Resize Text:

Switch to:

Lansio strategaeth newydd i fynd i'r afael â Thrais yn erbyn Menywod a Merched yn Ne Cymru

Wedi'i ddiweddaru: 10/10/2019

Yn Neuadd y Sir Caerdydd, ddydd Iau 3 Hydref, croesawodd Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu, Y Gwir Anrh Alun Michael, bartneriaid ledled De Cymru i lansio strategaeth newydd ar y cyd i fynd i'r afael â Thrais yn erbyn Menywod a Merched ar draws pob cymuned leol. 

Mae mynd i'r afael â thrais a chamdriniaeth wedi bod yn brif flaenoriaeth i'r Comisiynydd ers iddo gael ei ethol gyntaf, oherwydd y dystiolaeth amlwg fod menywod yn fwy tebygol o brofi trais a chamdriniaeth o ran amlder a difrifoldeb ac mae'n flaenoriaeth a gaiff ei rhannu gan y Prif Gwnstabl Matt Jukes. Gwahoddwyd y Dirprwy Weinidog Jane Hutt i siarad yn y lansiad hefyd i atgyfnerthu neges y cynllun gweithredu ar y cyd.

Mae'r Comisiynydd a'i dîm wedi gweithio gyda'r Prif Gwnstabl ac ystod o sefydliadau partner i lunio 'Strategaeth i Fynd i'r afael â Thrais yn erbyn Menywod a Merched: 2019 – 2024’.  Mae'r Strategaeth yn adeiladu ar y cynnydd a gyflawnwyd ers 2012 ac mae wedi'i ddatblygu drwy wrando ar brofiadau dioddefwyr, goroeswyr a phartneriaid gan nodi pedwar maes blaenoriaeth i fynd i'r afael â nhw:

• Gwell Cydweithio
• Gwaith Atal ac Ymyrryd yn Gynnar
• Diogelu
• Herio Troseddwyr

Mae pwyslais ar bwysigrwydd dysgu o brofiad uniongyrchol dioddefwyr a goroeswyr wedi bod yn ganolog i'r broses o ddatblygu'r dull gweithredu yn Ne Cymru. Mae hyn wedi galluogi'r heddlu a phartneriaid i gydweithio er mwyn cynyddu ymwybyddiaeth a dealltwriaeth o'r cymhlethdodau sy'n gysylltiedig â mynd i'r afael â Thrais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol.

Wrth siarad yn y lansiad, dywedodd Comisiynydd Heddlu a Throseddu De Cymru, Alun Michael:

"Mae dealltwriaeth glir yn Ne Cymru rhwng yr heddlu a'n partneriaid na fyddai un sefydliad nac un dull gweithredu yn dod â'r math o drais a chamdriniaeth sydd wedi bod yn bla mewn cymdeithas ers degawdau a chenedlaethau i ben. Gwyddom, y tu hwnt i bob amheuaeth, mai dim ond drwy weithio gyda'n gilydd drwy ddull gweithredu Iechyd y Cyhoedd y byddwn yn gallu newid y dyfodol.

"Mae'n bleser gennyf groesawu'r Gweinidog, Jane Hutt, i siarad yn y lansiad. Mae hi wedi bod yn ymgyrchydd gydol oes dros y materion hyn a'n neges yw bod Llywodraeth Cymru a Heddlu De Cymru yn ymrwymedig i wneud popeth o fewn ein gallu i ddod â'r pla hwn yng nghymunedau De Cymru i ben, ac mae angen help pawb arnom os ydym am lwyddo.

“Mae Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol yn ddinistriol ac yn aml mae'n arwain at oes o drallod i ddioddefwyr a'u teuluoedd, sy'n deillio'n aml o effeithiau Profiadau Niweidiol yn Ystod Plentyndod (ACEs). Mae'n effeithio ar bobl o bob lliw a llun, ond nid yw'n rhan anochel o'n cymdeithas na'n diwylliant - mae'n ffiaidd ac mae modd ei atal. Dyna pam mae hi wedi bod mor bwysig i ni weithio ar y cyd er mwyn adolygu, ail-ganolbwyntio ac ail-bwysleisio ein hymrwymiad cadarn i chwarae ein rhan i sicrhau y caiff ei drin felly.

“Mae'r gyd-strategaeth newydd hon yn adeiladu ar y cynnydd rydym wedi'i gyflawni gyda'n gilydd ers i ni gyflwyno Cynllun Heddlu De Cymru er mwyn Mynd i'r Afael â Thrais yn erbyn Menywod a Merched (2014 -17), sef y cynllun cyntaf o'r fath gan Heddlu De Cymru. Mae'r mentrau rydym wedi'u rhoi ar waith megis IRIS, gweithio gyda staff meddygfeydd meddygon teulu, sydd wedi arwain at fwy na 1,200 o atgyfeiriadau a DRIVE, lle rydym bellach yn mynd i'r afael ag ymddygiad y troseddwr, yn dod yn rhan hanfodol o'r ymateb partneriaeth yn Ne Cymru, gan ddangos ein penderfyniad a rennir i roi 'Dull Gweithredu System Gyfan' ar waith.

“Lleisiau dioddefwyr a goroeswyr trais a chamdriniaeth a'u teuluoedd sydd wrth wraidd ein gwaith. Rydym yn ddiolchgar i bawb sydd wedi bod mor barod i'n helpu i wella ein dulliau gweithredu; Gallwn ni, drwy weithio gyda'n partneriaid a'r cyhoedd, fod yn fentrus ac yn arloesol yn y modd rydym yn mynd i'r afael â'r materion hyn drwy roi ffocws clir ar newid parhaus a gwella llesiant cenedlaethau'r dyfodol.

"Mae'r strategaeth newydd yn canolbwyntio ar drais yn erbyn menywod a merched oherwydd bod lefel yr ystadegau yn aruthrol. Mae Heddlu De Cymru yn ymrwymedig i fynd i'r afael â phob math o drais, boed hynny'n fwlio, trais ar y stryd neu gamdriniaeth sy'n effeithio ar ddynion gyda phob achos yn cael ei drin yn ôl ei rinwedd ein hun, ond mae gan ein dull gweithredu strategol ffocws clir ar y lefel a'r bygythiad, y niwed a'r risg."
Y newyddion diweddaraf

Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru wedi'i achredu'n ffurfiol fel cyflogw…

Mae'n bleser mawr gennym gyhoeddi ein bod bellach wedi ein hachredu fel Cyflogwr Cyflog Byw. Mae hyn yn golygu y bydd pob aelod o staff sy'n gweithio …

Gweld mwy >

PCSO yn cynrychioli Heddlu De Cymru mewn Rhaglen Arweinyddiaeth newydd i Gymru

Ar 10 Rhagfyr, roedd Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu, Alun Michael, a'r Dirprwy Brif Gwnstabl Jeremy Vaughan yn falch o ymuno â Chomisiynydd Cenedla…

Gweld mwy >

Hysbyseb am Aelod Cyfetholedig Annibynnol ar gyfer Panel yr Heddlu a Throsedd …

Mae Panel yr Heddlu a Throsedd De Cymru (y Panel) yn chwilio am unigolyn ymroddedig a brwdfrydig i ymuno â’r Panel fel Aelod Cyfetholedig Annibynnol i…

Gweld mwy >