Resize Text:

Switch to:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Ffilm addysgol yn mynd i'r afael â thrais a chamfanteisio gan gangiau 'Llinellau Sirol'

Wedi'i ddiweddaru: 12/06/2019

Bydd Fearless, gwasanaeth ieuenctid elusen 'Crimestoppers', yn lansio ffilm newydd yr wythnos hon er mwyn codi ymwybyddiaeth o'r ffordd y mae gangiau cyffuriau 'llinellau sirol' yn camfanteisio ar bobl ifanc er mwyn symud a gwerthu cyffuriau.

Cynhyrchwyd y ffilm - ‘Running the Lines’ - ar gyfer prosiect Fearless Cymru gan gwmni cynhyrchu ‘It’s My Shout’.  Mae'n dilyn cymeriad Evan, a gaiff ei baratoi, ei gamfanteisio a'i fygwth i gludo cyffuriau ar gyfer gang troseddu cyfundrefnol o Lundain.  Ysbrydolwyd y stori ffuglennol gan achosion Llinellau Sirol go iawn, gan gynnwys y ffordd y mae gangiau o'r fath yn defnyddio trais.

Fel rhan o brosiect partneriaeth atal trais difrifol a arweinir gan Gomisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru, caiff Running the Lines ei lansio wrth iddo gael ei sgrinio ar draws ardal y pedwar heddlu yng Nghymru yn ystod mis Mehefin, ac mae'n rhan o ymgyrch codi ymwybyddiaeth a gweithdai addysgol newydd gan Fearless.

Dywedodd Alun Michael, Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru

“Mae Llinellau sirol yn broblem gynyddol yn ein cymunedau, gan dargedu'r rhai mwyaf agored i niwed a chan ddenu pobl ifanc trwy gyfrwng atyniad arwynebol cyffuriau a chamfanteisio fel dewis amgen i'r hyn sy'n ymddangos fel dyfodol heb unrhyw gyfleoedd.  Mae gan y prosiect hwn rôl allweddol i'w gyflawni wrth atal a chodi ymwybyddiaeth, gan ganiatáu i ni ymyrryd yn gynnar mewn ardaloedd lle y mae pobl ifanc agored i niwed yn fwy tebygol o fod yn destun camfanteisio gan grwpiau troseddu cyfundrefnol, er mwyn sicrhau eu bod yn gydnerth ac yn gallu manteisio ar y cyfleoedd i'w dargyfeirio o drais difrifol.

“Rhaid i ni ganolbwyntio ar ddull gweithredu iechyd y cyhoedd wrth geisio lleihau troseddu, ac rydw i wedi cael fy nghalonogi gan y ffordd y mae partneriaid yn cydweithio er mwyn mynd i'r afael â materion uniongyrchol, yn enwedig mewn perthynas â throseddau cyllyll a chamfanteisio, ac rydym yn gweithio ar nod hirdymor er mwyn sicrhau y gall pobl ifanc yng Nghymru fyw bywyd sy'n rhydd rhag trais difrifol.”

 

Bydd Fearless, y mae ganddo weithwyr ieuenctid ar draws Cymru erbyn hyn, yn mynd i'r afael â'r ffaith bod pobl ifanc yn tanadrodd am droseddau.  Trwy ei wefan, gall pobl ifanc gyfleu gwybodaeth am unrhyw droseddau y maent wedi bod yn dyst iddynt i Fearless mewn ffordd hollol ddienw a diogel.

 

Dywedodd Ella Rabaiotti, Rheolwr Cenedlaethol Cymru elusen Crimestoppers

“Gall pobl ifanc gael cyswllt gyda gangiau troseddol ond yn aml, ni fyddant yn ymwybodol o'r ffaith eu bod yn destun camfanteisio neu ni fyddant yn teimlo'n hyderus i geisio help.”

“Byddwn yn defnyddio'r ffilm i gychwyn sgwrs gyda phobl ifanc - yn arbennig trwy beidio glamoreiddio gangiau cyffuriau a thrwy herio unrhyw gamdybiaethau ynghylch cario cyllyll.  Trwy ein prosiect Fearless, mawr obeithiwn y gallwn rymuso pobl ifanc i fod yn ymwybodol o'r materion, i deimlo'n fwy diogel ac i deimlo'n hyderus i adrodd am droseddau – gan gynnwys y dewis o ddefnyddio Fearless.org mewn ffordd ddienw”

 

Hon yw'r ail ffilm a gynhyrchwyd gan gwmni cynhyrchu It’s My Shout o Ben-coed.  Lansiwyd y ffilm gyntaf, a gynhyrchwyd mewn partneriaeth â'r rhaglen ar y cyd rhwng ysgolion a'r heddlu, yn 2017.  Roedd ‘Are you Fearless?’, sydd ar gael ar safle YouTube ‘FearlessORG’, yn annog pobl ifanc i adnabod troseddau ac i adrodd amdanynt.

I gael gwybod mwy am brosiect Fearless, trowch at Fearless.org.
Y newyddion diweddaraf

Y Comisiynydd yn ymateb i ddigwyddiadau yn Aberogwr

Mewn ymateb i ddigwyddiadau yn Aberogwr ddydd Iau 25 Mehefin 2020, dywedodd Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru, Alun Michael:

“Roedd y golygfe…

Gweld mwy >

Y Comisiynydd yn dyfarnu bron £600k i gefnogi gwasanaethau cam-drin domestig led…

Mewn partneriaeth â'r Weinyddiaeth Gyfiawnder, mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Alun Michael yn falch o gyhoeddi bod £635,150 wedi cael ei ddyran…

Gweld mwy >

Mae Swyddogion Cefnogi Cymunedol yr Heddlu ledled Cymru yn chwarae rôl ganolog y…

Ers 2003, mae rôl Swyddogion Cefnogi Cymunedol yr Heddlu (SCCH) wedi bod yn ganolog i blismona bro ar draws Cymru. Mae hyn wedi bod yn arbennig o amlw…

Gweld mwy >