Resize Text:

Switch to:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Elusen yn dod ag asiantaethau at ei gilydd er mwyn sicrhau'r cymorth gorau i ddioddefwyr troseddau ledled De Cymru

Wedi'i ddiweddaru: 02/05/2019

Heddiw, cynhaliwyd Cynhadledd Ffocws Dioddefwyr De Cymru gyntaf gan Cymorth i Ddioddefwyr, rhan o elusen genedlaethol annibynnol Cymorth i Ddioddefwyr De Cymru, i drafod sut y gall asiantaethau gydweithio er mwyn sicrhau bod y cymorth gorau ar gael i ddioddefwyr a thystion troseddau ledled De Cymru.

Yn y gynhadledd, daeth Heddlu De Cymru, staff o swyddfa Comisiynydd Heddlu a Throseddu De Cymru ac asiantaethau eraill (tai, gwasanaethau cam-drin domestig, gwasanaethau trais rhywiol, y gwasanaeth prawf cenedlaethol, gwasanaeth troseddau ieuenctid, gwasanaethau cyffuriau ac alcohol a mwy) at ei gilydd i drafod arfer gorau rhwng y grwpiau, er mwyn sicrhau bod dioddefwyr a thystion yn cael y cymorth a'r gefnogaeth sydd ei angen arnynt i ymdopi ag effeithiau troseddau.

Yn ogystal â thrafod cynlluniau er mwyn i asiantaethau gydweithio'n well, edrychodd y gynhadledd ar gynlluniau gwasanaeth Ffocws Dioddefwyr De Cymru yn y dyfodol a chlywodd y cynrychiolwyr gan Staff Ffocws Dioddefwyr, yn ogystal â staff o asiantaethau eraill a gwirfoddolwyr. Cyflwynwyd straeon pwerus gan ddioddefwyr sydd wedi cael budd o gymorth gan Ffocws Dioddefwyr De Cymru a'r gwahaniaeth y mae hyn wedi'i wneud iddynt drwy eu helpu i ymdopi'n well â bywyd bob dydd, a gwella eu hiechyd a'u llesiant.

Dywedodd Suzanne Bocoum, Rheolwr Gweithrediadau Ffocws Dioddefwyr De Cymru:

“Mae hwn yn gyfle gwych i ddangos y gwahaniaeth y gallwn ei wneud i ddioddefwyr, tystion ac unrhyw un sy'n cael eu heffeithio gan drosedd, drwy gydweithio i sicrhau mai'r dioddefwr sydd wrth wraidd yr hyn a wnawn. Mae cydnabod bod pob un ohonom yn chwarae rhan wrth gefnogi dioddefwyr yn ein helpu i weithio gyda'n gilydd er mwyn sicrhau bod asiantaethau perthnasol a phriodol yn cael eu cynnwys pan fo angen.”

Dywedodd Alun Michael, Comisiynydd Heddlu a Throseddu De Cymru, a oedd yn annerch y gynhadledd:

“Yma yn Ne Cymru, rydym wedi rhoi pwyslais mawr ar sicrhau mai'r dioddefwyr sydd wrth wraidd popeth a wnawn, sy'n ddull gweithredu a rennir â'r Prif Gwnstabl ac sydd wedi'i ddiffinio yn ein cydgynllun Heddlu a Throseddu. Mae llwyddiant Ffocws Dioddefwyr De Cymru dros y 2 flynedd ddiwethaf yn dangos pwysigrwydd gweithio mewn partneriaeth a dysgu o brofiadau byw, er mwyn darparu dull gwirioneddol leol i gymunedau De Cymru, sy'n canolbwyntio ar y dioddefwr.

Mae Ffocws Dioddefwyr De Cymru yn elusen annibynnol sy'n darparu cymorth ymarferol a chymorth emosiynol i ddioddefwyr a thystion troseddau, p'un a ydynt wedi rhoi gwybod i'r heddlu ai peidio.
Y newyddion diweddaraf

Helpwch i amddiffyn plant a phobl ifanc yn eich cymuned

Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Heddlu De Cymru Alun Michael yn gofyn i bawb yn ein cymunedau – teulu, ffrindiau, cymdogion, gweithwyr post, gyr…

Gweld mwy >

Y Comisiynydd yn cyflwyno apêl gŵyl y banc i gymunedau De Cymru

Cyn penwythnos gŵyl banc y gwanwyn, rhannodd Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru, y Gwir Anrh Alun Michael, neges â chymunedau De Cymru:

“Wrth …

Gweld mwy >

Nid yw ein neges wedi newid. Dylech barhau i Aros Gartref, Diogelu’r GIG ac Achu…

Arhoswch Gartref, Helpwch i Ddiogelu’r GIG ac Achub Bywydau. Nid yw’r neges wedi newid yma yng Nghymru ac rydym yn parhau i ofyn i’n cymunedau ddilyn …

Gweld mwy >