Resize Text:

Switch to:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru yn ennill gwobr genedlaethol am ymweld â dalfeydd

Wedi'i ddiweddaru: 21/05/2019

Mae Tîm Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru wedi ennill gwobr Arian genedlaethol am ansawdd ei gynllun ymwelwyr annibynnol â dalfeydd.

Cyflwynwyd gwobrau Sicrhau Ansawdd cyntaf y Gymdeithas Ymwelwyr Annibynnol â Dalfeydd (ICVA*) mewn seremoni yn Nhŷ'r Arglwyddi ddydd Mercher 15 Mai.

Yr ICVA yw'r mudiad cenedlaethol sy'n cefnogi, yn arwain ac yn cynrychioli cynlluniau ymwelwyr â dalfeydd a gynhelir yn lleol. Mae pob cynllun yn rheoli timau o wirfoddolwyr annibynnol sy'n ymweld â phobl yn y ddalfa, gyda gwirfoddolwyr yn ymweld â'r ddalfa yn ddirybudd er mwyn gwirio hawliau, llesiant ac urddas y bobl a gedwir yn y ddalfa. Yna, caiff eu canfyddiadau eu hadrodd wrth Gomisiynydd yr Heddlu a Throseddu, sydd yn ei dro yn dwyn y Prif Gwnstabl i gyfrif.

Cyflwynwyd y gwobrau Sicrhau Ansawdd gan yr ICVA er mwyn helpu'r broses o ddatblygu cynlluniau i wneud y canlynol:

  • Myfyrio ar y ffordd maent yn cydymffurfio â'r Cod Ymarfer, sef y ddeddfwriaeth sydd wrth wraidd ymweld â dalfeydd.
  • Dathlu meysydd cryfder.
  • Hybu ymweliadau â dalfeydd a chyflawniadau cynlluniau.
  • Llywio perfformiad a rhannu mwy o arfer da.

Roedd pedair lefel o wobr:

  • Cydymffurfio â'r Cod - Mae'r cynllun yn bodloni gofynion statudol ac yn cyrraedd safonau gwirfoddoli angenrheidiol.
  • Arian - Mae'r cynllun yn cynnig darpariaeth o safon dda o ran ymweld â dalfeydd a rheoli gwirfoddolwyr.
  • Aur – Mae'r cynllun yn cynnig darpariaeth o safon ragorol o ran ymweld â dalfeydd a rheoli gwirfoddolwyr.
  • Platinwm – Mae'r cynllun yn cynnig darpariaeth o safon eithriadol o ran ymweld â dalfeydd a rheoli gwirfoddolwyr.

Ar bob lefel, roedd mwy na 25 o setiau o feini prawf yn cwmpasu meysydd allweddol megis dwyn yr heddlu i gyfrif, a gofyn am dystiolaeth i gefnogi pob asesiad**. Ar gyfer lefelau Arian ac Aur, roedd rhaid i bob cynllun sicrhau bod ei gais wedi cael ei asesu gan gymheiriaid, ac aseswyd pob cais am wobr Platinwm gan yr ICVA.

Wrth groesawu'r wobr, meddai Alun Michael, Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru:

“Mae gwirfoddoli yn dod â manteision enfawr i unrhyw gymuned yn ogystal ag i'r gwirfoddolwyr eu hunain a'r rhai y maent yn eu helpu. Mae hyn yn wir hyd yn oed am agweddau ar wirfoddoli sy'n llai amlwg na'r rhan fwyaf, megis y gwirfoddolwyr hynny sy'n monitro ein dalfeydd, ein carchardai a'n llysoedd. Nid oes ganddynt broffil cyhoeddus uchel, yn bennaf am eu bod yn gweithredu mewn mannau nid yw'r rhan fwyaf ohonom byth yn eu gweld. Felly mae'r wobr hon yn gyfle i dynnu sylw at y 'weithred dinasyddiaeth hanfodol' anhunanol hon sy'n helpu i sicrhau bod hawliau a lles y bobl a gedwir yn y ddalfa yn cael eu cynnal yn unol â'n hymrwymiad ehangach i hawliau dynol a chymdeithas gyfiawn.

"Mae hyn yn gyfle gwych i ddiolch yn gyhoeddus i'n hymwelwyr annibynnol â dalfeydd ac i aelodau o'm tîm fy hun am eu cyfraniad a'u hymrwymiad wrth helpu i ennill y wobr Arian hon am ein cynllun ymwelwyr â dalfeydd De Cymru."

Dywedodd Martin Hill, Cadeirydd yr ICVA:

"Mae'r gwobrau hyn yn cydnabod safon y cynllun sydd ar waith yn yr ardal, ac yn helpu i wella safonau ein cynlluniau ledled y DU.  Llongyfarchiadau i bob enillydd."

Dywedodd Katie Kempen, Prif Weithredwr yr ICVA:

 

"Mae cynlluniau ymwelwyr annibynnol â dalfeydd yn sicrhau bod y cyhoedd yn goruchwylio agwedd ar blismona sydd â phwysau uchel, ac sydd yn aml yn guddiedig.  Mae'r gwobrau hyn yn dangos sut mae cynlluniau lleol yn defnyddio adborth gan wirfoddolwyr i wneud newidiadau a sicrhau bod y ddalfa yn ddiogel ac yn urddasol ar gyfer pawb.  Llongyfarchiadau i'r cynlluniau ar eu cyflawniadau.
Y newyddion diweddaraf

Y Comisiynydd yn ymateb i ddigwyddiadau yn Aberogwr

Mewn ymateb i ddigwyddiadau yn Aberogwr ddydd Iau 25 Mehefin 2020, dywedodd Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru, Alun Michael:

“Roedd y golygfe…

Gweld mwy >

Y Comisiynydd yn dyfarnu bron £600k i gefnogi gwasanaethau cam-drin domestig led…

Mewn partneriaeth â'r Weinyddiaeth Gyfiawnder, mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Alun Michael yn falch o gyhoeddi bod £635,150 wedi cael ei ddyran…

Gweld mwy >

Mae Swyddogion Cefnogi Cymunedol yr Heddlu ledled Cymru yn chwarae rôl ganolog y…

Ers 2003, mae rôl Swyddogion Cefnogi Cymunedol yr Heddlu (SCCH) wedi bod yn ganolog i blismona bro ar draws Cymru. Mae hyn wedi bod yn arbennig o amlw…

Gweld mwy >