Resize Text:

Switch to:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Cefnogaeth bellach gan y Comisiynydd ar gyfer Ymgyrch Cymorth i Ferched Cymru

Wedi'i ddiweddaru: 02/04/2020

Gall ynysu wneud pethau'n waeth i’r bobl hynny sy'n byw gyda thrais a cham-drin domestig. Gallent fod mewn perygl o niwed difrifol. Felly, mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru, y Gwir Anrh Alun Michael, yn cefnogi ymgyrch Cymorth i Ferched Cymru er mwyn hyrwyddo Llinell Gymorth Trais Domestig Llywodraeth Cymru, Byw Heb Ofn yn ystod argyfwng Covid19. 

Mae Byw Heb Ofn ar gael 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos a gall roi cymorth a chyngor i'r canlynol:

• unrhyw un sy'n wynebu cam-drin domestig
• unrhyw un sy'n gwybod am rywun sydd angen cymorth, er enghraifft, ffrind, aelod o'r teulu neu gydweithiwr
• ymarferwyr sydd angen cyngor proffesiynol

Bydd pob sgwrs gyda llinell gymorth Byw Heb Ofn yn gyfrinachol a chaiff ei chynnal gan staff hynod brofiadol, sydd wedi cael hyfforddiant llawn.

• Ffôn: 0808 80 10 800
• Testun: 07860 077333
• E-bost: info@livefearfreehelpline.wales
• Sgwrs fyw: https://secure.callhandling.co.uk/cc2/WebChat

Wrth siarad am y gwasanaeth, dywedodd Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru, Alun Michael:


“Gall effaith gorfod aros gartref wneud pethau'n llawer gwaeth i bobl sy'n byw gyda thrais a cham-drin domestig. Gallent wynebu niwed difrifol. Gall newidiadau mewn ffordd o fyw gyfrannu at roi mwy o reolaeth i bobl, gall arwain at drais a mathau eraill o gam-drin. Gall y sefyllfa bresennol ei gwneud hi'n anoddach fyth i oroeswr adael y troseddwr.

‘‘Felly mae'n bwysicach nag erioed i oroeswyr wybod, heb unrhyw amheuaeth, bod cymorth ar gael. 

‘‘Os ydych chi neu rywun rydych yn ei adnabod yn wynebu trais neu gam-drin, mae llinell gymorth Byw Heb Ofn yn gyfrinachol, am ddim ac ar gael bob awr o'r dydd, saith diwrnod yr wythnos i roi cyngor a chymorth.

‘‘Mae trais a cham-drin yn gwbl annerbyniol a bydd Heddlu De Cymru yn parhau i ymateb hyd yn oed yn ystod yr argyfwng presennol. Os yw'n argyfwng, ffoniwch 999, neu i gael help tawel, ffoniwch 999 ac yna pwyswch 55.

‘‘Diolch yn fawr iawn am y cymorth rydych yn ei roi i rywun sy'n cael profiad o drais a cham-drin.’’Y newyddion diweddaraf

Helpwch i amddiffyn plant a phobl ifanc yn eich cymuned

Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Heddlu De Cymru Alun Michael yn gofyn i bawb yn ein cymunedau – teulu, ffrindiau, cymdogion, gweithwyr post, gyr…

Gweld mwy >

Y Comisiynydd yn cyflwyno apêl gŵyl y banc i gymunedau De Cymru

Cyn penwythnos gŵyl banc y gwanwyn, rhannodd Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru, y Gwir Anrh Alun Michael, neges â chymunedau De Cymru:

“Wrth …

Gweld mwy >

Nid yw ein neges wedi newid. Dylech barhau i Aros Gartref, Diogelu’r GIG ac Achu…

Arhoswch Gartref, Helpwch i Ddiogelu’r GIG ac Achub Bywydau. Nid yw’r neges wedi newid yma yng Nghymru ac rydym yn parhau i ofyn i’n cymunedau ddilyn …

Gweld mwy >