Resize Text:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu, Alun Michael, yn gwahodd cwestiynau gan y cyhoedd am effaith Covid-19 ar blismona yn Ne Cymru

Wedi'i ddiweddaru: 25/03/2020

Fel rhan o'i waith craffu a chymorth arferol gyda'r Prif Gwnstabl a swyddogion a staff Heddlu De Cymru, mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu, Alun Michael, yn gwahodd pobl i anfon unrhyw gwestiynau sydd ganddynt am y ffordd y mae argyfwng COVID-19 yn effeithio ar blismona lleol a'r cynlluniau sydd wedi'u nodi yng Nghynllun yr Heddlu a Throseddu er mwyn cadw pobl yn ddiogel yn eu cartrefi a'u cymunedau.


Bydd y Comisiynydd yn gofyn cwestiynau gweithredol i'r Prif Gwnstabl Matt Jukes a chaiff atebion gan y Comisiynydd a'r Prif Gwnstabl eu cyhoeddi ar ein gwefan.  Caiff y materion a godir eu trafod yn fanylach yn ystod cyfarfod nesaf Bwrdd Strategol y Comisiynydd wythnos nesaf.


Felly os oes gennych unrhyw bryderon am Covid-19 a phlismona yn ystod yr argyfwng iechyd cyhoeddus hwn, anfonwch eich cwestiynau atom nawr.


Anfonwch eich cwestiynau erbyn 12 ganol dydd, ddydd Mawrth 31 Mawrth 2020. 

Cynhelir cyfarfod Bwrdd Strategol y Comisiynydd ddydd Mercher 1 Ebrill 2020 a chaiff trawsgrifiad o'r atebion ei gyhoeddi ar ein gwefan a'i hyrwyddo ar ein sianeli cyfryngau cymdeithasol ar ôl y cyfarfod.


Dywedodd Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu, Alun Michael:
"Rydym mewn cyfnod digynsail ac ansicr ar hyn o bryd o ganlyniad i'r achosion o Covid-19, felly mae'n hollbwysig ein bod yn deall unrhyw bryderon sydd gan y gymuned am yr effaith ar blismona ac yn mynd i'r afael â'r rhain.  Bydd eich cwestiynau yn ein helpu i rannu negeseuon clir â'r cyhoedd ac yn lleihau pryder lleol drwy ein galluogi i roi tawelwch meddwl i bobl a dangos ein bod yn gwneud popeth y gallwn i'w cadw'n ddiogel.


"Rwyf eisoes wedi talu teyrnged i ymroddiad ein pobl, o'r Prif Gwnstabl i bob Cwnstabl, PCSO ac aelod o staff, ac fel llais y cyhoedd o fewn y gwasanaeth plismona yn Ne Cymru, rwy'n gofyn i chi anfon eich cwestiynau a'ch pryderon fel y gellir ymdrin â nhw.  Byddwn yn dweud wrthych yr hyn rydym yn ei wneud i helpu, ac os bydd gennych bryderon nad ydym wedi ymdrin â nhw eto, byddwn yn mynd i'r afael â'r rhain ar unwaith.


Gallwch anfon eich cwestiynau yn syth ac mae gennych tan 12 ganol dydd, ddydd Mawrth 31 Mawrth 2020 i'ch cwestiwn gael ei gynnwys ar agenda ffurfiol y Bwrdd Strategol.  Gallwch gysylltu â ni yn swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu drwy'r dulliau canlynol:


• Ffôn: 01656 869366,
• E-bost: commissioner@south-wales.pnn.police.uk (rhowch ‘Cwestiynau am Covid19’ fel testun eich e-bost)
Y newyddion diweddaraf

Helpwch i amddiffyn plant a phobl ifanc yn eich cymuned

Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Heddlu De Cymru Alun Michael yn gofyn i bawb yn ein cymunedau – teulu, ffrindiau, cymdogion, gweithwyr post, gyr…

Gweld mwy >

Y Comisiynydd yn cyflwyno apêl gŵyl y banc i gymunedau De Cymru

Cyn penwythnos gŵyl banc y gwanwyn, rhannodd Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru, y Gwir Anrh Alun Michael, neges â chymunedau De Cymru:

“Wrth …

Gweld mwy >

Nid yw ein neges wedi newid. Dylech barhau i Aros Gartref, Diogelu’r GIG ac Achu…

Arhoswch Gartref, Helpwch i Ddiogelu’r GIG ac Achub Bywydau. Nid yw’r neges wedi newid yma yng Nghymru ac rydym yn parhau i ofyn i’n cymunedau ddilyn …

Gweld mwy >