Resize Text:

Switch to:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Comisiynydd Heddlu a Throseddu De Cymru yn canmol Menter Criw Clwb

Wedi'i ddiweddaru: 05/04/2017

Ers ei gyflwyno ym mis Medi 2016, mae Criw Clwb wedi cael ei ddefnyddio o fewn lleoliadau economi liw nos ledled De Cymru ac maent wedi llwyddo i gefnogi dros 520 o unigolion sy’n agored i niwed. 

Mae Criw Clwb yn staff wedi’u hyfforddi sy’n gweithio mewn clybiau a lleoliadau economi liw nos i gefnogi lles cwsmeriaid y lleoliad ar nosweithiau myfyrwyr dynodedig. Gan weithio mewn parau, mae Criw Clwb yn rhyngweithio â chwsmeriaid er mwyn helpu i hyrwyddo awyrgylch cymdeithasol cadarnhaol a rhoi cymorth i’r rheiny a allai fod yn agored i niwed o ganlyniad i yfed gormod.

Drwy gydweithio rhwng Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu, Drink Aware ac Undebau Myfyrwyr De Cymru, mae dros 622 o weithgareddau wedi eu cyflawni gan Criw Clwb sydd wedi lleihau’r galw ar y gwasanaethau brys rheng flaen.

Dywedodd Comisiynydd Cynorthwyol yr Heddlu a Throseddu, Bonnie Navarra:  

“Mae’r canlyniadau hyn yn dangos effaith gadarnhaol Criw Clwb o fewn ein cymunedau myfyriwr. Wrth ymgysylltu’n uniongyrchol â’u cymheiriaid, gall y Criw weithredu’n gyflym a chadarnhaol i ddiogelu’r rheiny sy’n agored i niwed oherwydd alcohol ac yn ei dro mae hyn yn lleihau’r galw a roddir arnom ni ein hunain a’n partneriaid.”

“Mae Criw Clwb yn rhan o’n strategaeth i atal niwed a chadw ein heconomi liw nos fywiog yn ddiogel. Cyn dechrau ar eu rôl mae unigolion yn ymgymryd â hyfforddiant trylwyr a gaiff ei gefnogi gan Drinkaware, i wneud yn siŵr bod ganddynt y sgiliau i ymgymryd â’r rôl hanfodol hon.”

Dywedodd Prif Gwnstabl Cynorthwyol, Richard Lewis:

“Ers iddynt gael eu hintegreiddio i’n gweithrediadau plismona economi liw nos, mae cynllun Criw Clwb wedi rhoi cipolwg gwych i’r boblogaeth o fyfyrwyr, ond mae hefyd wedi ein galluogi i ddeall a gwasanaethu ein cymunedau yn well.

“Mae Criw Clwb wedi llwyddo i ofalu am y rheiny sydd eisoes yn agored i niwed oherwydd yfed gormod neu, yn bwysicach, cynnal gweithgareddau ataliol i atal unigolion rhag dod yn agored i niwed. Mae’r maes hwn o addysg ac ymyrraeth yn un sy’n bwysig i ni er mwyn diogelu pobl ifanc, ac yn aml iawn pobl sy’n agored i niwed, rhag unrhyw niwed.

“Mae’r fenter hon yn un o gyfres o weithgareddau ar hyn o bryd sydd wedi’u hanelu at ddiogelu ein heconomi liw nos i’n holl gymunedau.”
Y newyddion diweddaraf

Mae Panel Heddlu a Throsedd De Cymru yn cefnogi'r cynnydd arfaethedig i braesept…

Mae Panel  yr Heddlu a Throseddu De Cymru wedi cytuno i gynyddu praesept yr heddlu a fydd yn cael ei ddefnyddio i fynd i'r afael â thrais difrifol a t…

Gweld mwy >

Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru wedi'i achredu'n ffurfiol fel cyflogw…

Mae'n bleser mawr gennym gyhoeddi ein bod bellach wedi ein hachredu fel Cyflogwr Cyflog Byw. Mae hyn yn golygu y bydd pob aelod o staff sy'n gweithio …

Gweld mwy >

PCSO yn cynrychioli Heddlu De Cymru mewn Rhaglen Arweinyddiaeth newydd i Gymru

Ar 10 Rhagfyr, roedd Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu, Alun Michael, a'r Dirprwy Brif Gwnstabl Jeremy Vaughan yn falch o ymuno â Chomisiynydd Cenedla…

Gweld mwy >