddol o’u cronfeydd wrth gefn i mewn i’r gyllideb eleni. Nid yw’r naill na’r llall yn berthnasol yn ein hachos ni – rydym yn ceisio sicrhau’r arbedion effeithlonrwydd mwyaf ac yn gwneud mwy gyda llai. Rydym yn perfformio’n eithriadol o dda yn ôl safonau Arolygiaeth EM, ond nid oes gennym gronfeydd sylweddol wrth gefn ac mae’r cynnydd rwyf wedi’i argymell yn is o lawer na’r hyn sydd ei angen ar gyfer cyllideb ddigyfnewid.

“Rydym wedi gwneud penderfyniadau anodd flwyddyn ar ôl blwyddyn ers sawl blwyddyn mewn perthynas â’r ffordd rydym yn darparu ein gwasanaethau. Os yw gweinidogion y Swyddfa Gartref yn awyddus i weld cynnydd mewn effeithlonrwydd a gwelliant parhaus, dylent ddod i Dde Cymru.

“Mae ein gwaith effeithiol o gynllunio ymlaen llaw, ynghyd â’r ffordd arloesol rydym yn gweithio gyda phartneriaid er mwyn cadw De Cymru yn ddiogel, ymhlith y rhesymau pam rydym wedi gallu parhau i ymateb i’n heriau yn erbyn cefndir o doriadau ariannol sylweddol.

“Rydym wedi mabwysiadu dull cytbwys o weithredu er mwyn lleihau’r effaith ar blismona yn ein cymunedau, tra’n ceisio cadw’r baich ar y trethdalwr mor fach â phosibl. Hyd yn oed gyda’r cynnydd o 7% ym mhraesept yr heddlu, Heddlu De Cymru yw’r heddlu gwerth gorau am arian o ran y gost i’r rhai sy’n talu’r dreth gyngor yng Nghymru.”

Mae’r heriau y mae angen i ni gynllunio ar eu cyfer eleni yn cynnwys effaith chwyddiant a nifer o gostau ychwanegol penodol, gan gynnwys:

  • £2 miliwn i ariannu cynnydd mewn cyflogau – mae’r Llywodraeth wedi cytuno ar gynnydd o 2% mewn cyflogau swyddogion a staff ond nid yw wedi darparu’r arian i dalu am y cynnydd hwn yng Ngrant yr Heddlu.
  • Angen £600,000 ychwanegol er mwyn cynnal ein lefel bresennol o Blismona yn y Gymdogaeth – rydym yn gwerthfawrogi’r arian a ddarperir gan Lywodraeth Cymru i gyflogi 206 o Swyddogion Cymorth Cymunedol ychwanegol yn fawr iawn, ond mae’n grant arian gwastad eleni, felly mae angen i ni ychwanegu £600,000 er mwyn cadw pob un ohonynt.
  • £1 filiwn i dalu Lefi Prentisiaeth y Trysorlys, sy’n gost flynyddol ychwanegol arall na ellir ei osgoi.

Cafodd y praesept ei gymeradwyo yng nghyfarfod Panel yr Heddlu a Throseddu De Cymru ym Merthyr yn gynharach heddiw.

Rhoddwyd trosolwg manwl o’r heriau ariannol a gweithredol y mae’r heddlu yn eu hwynebu a’r camau a gymerwyd i arbed arian drwy weithio’n fwy effeithlon ac effeithiol.

Ychwanegodd Mr Michael: “Er gwaethaf yr heriau ariannol, mae’r heddlu wedi gwella ei berfformiad a’i wasanaeth i’n cymunedau yn gyson a chaiff ei gydnabod fel un o’r heddluoedd sy’n perfformio orau yng Nghymru a Lloegr.

“Er gwaethaf y toriadau, rydym wedi cynnal plismona yn y gymdogaeth, gwella ein hymrwymiad i weithio gyda phartneriaid er mwyn atal troseddau, parhau i fuddsoddi mewn technoleg ac wedi ymateb i’r galwadau gweithredol cynyddol ar y gwasanaeth.

“Cafodd llawer o’n llwyddiant ei gydnabod gan Arolygiaeth Ei Mawrhydi. Mae lefel foddhad dioddefwyr bellach ymhlith y gorau yn y wlad, a gwaith ymgysylltu ein swyddogion mewn cymunedau yw’r gorau yn y DU” meddai.

Ar ôl 2010, wrth i gyni ddechrau effeithio arnom, cafodd nifer swyddogion yr heddlu yn Ne Cymru ei dorri o 3,400, y nifer uchaf erioed yn flaenorol, i 2,800. Bydd y cynnydd yn y praesept yn ein galluogi i gynnal nifer swyddogion yr heddlu ar y lefel bresennol, gan gynnwys y rheini sydd wedi’u dyrannu’n benodol i ateb y galw cynyddol o ran bygythiadau ar-lein a diogelu’r rhai sy’n agored i niwed.

Mae Mr Michael wedi ailbwysleisio ei ymrwymiad i ddiogelu a chynnal plismona yn y gymdogaeth, gan barhau i fuddsoddi mewn technoleg newydd hefyd er mwyn gwella effeithlonrwydd ac effeithiolrwydd.

Gwnaeth hefyd gymeradwyo’r dull gweithredu a bennwyd gan y Prif Gwnstabl newydd, Matt Jukes, yn ei neges ar gyfer y Flwyddyn Newydd, a roddodd bwyslais cryf ar atal troseddau. “Rydym bellach yn rhoi hyd yn oed fwy o bwyslais ar ymyrryd yn gynnar a chymryd camau gweithredu prydlon a chadarnhaol er mwyn atal troseddwyr rhag byw bywyd o droseddu, gan leihau nifer y dioddefwyr a gwella’r gwasanaethau rydym yn eu darparu yn ein cymunedau” meddai.

Mae dolen i’r Hysbysiad Precept wedi’i gynnwys isod

2018/19 Hysbysiad Precept

 
Y newyddion diweddaraf

Mae Panel Heddlu a Throsedd De Cymru yn cefnogi'r cynnydd arfaethedig i braesept…

Mae Panel  yr Heddlu a Throseddu De Cymru wedi cytuno i gynyddu praesept yr heddlu a fydd yn cael ei ddefnyddio i fynd i'r afael â thrais difrifol a t…

Gweld mwy >

Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru wedi'i achredu'n ffurfiol fel cyflogw…

Mae'n bleser mawr gennym gyhoeddi ein bod bellach wedi ein hachredu fel Cyflogwr Cyflog Byw. Mae hyn yn golygu y bydd pob aelod o staff sy'n gweithio …

Gweld mwy >

PCSO yn cynrychioli Heddlu De Cymru mewn Rhaglen Arweinyddiaeth newydd i Gymru

Ar 10 Rhagfyr, roedd Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu, Alun Michael, a'r Dirprwy Brif Gwnstabl Jeremy Vaughan yn falch o ymuno â Chomisiynydd Cenedla…

Gweld mwy >