Resize Text:

Switch to:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Gemau Stryd yn Ne Cymru i helpu’r rheini sydd mewn perygl o droseddu ac aildroseddu

Wedi'i ddiweddaru: 16/05/2018

Caiff cyfres o ddiwrnodau ymgysylltu eu cynnal gan Gomisiynydd Heddlu a Throseddu De Cymru i drafod y cyfleoedd sydd ar gael i ddefnyddio ymarfer corff a gweithgarwch corfforol fel llwybr atgyfeirio mwy gwerthfawr i’r bobl ifanc/oedolion hynny sydd mewn perygl o droseddu neu aildroseddu.

Yn sgil cydweithredu cynyddol rhwng Plismona, Cyfiawnder Ieuenctid, Cyfiawnder Troseddol, diogelwch cymunedol a pholisïau’r sector Chwaraeon, caiff y digwyddiadau hyn eu cynnal ar y cyd gan Arweinydd Polisi y Comisiynydd ar gyfer Cyfiawnder Ieuenctid ac Oedolion Ifanc, Sian Rees a’r elusen genedlaethol, StreetGames, gan ddwyn partneriaid ledled De Cymru ynghyd i nodi’r heriau ac i ddatblygu datrysiadau cynaliadwy.

Bydd y digwyddiadau yn ystyried yr heriau o greu fframwaith atgyfeirio cadarn sy’n ‘addas at y diben’ ledled De Cymru a fyddai’n atgyfeirio pobl ifanc ac oedolion sy’n agored i niwed at weithgarwch corfforol priodol. Yn ogystal, caiff pecyn cymorth datblygu ei greu drwy ymgysylltu ac ymgynghori â chyrff cymunedol, a all gael ei ddefnyddio gan bartneriaid ym mhob sector i annog y defnydd o chwaraeon i atal troseddu.

Bwriedir cynnal y diwrnodau ymgysylltu ar y diwrnodau canlynol:

• Dydd Mawrth 15 Mai 2018, 9:30-15:30, Neuadd Gymunedol Treganna, Caerdydd, CF11 8HP
• Dydd Mercher 16 Mai 2018, 09:30-15:30, Yr Orendy, Parc Margam, Castell-nedd Port Talbot, SA13 2TJ
• Dydd Iau 17 Mai 2018, 09:30am-15:30, Castell Cyfarthfa, Merthyr Tudful, CF47 8RE

Wrth drafod y digwyddiadau ymgysylltu, dywedodd Comisiynydd Cynorthwyol yr Heddlu a Throseddu, Mark Brace:

“Yma yn Ne Cymru rydym yn deall pwysigrwydd arloesed a’r angen i ymyrryd yn gynnar ac i gymryd camau gweithredu amserol a chadarnhaol.

“Mae’r digwyddiadau ymgysylltu hyn yn cyd-fynd yn berffaith â’r egwyddorion hyn a thrwy gydweithio â’n partneriaid i ddatblygu dull gweithredu ar gyfer De Cymru, gallwn adeiladu ar y gwaith sy’n helpu i dynnu sylw’r rheini sydd fwyaf tebygol oddi wrth droseddu, gan helpu i greu cymunedau diogel a hyderus. Mae wedi bod yn galonogol gweld y brwdfrydedd am y digwyddiadau hyn yn lleol ac edrychwn ymlaen at weld sut y bydd y dull gweithredu hwn yn datblygu.”
Y newyddion diweddaraf

Mae Panel Heddlu a Throsedd De Cymru yn cefnogi'r cynnydd arfaethedig i braesept…

Mae Panel  yr Heddlu a Throseddu De Cymru wedi cytuno i gynyddu praesept yr heddlu a fydd yn cael ei ddefnyddio i fynd i'r afael â thrais difrifol a t…

Gweld mwy >

Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru wedi'i achredu'n ffurfiol fel cyflogw…

Mae'n bleser mawr gennym gyhoeddi ein bod bellach wedi ein hachredu fel Cyflogwr Cyflog Byw. Mae hyn yn golygu y bydd pob aelod o staff sy'n gweithio …

Gweld mwy >

PCSO yn cynrychioli Heddlu De Cymru mewn Rhaglen Arweinyddiaeth newydd i Gymru

Ar 10 Rhagfyr, roedd Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu, Alun Michael, a'r Dirprwy Brif Gwnstabl Jeremy Vaughan yn falch o ymuno â Chomisiynydd Cenedla…

Gweld mwy >