Resize Text:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Heddlu De Cymru yn cefnogi Ymgyrch Rhuban Gwyn i roi diwedd ar drais yn erbyn menywod a merched

Wedi'i ddiweddaru: 25/11/2017

25 Tachwedd, mae’n Ddiwrnod Rhyngwladol ar gyfer Dileu Trais yn Erbyn Menywod, lle gofynnir i ddynion addo peidio byth â chyflawni trais yn erbyn menywod a merched, ei oddef na chadw’n dawel amdano, ar ba ffurf bynnag y bydd. Mae gwisgo rhuban gwyn yn dangos bod yr adduned bersonol hon wedi’i wneud.

Comisiynydd Heddlu a Throseddu De Cymru, y Gwir Anrh Alun Michael, a Phrif Gwnstabl Heddlu De Cymru, Peter Vaughan, oedd y cyntaf i ymuno ag achrediad y Rhuban Gwyn yn 2014.

Ers hynny, maent wedi datblygu rhwydwaith o Genhadon a Hyrwyddwyr Rhuban Gwyn, sef swyddogion a staff sy’n gweithio gyda chymunedau lleol er mwyn codi ymwybyddiaeth o drais yn erbyn menywod a merched ar bob ffurf; yn helpu i gyflawni newid mewn ymddygiad ac agwedd ymhlith dynion ac; yn annog dioddefwyr i roi gwybod am unrhyw drosedd yn eu herbyn. Cynhelir hyn yn ystod yr 16 diwrnod o weithredu hyd at 10 Rhagfyr 2017, Diwrnod Hawliau Dynol. Bydd cynrychiolwyr hefyd yn gorymdeithio drwy Gaerdydd i Eglwys Gadeiriol Llandaf gydag asiantaethau partner ar 27 Tachwedd i’r gwasanaeth aml-ffydd ‘Light a Candle’.

Dywedodd y Cenhadon Rhuban Gwyn, Mr Michael a Mr Vaughan:

“Ein nod yw sicrhau bod pawb yn Ne Cymru yn cael cyfle i fyw bywydau cadarnhaol ac annibynnol heb i drais a cham-drin effeithio arnynt.
“Gall cam-drin effeithio ar unrhyw un, waeth beth fo’i ryw, hil, dosbarth cymdeithasol, oedran, crefydd, rhywioldeb, gallu meddyliol, gallu corfforol, incwm, ffordd o fyw neu ardal breswylio ddaearyddol. Fodd bynnag, mae menywod yn fwy tebygol o ddioddef cam-drin domestig a thrais rhywiol na dynion, sy’n wahanol i bob math arall o drosedd treisgar, lle mae’r dioddefwyr yn ddynion fel arfer.”

Dros y flwyddyn ddiwethaf, rhwng mis Tachwedd 2016 a mis Hydref 2017, mae Heddlu De Cymru wedi delio â 35,754 o achosion o gam-drin domestig gyda 73% o’r achosion hynny yn cynnwys dioddefwr benywaidd.

Mae ffurfiau eraill ar drais yn erbyn menywod a merched yn cynnwys trais ar sail anrhydedd, priodas dan orfod, ac anffurfio organau cenhedlu benywod.

Aeth Mr Michael a Mr Vaughan ymlaen i ddweud:

“Rydym yn ymrwymedig i roi diwedd ar drais yn erbyn menywod a merched ar bob ffurf yn Ne Cymru. Er mwyn gwneud hyn rydym yn gweithio’n galed i sicrhau bod ein holl swyddogion a staff yn deall eu rôl o ganfod trais yn erbyn menywod a merched, diogelu dioddefwyr a mynd ar ôl troseddwyr.
“Mae ein Llysgenhadon a’n Hyrwyddwyr Rhuban Gwyn yn fodelau rôl i’w cymheiriaid; maent yn cyfleu egwyddorion yr Ymgyrch Rhuban Gwyn i’w cydweithwyr ac yn gweithio gydag asiantaethau partner yn lleol er mwyn helpu i sicrhau y manteisir ar bob cyfle i ymyrryd a helpu i atal trais yn erbyn menywod a merched.”

Yn ddiweddar, gwnaeth Llywodraeth y DU ddyfarnu £1.4m, y gyfran fwyaf o’r Gronfa Trawsnewid y Gwasanaeth Trais yn Erbyn Menywod a Merched, i Gomisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru er mwyn helpu i atal a mynd i’r afael â thrais yn erbyn menywod a merched.


