Resize Text:

Switch to:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Lansio cytundeb cenedlaethol i amddiffyn staff rhag trais yn GIG Cymru

Wedi'i ddiweddaru: 21/11/2018

Mae cytundeb diwygiedig o’r enw ‘Ymatebion Gorfodol i Drais ym maes Gofal Iechyd’, mewn perthynas â thrais ac ymddygiad ymosodol yn erbyn staff yn GIG Cymru, wedi cael ei lansio heddiw (Dydd Mercher, 21 Tachwedd 2018) gerbron urddasolion yng Ngwesty’r Metropole, Llandrindod.

Mae cytundeb blaenorol Ymatebion Gorfodol i Drais ym maes Gofal Iechyd rhwng GIG Cymru, yr Heddlu a Gwasanaeth Erlyn y Goron wedi cael ei ddiweddaru er mwyn adlewyrchu newidiadau i drefniadaeth droseddol a deddfwriaeth dedfrydu. Mae bellach yn cynnwys cyfeiriadau at Ddeddf Ymosodiadau ar Weithwyr y Gwasanaethau Brys (Troseddau) 2018 sydd wedi cynyddu’r cosbau sydd ar gael i’r Llysoedd, mae’n cydnabod ffactorau gwaethygol ac mae hefyd wedi cael ei gwtogi fel ei fod yn cyd-fynd â chanllawiau gweithredu. Mae’r cytundeb hefyd yn cynnwys atodiadau sydd wedi eu diwygio’n llawn, a bydd Partneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru yn ei gynnal.

Meddai Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Vaughan Gething:
“Mae pob un ohonom yn haeddu teimlo’n ddiogel a bod pobl yn ein cefnogi yn y gwaith, ac ni ddylai ein staff gweithgar deimlo’n ofnus nac yn nerfus am fynd i’r gwaith. Mae hyn yn hawl sylfaenol ganddynt. Gyda hyn mewn golwg, mae teimlad cryf bod gan staff le blaenllaw yng nghytundeb ‘Ymatebion Gorfodol i Drais ym maes Gofal Iechyd’. Hoffwn gymryd y cyfle hwn hefyd i ddweud diolch wrth y Grŵp Cydweithredol dros Atal Trais am eu hymdrech glodwiw yn dwyn y cytundeb hwn i olau dydd.”

Bydd pawb sy’n barti i’r Cytundeb yn annog gwasanaethau heddlu unigol, Gwasanaeth Erlyn y Goron a chyrff yn y GIG i geisio’r cosbau llymaf posibl mewn achosion priodol. Rydym yn annog pob aelod o staff yn y GIG yn gryf i roi gwybod am ddigwyddiadau treisgar bob adeg.

Meddai Dr Andrew Goodall, Prif Weithredwr GIG Cymru:
“Mae diogelwch a lles staff GIG Cymru yn ganolog i’r cytundeb hwn, sy’n cydnabod y dylent deimlo’n ddiogel yn y gwaith. Er mwyn sicrhau hyn, mae’r cytundeb yn annog staff i roi gwybod am ddigwyddiadau treisgar ac mae’n ei gwneud yn gwbl glir na fydd trais byth yn cael ei dderbyn fel rhan o’r swydd”.

Dr David Bailey, Cadeirydd Cyngor BMA Cymru;
“Mae BMA Cymru Wales yn croesawu’r cytundeb pwysig hwn. Mae gan bawb yr hawl i deimlo’n ddiogel yn y gwaith, ac mae’n arbennig o bwysig bod staff y GIG, sy’n gweithio o dan bwysau orau y gallent, yn derbyn cymaint o gefnogaeth â phosibl pan fyddant yn destun ymosodiad bwriadol – boed hwnnw’n gorfforol neu’n eiriol. Mae’r cytundeb hwn, ochr yn ochr â Deddf Ymosodiadau ar Weithwyr y Gwasanaethau Brys (Troseddau) 2018, yn sicrhau bod staff sy’n destun ymosodiadau corfforol neu eiriol bwriadol yn y gwaith yn derbyn y cymorth sydd ei angen arnynt, a bydd yn sicrhau y bydd y rhai sy’n ymosod ar staff yn fwriadol yn wynebu grym eithaf y gyfraith”.

Meddai Andrew Hynes, Cadeirydd y Grŵp Cydweithredol dros Atal Trais ac Uwch-gyfreithiwr yng Ngwasanaethau Cyfreithiol a Risg ym Mhartneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru;
“Rwy wrth fy modd yn lansio cytundeb ‘Ymatebion Gorfodol i Drais ym maes Gofal Iechyd’ mewn partneriaeth â’n rhanddeiliaid. Mae’n rhestru’n llawn gyfrifoldebau partneriaid wrth ddelio â digwyddiadau treisgar neu ymosodol yn ymwneud â staff y GIG, mae’n gwella’r broses o adrodd am ddigwyddiadau treisgar ac mae’n atgyfnerthu’r broses o ymchwilio ac erlyn trwy wella ansawdd a phrydlondeb gwybodaeth a rennir. Bydd hefyd yn gwella gofal y dioddefwr a thystion a’u hyder yn y broses, ac mae’n codi ymwybyddiaeth am drais ac ymddygiad ymosodol yn erbyn staff y GIG ac am y camau y bydd pob parti yn eu cymryd.
Y newyddion diweddaraf

Y Comisiynydd yn ymateb i ddigwyddiadau yn Aberogwr

Mewn ymateb i ddigwyddiadau yn Aberogwr ddydd Iau 25 Mehefin 2020, dywedodd Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru, Alun Michael:

“Roedd y golygfe…

Gweld mwy >

Y Comisiynydd yn dyfarnu bron £600k i gefnogi gwasanaethau cam-drin domestig led…

Mewn partneriaeth â'r Weinyddiaeth Gyfiawnder, mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Alun Michael yn falch o gyhoeddi bod £635,150 wedi cael ei ddyran…

Gweld mwy >

Mae Swyddogion Cefnogi Cymunedol yr Heddlu ledled Cymru yn chwarae rôl ganolog y…

Ers 2003, mae rôl Swyddogion Cefnogi Cymunedol yr Heddlu (SCCH) wedi bod yn ganolog i blismona bro ar draws Cymru. Mae hyn wedi bod yn arbennig o amlw…

Gweld mwy >