Resize Text:

Switch to:

Elusen yn dod ag asiantaethau at ei gilydd er mwyn sicrhau'r cymorth gorau i ddioddefwyr troseddau ledled De Cymru

Wedi'i ddiweddaru: 02/05/2019

Heddiw, cynhaliwyd Cynhadledd Ffocws Dioddefwyr De Cymru gyntaf gan Cymorth i Ddioddefwyr, rhan o elusen genedlaethol annibynnol Cymorth i Ddioddefwyr De Cymru, i drafod sut y gall asiantaethau gydweithio er mwyn sicrhau bod y cymorth gorau ar gael i ddioddefwyr a thystion troseddau ledled De Cymru.

Yn y gynhadledd, daeth Heddlu De Cymru, staff o swyddfa Comisiynydd Heddlu a Throseddu De Cymru ac asiantaethau eraill (tai, gwasanaethau cam-drin domestig, gwasanaethau trais rhywiol, y gwasanaeth prawf cenedlaethol, gwasanaeth troseddau ieuenctid, gwasanaethau cyffuriau ac alcohol a mwy) at ei gilydd i drafod arfer gorau rhwng y grwpiau, er mwyn sicrhau bod dioddefwyr a thystion yn cael y cymorth a'r gefnogaeth sydd ei angen arnynt i ymdopi ag effeithiau troseddau.

Yn ogystal â thrafod cynlluniau er mwyn i asiantaethau gydweithio'n well, edrychodd y gynhadledd ar gynlluniau gwasanaeth Ffocws Dioddefwyr De Cymru yn y dyfodol a chlywodd y cynrychiolwyr gan Staff Ffocws Dioddefwyr, yn ogystal â staff o asiantaethau eraill a gwirfoddolwyr. Cyflwynwyd straeon pwerus gan ddioddefwyr sydd wedi cael budd o gymorth gan Ffocws Dioddefwyr De Cymru a'r gwahaniaeth y mae hyn wedi'i wneud iddynt drwy eu helpu i ymdopi'n well â bywyd bob dydd, a gwella eu hiechyd a'u llesiant.

Dywedodd Suzanne Bocoum, Rheolwr Gweithrediadau Ffocws Dioddefwyr De Cymru:

“Mae hwn yn gyfle gwych i ddangos y gwahaniaeth y gallwn ei wneud i ddioddefwyr, tystion ac unrhyw un sy'n cael eu heffeithio gan drosedd, drwy gydweithio i sicrhau mai'r dioddefwr sydd wrth wraidd yr hyn a wnawn. Mae cydnabod bod pob un ohonom yn chwarae rhan wrth gefnogi dioddefwyr yn ein helpu i weithio gyda'n gilydd er mwyn sicrhau bod asiantaethau perthnasol a phriodol yn cael eu cynnwys pan fo angen.”

Dywedodd Alun Michael, Comisiynydd Heddlu a Throseddu De Cymru, a oedd yn annerch y gynhadledd:

“Yma yn Ne Cymru, rydym wedi rhoi pwyslais mawr ar sicrhau mai'r dioddefwyr sydd wrth wraidd popeth a wnawn, sy'n ddull gweithredu a rennir â'r Prif Gwnstabl ac sydd wedi'i ddiffinio yn ein cydgynllun Heddlu a Throseddu. Mae llwyddiant Ffocws Dioddefwyr De Cymru dros y 2 flynedd ddiwethaf yn dangos pwysigrwydd gweithio mewn partneriaeth a dysgu o brofiadau byw, er mwyn darparu dull gwirioneddol leol i gymunedau De Cymru, sy'n canolbwyntio ar y dioddefwr.

Mae Ffocws Dioddefwyr De Cymru yn elusen annibynnol sy'n darparu cymorth ymarferol a chymorth emosiynol i ddioddefwyr a thystion troseddau, p'un a ydynt wedi rhoi gwybod i'r heddlu ai peidio.
Y newyddion diweddaraf

Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru wedi'i achredu'n ffurfiol fel cyflogw…

Mae'n bleser mawr gennym gyhoeddi ein bod bellach wedi ein hachredu fel Cyflogwr Cyflog Byw. Mae hyn yn golygu y bydd pob aelod o staff sy'n gweithio …

Gweld mwy >

PCSO yn cynrychioli Heddlu De Cymru mewn Rhaglen Arweinyddiaeth newydd i Gymru

Ar 10 Rhagfyr, roedd Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu, Alun Michael, a'r Dirprwy Brif Gwnstabl Jeremy Vaughan yn falch o ymuno â Chomisiynydd Cenedla…

Gweld mwy >

Hysbyseb am Aelod Cyfetholedig Annibynnol ar gyfer Panel yr Heddlu a Throsedd …

Mae Panel yr Heddlu a Throsedd De Cymru (y Panel) yn chwilio am unigolyn ymroddedig a brwdfrydig i ymuno â’r Panel fel Aelod Cyfetholedig Annibynnol i…

Gweld mwy >