Resize Text:

Switch to:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Comisiynydd Dioddefwyr yn ymweld â De Cymru

Wedi'i ddiweddaru: 23/09/2019

Ddydd Iau 12 Medi 2019, gwnaeth Alun Michael, Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru, groesawu'r Fonesig Vera Baird, y Comisiynydd Dioddefwyr newydd, i Dde Cymru i weld y gwaith sy'n mynd rhagddo gyda phartneriaid i ddiogelu a chefnogi dioddefwyr a goroeswyr trais ledled ein cymunedau.

dFel rhan o'i hymweliad, aethpwyd â'r Comisiynydd Dioddefwyr i weld elusen Cymru Ddiogelach er mwyn dysgu am y prosiect Braenaru Merched, cyn mynd ymlaen i weld Merthyr Tudful Mwy Diogel er mwyn dysgu am waith lleol i fynd i'r afael â cham-drin domestig drwy'r prosiect i dramgwyddwyr DRIVE a rhaglen IRIS er mwyn gwella'r gallu i nodi achosion o gam-drin a hyrwyddo'r gwaith o ddarparu cymorth ac atgyfeirio drwy feddygfeydd meddygon teulu.

Cyn yr ymweliad, dywedodd Alun Michael, Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru:

"Mae'n bleser gennyf groesawu Vera Baird i Dde Cymru i edrych ar y gwaith rwyf wedi bod yn ei wneud gyda fy nhîm i ddiogelu a chefnogi dioddefwyr a goroeswyr trais yn ein hardal.

"Rydym yn gwneud popeth yn ein gallu i fynd i'r afael â bygythiadau megis troseddau cyllyll a gangiau llinellau cyffuriau, ond trais yn erbyn menywod a merched yw ein her barhaus fwyaf.  Rwyf wedi cadw fy addewid i flaenoriaethu hyn, gan weithio gyda'r Prif Gwnstabl a'n partneriaid i ddiogelu mwy na 1,000 o fenywod drwy ein rhaglen IRIS a herio tramgwyddwyr drwy'r rhaglen DRIVE yn Ne Cymru sy'n denu sylw cenedlaethol.

"Cyn bo hir byddwn yn lansio strategaeth bedair blynedd newydd i wneud hyd yn oed mwy i fynd i'r afael â'r pla hwn ar ein cymunedau, ond yn y cyfamser byddwn yn cael budd o ymweliad Vera.  Hi yw'r person delfrydol ar gyfer ei rôl newydd fel Comisiynydd Dioddefwyr Cymru a Lloegr, gan ei bod wedi gweithio i hyrwyddo hawliau dioddefwyr yn ei gyrfa yn y gorffennol – fel Cwnsler y Frenhines, Aelod Seneddol a Chyfreithiwr Cyffredinol, ac mae wedi bod yn gefnogwr brwd dros yr achos yn ystod y chwe blynedd diwethaf fel prif Gomisiynydd yr Heddlu yn y maes.

"A bydd y ddau ohonom yn gwrando ar sylwadau goroeswyr mewn digwyddiad gwych wedi'i drefnu gan Rachel Williams yng Nghasnewydd (sef cynhadledd Sefyll i Fyny yn Erbyn Trais Domestig), gan ddysgu o'r gorffennol er mwyn creu dyfodol gwell.”
Y newyddion diweddaraf

Helpwch i amddiffyn plant a phobl ifanc yn eich cymuned

Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Heddlu De Cymru Alun Michael yn gofyn i bawb yn ein cymunedau – teulu, ffrindiau, cymdogion, gweithwyr post, gyr…

Gweld mwy >

Y Comisiynydd yn cyflwyno apêl gŵyl y banc i gymunedau De Cymru

Cyn penwythnos gŵyl banc y gwanwyn, rhannodd Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru, y Gwir Anrh Alun Michael, neges â chymunedau De Cymru:

“Wrth …

Gweld mwy >

Nid yw ein neges wedi newid. Dylech barhau i Aros Gartref, Diogelu’r GIG ac Achu…

Arhoswch Gartref, Helpwch i Ddiogelu’r GIG ac Achub Bywydau. Nid yw’r neges wedi newid yma yng Nghymru ac rydym yn parhau i ofyn i’n cymunedau ddilyn …

Gweld mwy >