Resize Text:

Switch to:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Heddlu De Cymru yn cynyddu ei ymdrechion i gael gwared ar droseddau casineb o bob math

Wedi'i ddiweddaru: 17/05/2018

Heddiw, galwodd Alun Michael, Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu, a Jeremy Vaughan, y Prif Gwnstabl Cynorthwyol, ar i’r cyhoedd mewn dinasoedd, trefi a phentrefi ledled ardal yr heddlu weithio gyda swyddogion yr heddlu i godi ymwybyddiaeth, rhoi gwybod am ddigwyddiadau a phennu safonau uchel o oddefgarwch a chyd-barch yng nghymunedau amrywiol De Cymru.

Y llynedd, cafodd Heddlu De Cymru wybod am fwy na 1,000 o droseddau casineb gyda mwy na 62,000 o adroddiadau’n cael eu derbyn yn genedlaethol.  Ystyr trosedd casineb yw unrhyw drosedd a gymhellir gan elyniaeth ar sail hil, crefydd, cyfeiriadedd rhywiol, anabledd neu hunaniaeth drawsrywiol. Er mwyn mynd i’r afael â’r broblem hon a rhoi sicrwydd i’r cyhoedd, mae Heddlu De Cymru’n lansio ymgyrch newydd ar y Diwrnod Rhyngwladol yn erbyn Homoffobia, Trawsffobia a Deuffobia (dydd Iau 17 Mai 2018).

Mae delio ag adroddiadau o droseddau casineb yn flaenoriaeth, ac mae darparu gwasanaeth gwydn a chadarn i’r rheini sy’n rhoi gwybod am droseddau yn un o egwyddorion sylfaenol pob Heddlu. Mae’r Diwrnod Rhyngwladol yn erbyn Homoffobia, Trawsffobia a Deuffobia yn ddigwyddiad byd-eang sy’n croesawu rhywioldeb ac amrywiaeth o ran rhywedd. Sefydlwyd y diwrnod yn 2004 i dynnu sylw llunwyr polisi, arweinwyr barn, mudiadau cymdeithasol, y cyhoedd a’r cyfryngau at y trais a’r gwahaniaethu a brofir gan y gymuned LGBT. Cyflawnwyd mwy nag 20% o’r holl droseddau casineb y cafodd Heddlu De Cymru wybod amdanynt yn erbyn ein cymuned LGBT – mae’r ymgyrch yn canolbwyntio ar ennyn ymddiriedaeth a hyder yn ein cymunedau er mwyn i bobl gael eu clywed a sefyll i fyny yn erbyn casineb drwy roi gwybod am eu profiadau.

Dywedodd y Prif Gwnstabl Cynorthwyol Jeremy Vaughan:

“Mae troseddau casineb yn deillio o ragfarn a gwahaniaethu, a does dim lle i’r naill na’r llall yn ein cymunedau. Mae Heddlu De Cymru yn ymrwymedig i weithredu mewn ffordd gyflym a chadarnhaol yn erbyn unrhyw un sy’n cyflawni’r math hwn o drosedd. O’r wybodaeth a ddarperir gan ein partneriaid, credir bod rhai pobl yn dewis peidio â rhoi gwybod i’r heddlu am y drosedd hon. Dim ond drwy roi gwybod am y troseddau hyn y gallwn fod yn ymwybodol ohonynt a gweithredu. Mae ein hymgyrch newydd yn gofyn i’r rheini sydd wedi dioddef troseddau casineb i sefyll i fyny a chael eu clywed.

“Mae swyddogion a staff Heddlu De Cymru yn cael hyfforddiant cynhwysfawr ar ymgysylltu ag aelodau o’n cymunedau a throseddau casineb. Rydym yn ymrwymedig i ddarparu’r gwasanaeth gorau posibl a chadw De Cymru yn ddiogel.

“Os ydych yn credu eich bod wedi dioddef trosedd casineb, rydym am glywed gennych.”

Dywedodd Alun Michael, y Comisiynydd Heddlu a Throseddu:

“Mae diogelu pobl sy’n agored i niwed yn un o flaenoriaethau allweddol ein Cynllun Heddlu a Throseddu ar y cyd a dim ond drwy weithio gyda’n partneriaid a’n cymunedau i feithrin gwir ddealltwriaeth o’r hyn sy’n digwydd y gallwn gyflawni’r flaenoriaeth honno. Bydd hyn, yn ei dro, yn ein galluogi i ganolbwyntio ar ymyrraeth gynnar a chymryd camau gweithredu cyflym a chadarnhaol.

“Mae’n amlwg y gall y sawl sy’n dioddef troseddau casineb fod yn amharod weithiau i roi gwybod am ddigwyddiadau ond rydym am iddynt wybod, y tu hwnt i bob amheuaeth, fod Heddlu De Cymru yn gwbl ymrwymedig i fynd i’r afael â’r materion hyn a rhoi’r cymorth sydd ei angen arnynt, pan fydd ei angen arnynt. Mae ardal De Cymru yn gyfoethocach oherwydd ei hamrywiaeth, a chydag ymddiriedaeth a hyder ein holl gymunedau, rydym mewn sefyllfa well i fynd i’r afael â throseddau casineb; felly, neges syml sydd i’r ymgyrch newydd hon – gwnewch yn siŵr eich bod yn cael eich clywed a sefwch i fyny yn erbyn casineb.

“Dim ond drwy gydweithio y gallwn fynd i’r afael â’r broblem hon – rhoi gwybod yw’r cam cyntaf a mwyaf hanfodol. Unwaith y bydd yr heddlu yn ymwybodol o’r broblem, gallwn weithredu.”

Gellir rhoi gwybod i’r heddlu am droseddau mewn sawl ffordd. Mewn argyfwng, deialwch 999 bob amser. Os nad yw’n argyfwng, ffoniwch 101. Gellir defnyddio nifer o wasanaethau ar-lein hefyd i roi gwybod am droseddau o’r fath drwy Cymorth i Ddioddefwyr Cymru, True Vision a Crimestoppers.
Y newyddion diweddaraf

Mae Panel Heddlu a Throsedd De Cymru yn cefnogi'r cynnydd arfaethedig i braesept…

Mae Panel  yr Heddlu a Throseddu De Cymru wedi cytuno i gynyddu praesept yr heddlu a fydd yn cael ei ddefnyddio i fynd i'r afael â thrais difrifol a t…

Gweld mwy >

Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru wedi'i achredu'n ffurfiol fel cyflogw…

Mae'n bleser mawr gennym gyhoeddi ein bod bellach wedi ein hachredu fel Cyflogwr Cyflog Byw. Mae hyn yn golygu y bydd pob aelod o staff sy'n gweithio …

Gweld mwy >

PCSO yn cynrychioli Heddlu De Cymru mewn Rhaglen Arweinyddiaeth newydd i Gymru

Ar 10 Rhagfyr, roedd Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu, Alun Michael, a'r Dirprwy Brif Gwnstabl Jeremy Vaughan yn falch o ymuno â Chomisiynydd Cenedla…

Gweld mwy >