Resize Text:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu yn galw ar Jeremy Hunt i “ddiddymu’r ffi” ar gyfer cael llythyr ar gyfer trais domestig gan feddyg

Wedi'i ddiweddaru: 15/02/2017

O ganlyniad i newidiadau diweddar i ddeddfwriaeth, mae’n rhaid i ddioddefwyr trais domestig bellach wneud cais am gymorth cyfreithiol. Fodd bynnag, er mwyn bod yn gymwys i gael y cymorth, mae’n rhaid iddynt ddarparu tystiolaeth benodol i ddangos eu bod wedi dioddef trais o’r fath. Un ffordd dderbyniol o roi tystiolaeth yw llythyr gan feddyg teulu, ac mae rhai meddygon teulu yn codi ffioedd am ddarparu’r llythyr hwn.

Mae’r pryderon a godwyd gan ymgyrch “diddymu’r ffi” Tom Watson, Dirprwy Arweinydd y blaid Lafur wedi’u hategu gan Faer Manceinion Fwyaf a Chomisiynydd yr Heddlu a Throseddu Tony Lloyd, a alwodd ar ei gyd-Gomisiynwyr i’w gefnogi i fynnu proses deg i ddioddefwyr camdriniaeth.

Dywedodd Tony:

“Mae’r ffaith bod yn rhaid i ddioddefwyr cam-drin domestig brofi eu bod yn ddioddefwyr cyn iddynt gael cymorth cyfreithiol yn sarhaus, ansensitif ac yn dda i ddim.

“Ni ddylai fod yn fraint i ddioddefwyr cam-drin domestig gael cymorth cyfreithiol. Ni ddylai fod unrhyw faich ychwanegol arnynt i holi am lythyr i ddilysu eu cais. Mae’n rhaid i’r llywodraeth ddiddymu’r ffi hon drwy roi’r gwasanaeth o dan reolaeth ariannol y GIG neu, yn well na hynny, ddiddymu’r angen am y llythyr yn gyfan gwbl.”

Cododd Ddirprwy Arweinydd y blaid Lafur y pryder hwn gyntaf ar ôl ymweld â Wythenshawe Safe Spots, canolfan gymorth i ddioddefwyr a goroeswyr cam-drin domestig.

Dywedodd Tom:

“Rwy’n falch bod comisiynwyr yr heddlu a throseddu ledled y wlad yn cefnogi fy ymgyrch i ddiddymu’r ffi – cefais wybod am ffi’r meddygon teulu yn ystod ymweliad â chanolfan i ddioddefwyr cam-drin domestig yn Wythenshawe. Nid oeddwn yn gallu credu’r peth.

“Mae pobl sy’n dioddef cam-drin domestig eisoes yn agored iawn i niwed. Dylem fod yn cymryd camau i’w helpu, nid yn mynnu taliad am lythyr sydd ei angen arnynt er mwyn cael cyfiawnder.

“Nid yw bron hanner y merched yn cymryd unrhyw gamau gan na allant wneud cais am gymorth cyfreithiol. Mae hynny’n warthus. Ni ddylid codi tâl am gymorth i ddioddefwyr trais domestig.

“Rwyf wedi gofyn am gyfarfod brys gyda Gweinidogion er mwyn rhoi terfyn ar yr arfer hon. Dylai’r Llywodraeth ddiddymu’r ffi annheg ac anfoesol hon nawr. Mae’n rhaid rhoi diwedd arni.”

At ei gilydd, mae 16 o Gomisiynwyr yr Heddlu a Throseddu wedi nodi eu henwau ar y llythyr i Jeremy Hunt, ac anogir yr Ysgrifennydd Cyfiawnder, Liz Truss hefyd i ddiddymu’r angen am y llythyr yn gyfan gwbl.

Dywedodd Alun Michael, Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru: “Mae mynd i’r afael â cham-drin domestig yn flaenoriaeth i Heddlu De Cymru, ac felly, rwy’n llwyr gefnogi’r ymgyrch hon i ddiddymu ffioedd a godir ar ddioddefwyr er mwyn iddynt gael cymorth cyfreithiol.

“Fel mae Mr Lloyd yn nodi, mae gofyn i bobl ‘brofi’ eu bod yn dioddef cam-drin domestig yn sarhad, ac mae’r ffaith bod ffioedd ar gyfer ‘llythyrau tystiolaeth’ mor wahanol o un lle i’r llall yn golygu bod dioddefwyr, sydd eisoes wedi dioddef digon, yn wynebu mwy o anghyfiawnder.

“Gall rhoi gwybod am gam-drin domestig a cheisio cyfiawnder fod yn brofiad anodd iawn i ddioddefwyr – ni ddylem roi rhagor o rwystrau yn ffordd y rheini sy’n magu’r hyder i gysylltu a rhoi gwybod am droseddau a gyflawnwyd yn eu herbyn.

“Mae’n hollbwysig ein bod yn parhau i wella hyder y cyhoedd yn ein gallu a’n hymrwymiad i gymryd camau prydlon a chadarnhaol i fynd i’r afael â cham-drin domestig.”

Nid yw pob meddyg teulu yn codi’r taliadau hyn, ac mae’r symiau a godir yn amrywio. Ond, er mwyn sicrhau bod dioddefwyr yn cael gwasanaeth cyson, cyfartal a theg ledled y DU, mae’r ymgyrch yn galw am i’r gwasanaeth gael ei ddarparu gan y GIG er mwyn diddymu’r ffioedd.

Mwy o wybodaeth am yr ymgyrch i Ddiddymu’r Ffi

 
Y newyddion diweddaraf

Mae Panel Heddlu a Throsedd De Cymru yn cefnogi'r cynnydd arfaethedig i braesept…

Mae Panel  yr Heddlu a Throseddu De Cymru wedi cytuno i gynyddu praesept yr heddlu a fydd yn cael ei ddefnyddio i fynd i'r afael â thrais difrifol a t…

Gweld mwy >

Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru wedi'i achredu'n ffurfiol fel cyflogw…

Mae'n bleser mawr gennym gyhoeddi ein bod bellach wedi ein hachredu fel Cyflogwr Cyflog Byw. Mae hyn yn golygu y bydd pob aelod o staff sy'n gweithio …

Gweld mwy >

PCSO yn cynrychioli Heddlu De Cymru mewn Rhaglen Arweinyddiaeth newydd i Gymru

Ar 10 Rhagfyr, roedd Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu, Alun Michael, a'r Dirprwy Brif Gwnstabl Jeremy Vaughan yn falch o ymuno â Chomisiynydd Cenedla…

Gweld mwy >