Resize Text:

Switch to:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Heddlu De Cymru yn annog cefnogwyr i #YfedLlaiMwynhauMwy

Wedi'i ddiweddaru: 03/02/2017

Dywedodd Alun Michael, Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru:

“Mae’r ymgyrch Yfed Llai Mwynhau Mwy, sydd bellach yn ei thrydedd flwyddyn, wedi llwyddo i leihau’r galw ar wasanaethau brys oherwydd trais sy’n gysylltiedig ag alcohol.
“Mae digwyddiadau chwaraeon, dathliadau a chwrdd â ffrindiau yn ffyrdd gwych o brofi pa mor amrywiol a chyffrous yw economi liw nos De Cymru. Mae’r ymgyrch am wella hyn drwy roi’r adnoddau a chymorth sydd eu hangen ar staff, addysgu’r cyhoedd am yr effaith y gall alcohol ei chael a hwyluso gweithgareddau i gefnogi sefydliadau partner.”

Dywedodd Richard Lewis, Prif Gwnstabl Gynorthwyol, Heddlu De Cymru:

“Cynhelir llawer o ddigwyddiadau, gornestau chwaraeon a dathliadau yn Ne Cymru. Yn weithredol, rydym yn gweithio gyda chynghorau lleol a sefydliadau eraill i sicrhau bod mesurau diogelu ar waith i gadw’r gymuned yn ddiogel.

“Mae ein neges yn glir – rydym yn edrych ymlaen at eich croesawu wrth i chi ymweld â De Cymru, ond peidiwch â gafael i alcohol ddifetha eich noson. “

1. Mae’r ymgyrch Yfed Llai Mwynhau Mwy wedi addysgu’r cyhoedd yn llwyddiannus ynghylch yfed alcohol, wedi darparu adnoddau er mwyn hyfforddi staff bariau ynghylch eu cyfrifoldebau, ac wedi annog pobl i fwynhau eu noson tra’n aros yn ddiogel.
Mewn arolwg a gynhaliwyd gan Brifysgol John Moore Lerpwl o ddefnyddwyr yr economi liw nos ledled De Cymru, roedd nifer y bobl a oedd yn gwybod ei bod yn anghyfreithlon i brynu alcohol i rywun sy’n amlwg yn feddw wedi cynyddu o 50.3% i 63.4% rhwng 2015 a 2016 o ganlyniad uniongyrchol i ymyrraeth ymgyrch.
2. Y gyfraith ar gyfer bariau

• Fel perchennog bar neu glwb neu aelod o staff, chi sy’n gyfrifol am ofalu am gwsmeriaid a helpu pawb i gael noson dda.

• ‘Byddwch yn cyflawni trosedd fel sefydliad neu fel aelod o staff os byddwch yn gwerthu alcohol i berson sy’n feddw’

• Gall yr unigolyn sy’n gwerthu alcohol i rywun sy’n feddw gael Hysbysiad Cosb Benodedig o £90 gan yr Heddlu.
• Os bydd yr achos yn mynd gerbron y llys, gallai’r ddirwy fod hyd at £1,000 wrth gollfarnu
• Efallai y bydd gan y safle ei weithdrefnau disgyblu ei hun
• Gellid cynnal Adolygiad Trwydded o’r safle
• Adran 141 o Ddeddf Trwyddedu 2003

3. Y gyfraith ar gyfer cwsmeriaid

• ‘Mae’n drosedd i berson gael, neu geisio cael, alcohol ar gyfer person meddw ar safle trwyddedig. Gall torri’r gyfraith arwain at ddirwy o hyd at £1,000.’
• ‘Byddwch yn cyflawni trosedd fel sefydliad neu fel aelod o staff os byddwch yn gwerthu alcohol i berson sy’n feddw. Gallech gael dirwy o £1000 a gallai safleoedd golli eu trwydded’
Y newyddion diweddaraf

Mae Panel Heddlu a Throsedd De Cymru yn cefnogi'r cynnydd arfaethedig i braesept…

Mae Panel  yr Heddlu a Throseddu De Cymru wedi cytuno i gynyddu praesept yr heddlu a fydd yn cael ei ddefnyddio i fynd i'r afael â thrais difrifol a t…

Gweld mwy >

Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru wedi'i achredu'n ffurfiol fel cyflogw…

Mae'n bleser mawr gennym gyhoeddi ein bod bellach wedi ein hachredu fel Cyflogwr Cyflog Byw. Mae hyn yn golygu y bydd pob aelod o staff sy'n gweithio …

Gweld mwy >

PCSO yn cynrychioli Heddlu De Cymru mewn Rhaglen Arweinyddiaeth newydd i Gymru

Ar 10 Rhagfyr, roedd Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu, Alun Michael, a'r Dirprwy Brif Gwnstabl Jeremy Vaughan yn falch o ymuno â Chomisiynydd Cenedla…

Gweld mwy >