Resize Text:

Switch to:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Lansio strategaeth newydd i fynd i'r afael â Thrais yn erbyn Menywod a Merched yn Ne Cymru

Wedi'i ddiweddaru: 10/10/2019

Yn Neuadd y Sir Caerdydd, ddydd Iau 3 Hydref, croesawodd Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu, Y Gwir Anrh Alun Michael, bartneriaid ledled De Cymru i lansio strategaeth newydd ar y cyd i fynd i'r afael â Thrais yn erbyn Menywod a Merched ar draws pob cymuned leol. 

Mae mynd i'r afael â thrais a chamdriniaeth wedi bod yn brif flaenoriaeth i'r Comisiynydd ers iddo gael ei ethol gyntaf, oherwydd y dystiolaeth amlwg fod menywod yn fwy tebygol o brofi trais a chamdriniaeth o ran amlder a difrifoldeb ac mae'n flaenoriaeth a gaiff ei rhannu gan y Prif Gwnstabl Matt Jukes. Gwahoddwyd y Dirprwy Weinidog Jane Hutt i siarad yn y lansiad hefyd i atgyfnerthu neges y cynllun gweithredu ar y cyd.

Mae'r Comisiynydd a'i dîm wedi gweithio gyda'r Prif Gwnstabl ac ystod o sefydliadau partner i lunio 'Strategaeth i Fynd i'r afael â Thrais yn erbyn Menywod a Merched: 2019 – 2024’.  Mae'r Strategaeth yn adeiladu ar y cynnydd a gyflawnwyd ers 2012 ac mae wedi'i ddatblygu drwy wrando ar brofiadau dioddefwyr, goroeswyr a phartneriaid gan nodi pedwar maes blaenoriaeth i fynd i'r afael â nhw:

• Gwell Cydweithio
• Gwaith Atal ac Ymyrryd yn Gynnar
• Diogelu
• Herio Troseddwyr

Mae pwyslais ar bwysigrwydd dysgu o brofiad uniongyrchol dioddefwyr a goroeswyr wedi bod yn ganolog i'r broses o ddatblygu'r dull gweithredu yn Ne Cymru. Mae hyn wedi galluogi'r heddlu a phartneriaid i gydweithio er mwyn cynyddu ymwybyddiaeth a dealltwriaeth o'r cymhlethdodau sy'n gysylltiedig â mynd i'r afael â Thrais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol.

Wrth siarad yn y lansiad, dywedodd Comisiynydd Heddlu a Throseddu De Cymru, Alun Michael:

"Mae dealltwriaeth glir yn Ne Cymru rhwng yr heddlu a'n partneriaid na fyddai un sefydliad nac un dull gweithredu yn dod â'r math o drais a chamdriniaeth sydd wedi bod yn bla mewn cymdeithas ers degawdau a chenedlaethau i ben. Gwyddom, y tu hwnt i bob amheuaeth, mai dim ond drwy weithio gyda'n gilydd drwy ddull gweithredu Iechyd y Cyhoedd y byddwn yn gallu newid y dyfodol.

"Mae'n bleser gennyf groesawu'r Gweinidog, Jane Hutt, i siarad yn y lansiad. Mae hi wedi bod yn ymgyrchydd gydol oes dros y materion hyn a'n neges yw bod Llywodraeth Cymru a Heddlu De Cymru yn ymrwymedig i wneud popeth o fewn ein gallu i ddod â'r pla hwn yng nghymunedau De Cymru i ben, ac mae angen help pawb arnom os ydym am lwyddo.

“Mae Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol yn ddinistriol ac yn aml mae'n arwain at oes o drallod i ddioddefwyr a'u teuluoedd, sy'n deillio'n aml o effeithiau Profiadau Niweidiol yn Ystod Plentyndod (ACEs). Mae'n effeithio ar bobl o bob lliw a llun, ond nid yw'n rhan anochel o'n cymdeithas na'n diwylliant - mae'n ffiaidd ac mae modd ei atal. Dyna pam mae hi wedi bod mor bwysig i ni weithio ar y cyd er mwyn adolygu, ail-ganolbwyntio ac ail-bwysleisio ein hymrwymiad cadarn i chwarae ein rhan i sicrhau y caiff ei drin felly.

“Mae'r gyd-strategaeth newydd hon yn adeiladu ar y cynnydd rydym wedi'i gyflawni gyda'n gilydd ers i ni gyflwyno Cynllun Heddlu De Cymru er mwyn Mynd i'r Afael â Thrais yn erbyn Menywod a Merched (2014 -17), sef y cynllun cyntaf o'r fath gan Heddlu De Cymru. Mae'r mentrau rydym wedi'u rhoi ar waith megis IRIS, gweithio gyda staff meddygfeydd meddygon teulu, sydd wedi arwain at fwy na 1,200 o atgyfeiriadau a DRIVE, lle rydym bellach yn mynd i'r afael ag ymddygiad y troseddwr, yn dod yn rhan hanfodol o'r ymateb partneriaeth yn Ne Cymru, gan ddangos ein penderfyniad a rennir i roi 'Dull Gweithredu System Gyfan' ar waith.

“Lleisiau dioddefwyr a goroeswyr trais a chamdriniaeth a'u teuluoedd sydd wrth wraidd ein gwaith. Rydym yn ddiolchgar i bawb sydd wedi bod mor barod i'n helpu i wella ein dulliau gweithredu; Gallwn ni, drwy weithio gyda'n partneriaid a'r cyhoedd, fod yn fentrus ac yn arloesol yn y modd rydym yn mynd i'r afael â'r materion hyn drwy roi ffocws clir ar newid parhaus a gwella llesiant cenedlaethau'r dyfodol.

"Mae'r strategaeth newydd yn canolbwyntio ar drais yn erbyn menywod a merched oherwydd bod lefel yr ystadegau yn aruthrol. Mae Heddlu De Cymru yn ymrwymedig i fynd i'r afael â phob math o drais, boed hynny'n fwlio, trais ar y stryd neu gamdriniaeth sy'n effeithio ar ddynion gyda phob achos yn cael ei drin yn ôl ei rinwedd ein hun, ond mae gan ein dull gweithredu strategol ffocws clir ar y lefel a'r bygythiad, y niwed a'r risg."
Y newyddion diweddaraf

Y Comisiynydd yn ymateb i ddigwyddiadau yn Aberogwr

Mewn ymateb i ddigwyddiadau yn Aberogwr ddydd Iau 25 Mehefin 2020, dywedodd Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru, Alun Michael:

“Roedd y golygfe…

Gweld mwy >

Y Comisiynydd yn dyfarnu bron £600k i gefnogi gwasanaethau cam-drin domestig led…

Mewn partneriaeth â'r Weinyddiaeth Gyfiawnder, mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Alun Michael yn falch o gyhoeddi bod £635,150 wedi cael ei ddyran…

Gweld mwy >

Mae Swyddogion Cefnogi Cymunedol yr Heddlu ledled Cymru yn chwarae rôl ganolog y…

Ers 2003, mae rôl Swyddogion Cefnogi Cymunedol yr Heddlu (SCCH) wedi bod yn ganolog i blismona bro ar draws Cymru. Mae hyn wedi bod yn arbennig o amlw…

Gweld mwy >