Resize Text:

Mae cynlluniau i barhau i ddiogelu pobl fregus, mynd i’r afael â throsedd a chynnal plismona yn y gymdogaeth ynghyd â chynnydd ym mhraesept y dreth gyngor wedi cael eu cefnogi gan Banel yr Heddlu a Throseddu De Cymru

Wedi'i ddiweddaru: 01/02/2019

Mae cynlluniau i barhau i ddiogelu pobl fregus, mynd i’r afael â throsedd a chynnal plismona yn y gymdogaeth ynghyd â chynnydd ym mhraesept y dreth gyngor wedi cael eu cefnogi gan Banel yr Heddlu a Throseddu De Cymru.

Mae’r cam i gynyddu’r praesept plismona yn gynnydd o £24 y flwyddyn i rywun sy’n byw mewn eiddo band D – cynnydd o 46c yr wythnos – ond bydd y rhan fwyaf o bobl ar draws De Cymru yn talu llai na hyn.
Mae hyn yn dilyn penderfyniad gan y Swyddfa Gartref i dorri Grant yr Heddlu mewn termau real wrth gyhoeddi disgwyliad y gallai’r Comisiynwyr ariannu adnoddau drwy braesept treth gyngor leol mwy “hyblyg” – h.y. cynnydd uwch.

Dywedodd Comisiynydd Heddlu a Throseddu De Cymru, Alun Michael:
“Nid yw’r cynnydd o £24 – sef y disgwyliad a osodwyd gan y Swyddfa Gartref i bob pwrpas- yn golygu y bydd ein heriau ariannol yn diflannu dros nos a bydd yn golygu y bydd dal angen i ni wneud arbedion o £7.2m er mwyn sicrhau cyllideb gytbwys.

“Ond mae yn galluogi Heddlu De Cymru i gynnal ffocws cadarn ar y blaenoriaethau rydym wedi’u gosod er mwyn gwneud ein cymunedau’n fwy diogel.

“Drwy fethu â darparu setliad grant heddlu digonol, mae Llywodraeth y DU wedi trosglwyddo’r baich o ariannu’r heddlu i dalwyr y dreth gyngor, gan drosglwyddo’r cyfrifoldeb i’r Comisiynwyr Heddlu a Throseddu lleol ddod o hyd i’r cynnydd anochel syd ei angen er mwyn darparu plismona effeithiol.

“Ac felly, mae’r penderfyniad anodd i gyflwyno’r cynnydd hwn wedi cael ei gymryd gan wybod bod ein cymunedau yn haeddiannol yn disgwyl cael gwasanaeth plismona effeithiol sy’n eu cadw’n ddiogel. Nid yw’r Prif Gwnstabl na minnau’n barod i dynnu allan o gymunedau lleol na rhoi’r gorau i fynd i’r afael â throseddu lefel isel, na cholli cyfleoedd i atal troseddu.”

Rhoddwyd trosolwg manwl i’r panel o’r heriau a’r pwysau ariannol sylweddol sy’n wynebu Heddlu De Cymru:
• Oddeutu traean o Grant yr Heddlu – £45m – wedi’i dorri ers 2011/12;
• £51m o arbedion hyd yn hyn – disgwylir £58m erbyn 2020;
• Dim cyllid i ateb y gost ychwanegol o blismona prifddinas Cymru;
• Twll du mewn cyllid pensiynau – dim ond wedi’i ariannu’n rhannol eleni ac ansicrwydd ar gyfer y dyfodol;
• Lefi Prentisiaeth heb ei gyllido – £1m y flwyddyn;
• Cynnydd yn y galw am wasanaethau’r heddlu, er nad oes gan oddeutu 90% o’r galw hwnnw gysylltiad uniongyrchol â throsedd – at yr heddlu yn aml y bydd y sawl sydd mewn argyfwng yn troi gyntaf;
• Cafodd colled gronnus o £92m (yn y ddau ddegawd diwethaf) ei hailddosbarthu i luoedd eraill o ganlyniad i’r ffordd annheg y cafodd fformiwla cyllido’r heddlu ei gymhwyso.

Yn ystod y cyfnod o gyni, cafodd y nifer o swyddogion Heddlu De Cymru ei dorri o 3,400 i ychydig o dan 2,800 a dim ond drwy fuddsoddiad lleol yn ystod y blynyddoedd diwethaf mae wedi codi i’w lefel bresennol o ychydig o dan 2,900.

