Resize Text:

Switch to:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Cadarnhau penodi Prif Gwnstabl newydd Heddlu De Cymru

Wedi'i ddiweddaru: 08/09/2017

Heddiw, mae Panel Heddlu a Throseddu De Cymru wedi cymeradwyo penodi Matt Jukes yn Brif Gwnstabl Heddlu De Cymru o 1 Ionawr 2018.

Cymeradwyodd y Panel benderfyniad Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu, Alun Michael, i benodi Mr Jukes mewn cyfarfod ym Merthyr Tudful yn gynharach heddiw.

Mae’r angen i benodi Prif Gwnstabl newydd yn dilyn y cyhoeddiad gan y Prif Gwnstabl presennol, Peter Vaughan QPM, o’i fwriad i ymddeol ddiwedd mis Rhagfyr.

Meddai Mr Michael heddiw: “Yn dilyn ymddeoliad Peter Vaughan, mae’n debygol mai penderfynu pwy fydd yn arwain Heddlu De Cymru dros y blynyddoedd i ddod yw’r penderfyniad pwysicaf y bydd angen i mi ei wneud fel Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu.

“Mae’r heddlu wedi goroesi cyfnod anodd a heriol mewn cyflwr da oherwydd arweinyddiaeth gref Peter, ond mae’r dyfodol yn mynd i fod yn anodd ac yn heriol hefyd, felly mae angen arweinydd neilltuol arnom i ddatblygu Heddlu De Cymru i lefel newydd, gan weithio’n agosach gyda phartneriaid a sicrhau bod cymunedau ledled De Cymru yn ddiogel ac yn hyderus.

“Rwy’n sicr ac yn hyderus mai Matt Jukes yw’r unigolyn cywir – mae’n arweinydd neilltuol ag uniondeb, personoliaeth, deallusrwydd, sgiliau ac ymroddiad personol cryf i Dde Cymru ac i’n pobl. Felly, rwy’n falch bod Panel yr Heddlu a Throseddu wedi cymeradwyo fy mhenderfyniad i benodi Matt Jukes yn Brif Cwnstabl Heddlu De Cymru o fis Ionawr 2018.”

Cafodd Mr Jukes ei holi gan bedwar panel arbenigol gwahanol fel rhan o broses ddethol drylwyr ynghylch moeseg yr heddlu, rheolaeth ariannol, gweithio mewn partneriaeth yn y sector cyhoeddus, y system cyfiawnder troseddol a gweithio gyda’r sectorau gwirfoddol a chymunedol, a’i gyfweld yn ffurfiol wedi hynny gan banel o uwch gynrychiolwyr amrywiol. Ymddangosodd gerbron Panel yr Heddlu a Throseddu, a dderbyniodd yn ffurfiol argymhelliad Mr Michael wedi hynny i’w benodi’n Brif Gwnstabl.

Ychwanegodd Mr Michael: “Rwy’n ddiolchgar i’r holl bobl a roddodd o’u hamser i fod yn rhan o’r broses hon. Mae’n dangos pwysigrwydd y rôl am fod aelodau’r paneli yn cynnwys arweinwyr cynghorau, prif weithredwyr, uwch swyddogion gweithredol ac academyddion o amrywiaeth o ddisgyblaethau ac asiantaethau.

“Bydd Peter Vaughan yn parhau i arwain yr heddlu drwy’r misoedd sy’n weddill yn 2017, a bydd cyfle yn y man i dalu teyrnged i’w arweinyddiaeth neilltuol o Heddlu De Cymru. Am y tro, rwy’n hynod falch bod Peter wedi croesawu fy mhenderfyniad a mynegi ffydd y bydd Matt Jukes yn adeiladu ar sylfeini cadarn ac yn mynd â thîm Heddlu De Cymru i lefelau newydd, er gwaethaf yr heriau ariannol sylweddol a’r heriau eraill y byddwn yn eu hwynebu dros yr ychydig flynyddoedd nesaf.”

Meddai’r Prif Gwnstabl Peter Vaughan: “Rwyf wrth fy modd bod Matt Jukes wedi’i benodi’n Brif Gwnstabl nesaf Heddlu De Cymru. Rwyf wedi cael y pleser o weithio gyda Matt ers y saith mlynedd diwethaf ac rwy’n ystyried ei fod yn unigolyn â phrofiad proffesiynol ac ymarferol helaeth. Mae’n frwd am y cymunedau rydym yn eu gwasanaethu a’r bobl sy’n rhan o Heddlu De Cymru. Rwy’n gwybod y bydd yn gwneud gwahaniaeth cadarnhaol.”

Ychwanegodd Mr Jukes: “Rwy’n hynod falch ac yn ddiymhongar bod Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu, Alun Michael, wedi fy mhenodi i olynu Peter Vaughan yn Brif Gwnstabl Heddlu De Cymru.

“Mae gweithio gyda Peter wedi bod yn ddosbarth meistr ac mae’r cyfle i symud yr heddlu yn ei flaen yn fraint aruthrol. Rwy’n falch iawn o’n pobl a’n partneriaethau niferus sydd wedi gwneud cymaint i gadw De Cymru yn ddiogel. Er hynny, ni allwn sefyll yn llonydd yn erbyn yr heriau rydym bellach yn eu hwynebu, ac rwy’n benderfynol o gynnal ein cynnydd o ran atal troseddu a gwarchod ein cymunedau.”
Y newyddion diweddaraf

Mae Panel Heddlu a Throsedd De Cymru yn cefnogi'r cynnydd arfaethedig i braesept…

Mae Panel  yr Heddlu a Throseddu De Cymru wedi cytuno i gynyddu praesept yr heddlu a fydd yn cael ei ddefnyddio i fynd i'r afael â thrais difrifol a t…

Gweld mwy >

Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru wedi'i achredu'n ffurfiol fel cyflogw…

Mae'n bleser mawr gennym gyhoeddi ein bod bellach wedi ein hachredu fel Cyflogwr Cyflog Byw. Mae hyn yn golygu y bydd pob aelod o staff sy'n gweithio …

Gweld mwy >

PCSO yn cynrychioli Heddlu De Cymru mewn Rhaglen Arweinyddiaeth newydd i Gymru

Ar 10 Rhagfyr, roedd Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu, Alun Michael, a'r Dirprwy Brif Gwnstabl Jeremy Vaughan yn falch o ymuno â Chomisiynydd Cenedla…

Gweld mwy >