Resize Text:

Switch to:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Gwobrwywyd £1.2m i heddluoedd yng Nghymru gan y Gronfa Ymyrraeth Gynnar Ieuenctid

Wedi'i ddiweddaru: 14/11/2018

Ddydd Sadwrn 10 Tachwedd 2018, cyhoeddodd yr ysgrifennydd cartref Sajid Javid, fod cynnig cydweithredol o Gymru ar gyfer y Gronfa Ymyrraeth Gynnar Ieuenctid, sy’n cefnogi prosiectau i atal plant a phobl ifanc rhag ymgymryd â throseddau treisgar, ymysg 29 o brosiectau ledled Cymru a Lloegr oedd yn llwyddiannus wrth ymgeisio i’r gronfa.

Bydd y cynnig, a arweiniwyd gan Gomisiynydd yr Heddlu a Throseddu Heddlu De Cymru ar ran Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu Dyfed Powys, Gwent a Gogledd Cymru a’r pedwar Prif Gwnstabl, bellach yn derbyn £1.2m dros ddwy flynedd i helpu i fynd i’r afael ag achosion sylfaenol trais difrifol drwy ymyrryd ac atal yn gynnar, gyda phlant o dan 18 oed. Bydd pob un o’r Comisiynwyr Heddlu a Throseddu yng Nghymru yn gweithio gyda phartneriaid cyflawni gwahanol, ynghyd â lefel o ymyrraeth uniongyrchol yn lleol, wedi’i nodi a’i seilio ar angen lleol.

Gan groesawu’r dyraniad grant, dywedodd Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru, Alun Michael:

“Rwy’n falch y bydd y dyraniad o fwy na £1.2miliwn gan y Gronfa Ymyrraeth Gynnar Ieuenctid yn ein galluogi i ymgymryd â gwaith ledled Cymru i fynd i’r afael â rhai o’r materion difrifol iawn sy’n wynebu ein cymunedau.

“Bydd y prosiect yn ymwneud â cheisio lleihau’r nifer sy’n cymell trais difrifol ymysg pobl ifanc, achosion o ddelio cyffuriau, gweithgarwch Llinellau Sirol a pha mor gyffredin yw hi i gario cyllyll. Bydd yn helpu pobl ifanc i wneud penderfyniadau hyddysg ynglŷn â throseddau a chanlyniadau troseddau ar fywyd person ifanc a’i ragolygon ar gyfer y dyfodol.

“Byddwn yn cyflawni hyn drwy raglenni ymyrraeth uniongyrchol â phobl ifanc, ymgyrchoedd yn y cyfryngau, ynghyd ag atgyfeirio’r sawl sy’n wynebu risg at ymyriadau chwaraeon a chymorth gan gymheiriaid.
“Mae’r cynnig llwyddiannus i’r Swyddfa Gartref unwaith eto’n dangos y buddiannau a ddaw wrth i’r pedwar Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu a’r pedwar Prif Gwnstabl gydweithio i feddwl am brosiectau arloesol er mwyn mynd i’r afael â’r materion difrifol hyn sy’n effeithio ar bobl ifanc yng Nghymru.”
Y newyddion diweddaraf

Mae Panel Heddlu a Throsedd De Cymru yn cefnogi'r cynnydd arfaethedig i braesept…

Mae Panel  yr Heddlu a Throseddu De Cymru wedi cytuno i gynyddu praesept yr heddlu a fydd yn cael ei ddefnyddio i fynd i'r afael â thrais difrifol a t…

Gweld mwy >

Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru wedi'i achredu'n ffurfiol fel cyflogw…

Mae'n bleser mawr gennym gyhoeddi ein bod bellach wedi ein hachredu fel Cyflogwr Cyflog Byw. Mae hyn yn golygu y bydd pob aelod o staff sy'n gweithio …

Gweld mwy >

PCSO yn cynrychioli Heddlu De Cymru mewn Rhaglen Arweinyddiaeth newydd i Gymru

Ar 10 Rhagfyr, roedd Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu, Alun Michael, a'r Dirprwy Brif Gwnstabl Jeremy Vaughan yn falch o ymuno â Chomisiynydd Cenedla…

Gweld mwy >