Bydd y cynnydd i’r praesept plismona ar gyfer 2019/20, a gymeradwywyd gan Gomisiynydd yr Heddlu a Throseddu, yn cael ei roi ar waith yn dilyn cyfarfod Panel yr Heddlu a Throseddu De Cymru ym Merthyr yn gynharach heddiw, ynghyd â Chynllun Heddlu a Throseddu De Cymru ar gyfer 2019-23.

Ers nifer o flynyddoedd, roedd talwyr Treth Gyngor yn Ne Cymru yn talu llai am blismona na chartrefi eraill yng ngweddill Cymru. Byddant yn parhau i dalu swm sylweddol is ar gyfer plismona na chartrefi yng Ngogledd Cymru ac ychydig yn fwy na phobl sy’n byw yn Nyfed Powys a Gwent. Mae De Cymru yn cynnwys y ddau ddinas fwyaf yng Nghymru ac mae poblogaeth yr ardal yn 1.3m. Heddlu De Cymru yw heddlu prysuraf Cymru, gan ymateb i fwy na hanner miliwn o alwadau nad ydynt yn rhai brys a bron i 200,000 o alwadau brys bob blwyddyn.

Wedi’r cyfarfod dywedodd Mr Michael: “Hyd yn oed gyda’r cynnig arfaethedig ym mhraesept yr heddlu, rwy’n hyderus bod Heddlu De Cymru yn darparu’r gwerth gorau posib am arian o ran cost i’r rhai sy’n talu’r dreth gyngor.

“Rydym wedi gwneud penderfyniadau anodd flwyddyn ar ôl blwyddyn mewn perthynas â’r ffordd rydym yn darparu ein gwasanaethau. Mae gwaith effeithiol o gynllunio ymlaen llaw, ynghyd â’r ffordd arloesol rydym yn gweithio gyda phartneriaid er mwyn cadw De Cymru yn ddiogel, ymhlith y rhesymau pam rydym wedi llwyddo i barhau i ymateb i’n heriau yn erbyn cefndir o doriadau ariannol sylweddol. Er gwaethaf y toriadau, rydym wedi cynnal plismona yn y gymdogaeth, wedi gwella ein hymrwymiad i weithio gyda phartneriaid (yn enwedig o fewn llywodraeth leol) er mwyn atal troseddau, wedi parhau i fuddsoddi mewn technoleg i gyflwyno gwell gwasanaethau yn ein cymunedau ac wedi ymateb i’r galwadau gweithredol cynyddol.

“Cafodd llawer o’n llwyddiant ei gydnabod gan Arolygiaeth Ei Mawrhydi. Mae lefel boddhad dioddefwyr ymhlith y gorau yn y wlad, a gwaith ymgysylltu a phresenoldeb ein swyddogion mewn cymunedau yw’r gorau yn y DU.

“Hoffwn ddiolch i Banel yr Heddlu a Throseddu am gydnabod yr heriau sy’n wynebu ein swyddogion a’n staff yn ddyddiol, a’r rôl maent yn ei chwarae yn gwarchod pobl fregus, gan gynnwys y rheini sy’n profi problemau iechyd meddwl, ac wrth gadw ein cymunedau’n ddiogel.”
Y newyddion diweddaraf

Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru wedi'i achredu'n ffurfiol fel cyflogw…

Mae'n bleser mawr gennym gyhoeddi ein bod bellach wedi ein hachredu fel Cyflogwr Cyflog Byw. Mae hyn yn golygu y bydd pob aelod o staff sy'n gweithio …

Gweld mwy >

PCSO yn cynrychioli Heddlu De Cymru mewn Rhaglen Arweinyddiaeth newydd i Gymru

Ar 10 Rhagfyr, roedd Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu, Alun Michael, a'r Dirprwy Brif Gwnstabl Jeremy Vaughan yn falch o ymuno â Chomisiynydd Cenedla…

Gweld mwy >

Hysbyseb am Aelod Cyfetholedig Annibynnol ar gyfer Panel yr Heddlu a Throsedd …

Mae Panel yr Heddlu a Throsedd De Cymru (y Panel) yn chwilio am unigolyn ymroddedig a brwdfrydig i ymuno â’r Panel fel Aelod Cyfetholedig Annibynnol i…

Gweld mwy >