Resize Text:

Switch to:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru wedi'i achredu'n ffurfiol fel cyflogwr cyflog byw

Wedi'i ddiweddaru: 24/12/2019

Mae'n bleser mawr gennym gyhoeddi ein bod bellach wedi ein hachredu fel Cyflogwr Cyflog Byw. Mae hyn yn golygu y bydd pob aelod o staff sy'n gweithio i Gomisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru yn ennill Cyflog Byw gwirioneddol. 

Mae'r Cyflog Byw gwirioneddol yn uwch nag isafswm cyflog y llywodraeth, sef y Cyflog Byw Cenedlaethol. Cyfradd cyflog fesul awr a gyfrifir yn annibynnol ydyw, ac mae'n seiliedig ar gostau byw gwirioneddol. Caiff ei gyfrifo bob blwyddyn, a chaiff ei gyhoeddi gan y Living Wage Foundation fel rhan o Wythnos Cyflog Byw. Ar hyn o bryd, mae'n £9.00 yn y DU. Gall gweithwyr sy'n cael Cyflog Byw Gwirioneddol gael budd mewn sawl ffordd. Mae ymchwil yn dangos bod gan y rheini sy'n cael Cyflog Byw Gwirioneddol lefelau llesiant uwch, o'u cymharu â'r rheini nad ydynt yn ei gael.

Mae mwy na 4,700 o sefydliadau, gan ein cynnwys ni, yn dewis talu'r Cyflog Byw gwirioneddol o'u gwirfodd, am ein bod yn credu bod diwrnod o waith caled yn haeddu tâl diwrnod teg.

Mae'r ymrwymiad hwn yn gymwys i'r staff a gyflogir yn uniongyrchol gennym, a hefyd i staff trydydd parti sy'n gweithio i ni dan gontract. Rydym wedi sicrhau bod ein holl staff trydydd parti sy'n gweithio dan gontract, megis ein glanhawyr, yn cael y Cyflog Byw gwirioneddol, neu fod gennym gynllun ar waith i sicrhau y byddant yn ei gael.

Dywedodd Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru, Alun Michael:
"Rwy'n falch iawn o fod wedi fy achredu'n ffurfiol fel cyflogwr Cyflog Byw. Rydym yn ymrwymedig i weithio gyda'r heddlu a'n partneriaid i greu De Cymru ddiogelach. Os ydym am gyflawni'r nod hwn, mae'n hollbwysig ein bod yn cydnabod mai pobl yw ein hased bwysicaf.

"Fel tîm, rydym yn cydnabod pwysigrwydd talu'r Cyflog Byw gwirioneddol, a'r gwahaniaeth y gall ei wneud i fywydau pobl. Mae fy staff yn gweithio'n galed i gefnogi cydweithwyr gweithredol a phartneriaid i greu cymunedau diogel, hyderus a gwydn, ac maent yn haeddu cyfradd cyflog deg."

Gallwch weld sefydliadau eraill sy'n talu'r Cyflog Byw gwirioneddol yma:

https://www.livingwage.org.uk/living-wage-map
Y newyddion diweddaraf

Y Comisiynydd yn ymateb i ddigwyddiadau yn Aberogwr

Mewn ymateb i ddigwyddiadau yn Aberogwr ddydd Iau 25 Mehefin 2020, dywedodd Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru, Alun Michael:

“Roedd y golygfe…

Gweld mwy >

Y Comisiynydd yn dyfarnu bron £600k i gefnogi gwasanaethau cam-drin domestig led…

Mewn partneriaeth â'r Weinyddiaeth Gyfiawnder, mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Alun Michael yn falch o gyhoeddi bod £635,150 wedi cael ei ddyran…

Gweld mwy >

Mae Swyddogion Cefnogi Cymunedol yr Heddlu ledled Cymru yn chwarae rôl ganolog y…

Ers 2003, mae rôl Swyddogion Cefnogi Cymunedol yr Heddlu (SCCH) wedi bod yn ganolog i blismona bro ar draws Cymru. Mae hyn wedi bod yn arbennig o amlw…

Gweld mwy >