Chwith i’r dde: Y Prif Gwnstabl Cynorthwyol Richard Lewis, y Dirprwy Brif Gwnstabl Matt Jukes, y Prif Gwnstabl Peter Vaughan, Comisiynydd Heddlu a Throseddu De Cymru, y Gwir Anrh Alun Michael, a Dirprwy Brif Gwnstabl Cymru gyfan Bob Evans

Mae’r gronfa’n hyrwyddo prosiectau sy’n arwain y ffordd wrth atal trais cyn iddo ddigwydd, yn atal cam-drin rhag dod yn rhan o fywyd bob dydd, ac yn sefydlu’r ffyrdd gorau o helpu dioddefwyr a’u teuluoedd. Bydd amrywiaeth o ymyriadau yn rhoi cyfle i ddioddefwyr/goroeswyr a chyflawnwyr gael gafael ar wasanaethau cyn gynted â phosibl.

Meddai Alun Michael, Comisiynydd Heddlu a Throseddu De Cymru:

“Mae’r swm o £1.4 miliwn tuag at y gwaith o ostwng lefelau trais yn erbyn menywod a merched yn dangos cryn dipyn o hyder yn Heddlu De Cymru. Rwy’n falch iawn bod y Swyddfa Gartref wedi cydnabod y gwaith arbennig sy’n cael ei wneud gyda’n hasiantaethau partner er mwyn mynd i’r afael â thrais yn erbyn menywod a merched.
“Ni all yr heddlu fynd i’r afael â’r materion hyn ar ei ben ei hun ac, yng Nghymru, cawn ein helpu’n fawr drwy ymrwymiad Llywodraeth Cymru, gyda deddfwriaeth arloesol ar y mater hwn ac ymrwymiad parhaol i newid y diwylliant. Hoffwn dalu teyrnged benodol i’r diweddar Carl Sargeant, yr oedd ei agwedd benderfynol o fynd i’r afael â thrais yn erbyn menywod a merched wedi’i wneud yn Hyrwyddwr Gweinidogol gwirioneddol ar gyfer yr Ymgyrch Rhuban Gwyn.”

Mae’r mentrau newydd a fydd yn elwa ar y buddsoddiad hwn yn cynnwys y cynllun ‘Holwch Fi’. Caiff hyd at 30 o ‘genhadon cymunedol’ eu hyfforddi drwy’r cynllun i adnabod arwyddion o gam-drin a darparu llefydd diogel o fewn cymunedau lle y gall menywod roi gwybod am unrhyw achos o gam-drin.

Bydd Bwrdd Rhanbarthol Trais yn Erbyn Menywod a Merched, sy’n cynnwys Iechyd Cyhoeddus Cymru, byrddau iechyd lleol, awdurdodau lleol, gwasanaethau brys a sefydliadau trydydd sector, yn atgyfnerthu’r cydweithrediad ac yn darparu sail i gyflawni dull system gyfan o weithredu. Mae’r dull hwn yn cydnabod bod mynd i’r afael â thrais yn erbyn menywod a merched yn broblem gymhleth na ellir ei datrys drwy un asiantaeth yn unig, a bod angen ei hystyried yn rhywbeth sy’n berthnasol i bawb.
Y newyddion diweddaraf

Mae Panel Heddlu a Throsedd De Cymru yn cefnogi'r cynnydd arfaethedig i braesept…

Mae Panel  yr Heddlu a Throseddu De Cymru wedi cytuno i gynyddu praesept yr heddlu a fydd yn cael ei ddefnyddio i fynd i'r afael â thrais difrifol a t…

Gweld mwy >

Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru wedi'i achredu'n ffurfiol fel cyflogw…

Mae'n bleser mawr gennym gyhoeddi ein bod bellach wedi ein hachredu fel Cyflogwr Cyflog Byw. Mae hyn yn golygu y bydd pob aelod o staff sy'n gweithio …

Gweld mwy >

PCSO yn cynrychioli Heddlu De Cymru mewn Rhaglen Arweinyddiaeth newydd i Gymru

Ar 10 Rhagfyr, roedd Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu, Alun Michael, a'r Dirprwy Brif Gwnstabl Jeremy Vaughan yn falch o ymuno â Chomisiynydd Cenedla…

Gweld mwy >