Resize Text:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Diwrnod Ymgysylltu’r Gronfa i Ddioddefwyr i ddosbarthu cyllid prosiect

Wedi'i ddiweddaru: 22/06/2017

Yn dilyn 23 o geisiadau gan sefydliadau o’r sector gwirfoddol a’r trydydd sector am gyllid tuag at wasanaethau arbenigol i ddioddefwyr, mae saith wedi cyrraedd y rhestr fer i gyflwyno eu cais i Heddlu De Cymru a Phanel Cronfa i Ddioddefwyr Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu.

Ail-lansiwyd y gronfa, sydd bellach yn ei hail flwyddyn, ym mis Mawrth 2017 gan Gomisiynydd Heddlu a Throseddu De Cymru ac fe’i rheolwyd gan y Sefydliad Cymunedol yng Nghymru. Croesawyd ceisiadau am grantiau £5,000 – £30,000 gan sefydliadau o’r sector gwirfoddol a’r trydydd sector i gefnogi prosiectau newydd neu rai sy’n bodoli eisoes sy’n gweithio gydag unigolion y mae troseddau wedi effeithio arnynt yn uniongyrchol neu’n anuniongyrchol.

Heddiw, mae’r sefydliadau a gyrhaeddodd y rhestr fer wedi cyflwyno eu syniadau i’r ystafell ac wedi esbonio sut y mae eu prosiectau yn ceisio helpu dioddefwyr yn Ne Cymru i ymdopi â’u profiadau a dod drostynt.

Bydd y sefydliadau llwyddiannus yn cael arian grant i gyflwyno eu prosiectau dros y 12 mis nesaf a byddant yn darparu’r wybodaeth ddiweddaraf am y gwahaniaeth y mae eu gwaith yn ei wneud i ddioddefwyr.

Y rhai sydd wedi cyrraedd y rhestr fer ar gyfer cyllid yw: Cymorth i Ferched Cymru, Cardiff Mind, Calan DVS, Theatre versus Oppression, Merthyr Tudful Mwy Diogel, Atal y Fro a Llwybrau Newydd.

Bydd y panel barnu, sy’n cynnwys dioddefwyr troseddau, yn barnu pob cais ar ei deilyngdod a bydd yn chwilio am syniadau arloesol ar gyfer prosiectau a fyddai’n ategu’r gwasanaethau cymorth presennol i ddioddefwyr. 

Wrth wneud sylwadau ar y digwyddiad, meddai Comisiynydd Heddlu a Throseddu De Cymru, Alun Michael:

“Ym mis Chwefror 2016, mewn partneriaeth â’r Sefydliad Cymunedol yng Nghymru, cefais y fraint o lansio’r Gronfa i Ddioddefwyr.  Mae’r gronfa wedi galluogi creadigrwydd o ran ymateb i anghenion amrywiol dioddefwyr wrth feithrin gallu sefydliadau gwirfoddol a chymunedol yn Ne Cymru. Rwy’n falch o gefnogi’r gronfa am ail flwyddyn ac mae’n braf gweld arloesedd ac ymrwymiad y rhai sy’n ymdrechu i ddatblygu’r gwasanaethau sydd ar gael i’r rhai y mae trosedd yn effeithio arnynt.

“Ein dull yn Ne Cymru yw ymyrryd yn gynnar a gweithredu’n brydlon ac yn gadarnhaol, lle rydym yn deall manteision gweithio gydag eraill i sicrhau bod pobl yn cael y cymorth sydd ei angen arnynt, pan fydd ei angen arnynt. Mae gwella gwasanaethau i ddioddefwyr yn flaenoriaeth allweddol o fewn Cynllun yr Heddlu a Gostwng Troseddu ac edrychaf ymlaen at weld sut y gall y gwaith a fydd yn cael ei ariannu drwy’r digwyddiad hwn wneud gwahaniaeth gwirioneddol i’r rhai y mae trosedd wedi effeithio arnynt ledled ein cymunedau.”

Ychwanegodd Liza Kellett, Prif Weithredwr y Sefydliad Cymunedol yng Nghymru, sy’n rheoli’r gronfa:

“Mae wedi bod yn bleser datblygu’r gronfa hon ochr yn ochr â thîm Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru er mwyn cefnogi sefydliadau o’r sector gwirfoddol a’r trydydd sector i ddatblygu gwasanaethau arbenigol i ddioddefwyr trosedd ledled De Cymru.  Yn dilyn llwyddiant y llynedd rydym yn falch bod y gronfa ar gael eto ac edrychwn ymlaen at glywed gan y sefydliadau sydd wedi cyrraedd y rhestr fer i gyflwyno eu prosiectau cyffrous ac arloesol eleni.”
Y newyddion diweddaraf

Mae Panel Heddlu a Throsedd De Cymru yn cefnogi'r cynnydd arfaethedig i braesept…

Mae Panel  yr Heddlu a Throseddu De Cymru wedi cytuno i gynyddu praesept yr heddlu a fydd yn cael ei ddefnyddio i fynd i'r afael â thrais difrifol a t…

Gweld mwy >

Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru wedi'i achredu'n ffurfiol fel cyflogw…

Mae'n bleser mawr gennym gyhoeddi ein bod bellach wedi ein hachredu fel Cyflogwr Cyflog Byw. Mae hyn yn golygu y bydd pob aelod o staff sy'n gweithio …

Gweld mwy >

PCSO yn cynrychioli Heddlu De Cymru mewn Rhaglen Arweinyddiaeth newydd i Gymru

Ar 10 Rhagfyr, roedd Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu, Alun Michael, a'r Dirprwy Brif Gwnstabl Jeremy Vaughan yn falch o ymuno â Chomisiynydd Cenedla…

Gweld mwy >