Resize Text:

Switch to:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Datganiad y Comisiynydd parthed ariannu’r heddlu

Wedi'i ddiweddaru: 26/06/2017

Mae digwyddiadau’r wythnosau diwethaf yn y DU a’r pwysau cynyddol ar wasanaeth yr heddlu wedi dangos pam bod yn rhaid newid y ffordd y caiff heddluoedd eu hariannu.

Er y cyhoeddwyd gwariant ychwanegol ar wrthderfysgaeth a phlismona arfog, y realiti yw bod y gwariant hwn yn cael ei dynnu o’r ffigurau a’r arian sydd gennym yn barod. Nid ydym wedi cael arian ychwanegol. Mae cyllidebau wedi cael eu haddasu i gymryd arian o fannau eraill er mwyn ariannu’r meysydd plismona hanfodol hyn sydd mor bwysig i ddiogelu’r cyhoedd.

O dan y trefniadau presennol ar gyfer ariannu’r heddlu, gwelwyd toriad sylweddol mewn termau real yn yr arian a ddarperir gan y Swyddfa Gartref a’r llywodraeth ganolog.

Mae’r ymosodiadau diweddar yn Llundain a Manceinion yn dangos yn glir pam bod angen gwasanaeth heddlu arnom sy’n gallu amddiffyn y cyhoedd a chynnal diogelwch ein cymunedau.

Yn Ne Cymru, rydym ond wedi gallu diogelu gwasanaethau a gwneud buddsoddiadau cymharol fach drwy wneud pethau’n fwy effeithiol er mwyn arbed arian a thrwy gynyddu’r praesept sydd wedi cael cefnogaeth gan Banel yr Heddlu a Throseddu.

Mae’r llywodraeth ganolog wedi parhau i dorri’r grant i heddluoedd. Eleni mae ein grant wedi gostwng £2.2 miliwn mewn arian parod. Mewn termau real, mae effaith y toriad hwn yn llawer mwy o ystyried pwysau ychwanegol fel y Lefi Prentisiaeth a chostau pensiwn uwch.

Rydym wedi gwneud penderfyniadau anodd ers nifer o flynyddoedd ynghylch sut rydym yn darparu ein gwasanaethau a’n gwaith blaengynllunio effeithiol, ynghyd â’r ffordd arloesol rydym yn gweithio gyda phartneriaid i gadw De Cymru’n ddiogel, sy’n gyfrifol am ein galluogi i barhau i ateb heriau ariannol. Ond ni all y sefyllfa hon barhau.

Mae’r cynnydd o 5% i’r praesept eleni – £10.39 yn ychwanegol y flwyddyn (neu 20c yr wythnos) ar gyfer cartref band D – wedi ein galluogi i gynnal nifer swyddogion yr heddlu, ac mae arian gan Lywodraeth Cymru wedi galluogi’r heddlu i gadw 206 o Swyddogion Cymorth Cymunedol yr Heddlu ychwanegol ar strydoedd De Cymru. 

De Cymru yw’r heddlu gorau o hyd o safbwynt darparu gwerth am arian ar sail y gost i’r rhai sy’n talu’r dreth gyngor yng Nghymru. Er gwaetha’r heriau ariannol, mae’r heddlu wedi gwella ei berfformiad a’i wasanaeth i’n cymunedau yn gyson a chaiff ei gydnabod fel un o’r heddluoedd sy’n perfformio orau yng Nghymru a Lloegr.
Y newyddion diweddaraf

Mae Panel Heddlu a Throsedd De Cymru yn cefnogi'r cynnydd arfaethedig i braesept…

Mae Panel  yr Heddlu a Throseddu De Cymru wedi cytuno i gynyddu praesept yr heddlu a fydd yn cael ei ddefnyddio i fynd i'r afael â thrais difrifol a t…

Gweld mwy >

Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru wedi'i achredu'n ffurfiol fel cyflogw…

Mae'n bleser mawr gennym gyhoeddi ein bod bellach wedi ein hachredu fel Cyflogwr Cyflog Byw. Mae hyn yn golygu y bydd pob aelod o staff sy'n gweithio …

Gweld mwy >

PCSO yn cynrychioli Heddlu De Cymru mewn Rhaglen Arweinyddiaeth newydd i Gymru

Ar 10 Rhagfyr, roedd Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu, Alun Michael, a'r Dirprwy Brif Gwnstabl Jeremy Vaughan yn falch o ymuno â Chomisiynydd Cenedla…

Gweld mwy >