Resize Text:

Switch to:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Hysbyseb am Aelod Cyfetholedig Annibynnol ar gyfer Panel yr Heddlu a Throsedd De Cymru

Wedi'i ddiweddaru: 07/11/2019

Mae Panel yr Heddlu a Throsedd De Cymru (y Panel) yn chwilio am unigolyn ymroddedig a brwdfrydig i ymuno â’r Panel fel Aelod Cyfetholedig Annibynnol i 31 Hydref 2019 am gyfnod o bedair blynedd.

Mae rôl Aelod o’r Panel yn un bwysig a heriol a disgwylir i Aelodau feddu ar safonau uchel o ran integriti personol ar bob achlysur ac i barchu eraill. Rhaid bod ymgeiswyr yn byw yn ardal Heddlu De Cymru.

Mae Panel yr Heddlu a Throsedd gan bob ardal o’r heddlu er mwyn cynnig cymorth a her mewn perthynas â phenderfyniadau a gweithredoedd Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu. Mae’n ofynnol bod Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu yn ymgynghori â’r Panel am y cynllun strategol ar gyfer heddlua lleol,  yn ogystal â lefel y dreth gyngor sydd ei hangen i gefnogi cyllideb heddlua lleol, a phenodi Prif Gwnstabl. Disgwylir i Aelodau Cyfetholedig Annibynnol, drwy eu gwybodaeth a’u profiad, wella gallu’r Panel i chwarae ei rôl yn effeithiol.

Bydd yr ymrwymiad gofynnol oddi wrth Aelod Cyfetholedig Annibynnol yn dibynnu ar y rhaglen waith a gaiff ei chymeradwyo gan y Panel, ond yn nodweddiadol bydd cyfartaledd o bump o gyfarfodydd y flwyddyn. Caiff cyfarfodydd eu cynnal yn ystod oriau swyddfa arferol ym Merthyr Tudful, ond mae’n bosibl y byddant yn cael eu cynnal mewn lleoliadau amrywiol ledled ardal De Cymru. Does dim cyflog am y rôl, ond mae lwfans yn daladwy.

Y dyddiad cau ar gyfer ymgeisio yw 5pm ddydd Gwener 29 Tachwedd 2019. Rhagwelir y bydd cyfweliadau ar gyfer ymgeiswyr ar y rhestr fer yn cael eu cynnal yn ystod yr wythnos yn dechrau 16 Rhagfyr ym Merthyr Tudful.

Er mwyn cael pecyn ymgeisio neu am ragor o wybodaeth ewch i:

http://www.merthyr.gov.uk/council/councillors-and-committees/south-wales-police-and-crime-panel/  

Neu cysylltwch â Simon Jones (01685) 725201 neu Michelle Hemmings (01685) 725168 yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful – e-bost simon.jones@merthyr.gov.uk
Y newyddion diweddaraf

Helpwch i amddiffyn plant a phobl ifanc yn eich cymuned

Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Heddlu De Cymru Alun Michael yn gofyn i bawb yn ein cymunedau – teulu, ffrindiau, cymdogion, gweithwyr post, gyr…

Gweld mwy >

Y Comisiynydd yn cyflwyno apêl gŵyl y banc i gymunedau De Cymru

Cyn penwythnos gŵyl banc y gwanwyn, rhannodd Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru, y Gwir Anrh Alun Michael, neges â chymunedau De Cymru:

“Wrth …

Gweld mwy >

Nid yw ein neges wedi newid. Dylech barhau i Aros Gartref, Diogelu’r GIG ac Achu…

Arhoswch Gartref, Helpwch i Ddiogelu’r GIG ac Achub Bywydau. Nid yw’r neges wedi newid yma yng Nghymru ac rydym yn parhau i ofyn i’n cymunedau ddilyn …

Gweld mwy >