Resize Text:

Switch to:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

'Better Together' – Cydnabod dull partneriaeth unigryw yng Ngwobrau Tai y DU 2019

Wedi'i ddiweddaru: 01/05/2019

Ym mis Rhagfyr 2018, cydweithiodd y darparwr tai cymdeithasol Tai Tarian â Heddlu De Cymru, gyda chymorth gan Dîm y Comisiynydd, i agor swyddfa gymunedol yn ardal Melyn yng Nghastell-nedd a chafodd y dull gweithredu unigryw hwn ei gydnabod yng Ngwobrau Tai y DU 2019.

Caiff y gwobrau, sy'n dathlu rhagoriaeth ym maes tai, eu cynnal ddydd Mercher 1 Mai yng Ngwesty'r Grosvenor yn Llundain, a bydd cynrychiolwyr o bob partner a oedd yn rhan o'r prosiect yn bresennol yno yn rownd derfynol y categori 'Partner Gwasanaethau Proffesiynol y Flwyddyn'.

Yn ogystal â rhannu gwybodaeth yn well, mae'r dull gweithredu ar y cyd 'Better Together' wedi'i leoli mewn swyddfa gymunedol a sefydlwyd yn ardal dai Bush Row sydd ar agor tair gwaith yr wythnos i breswylwyr lleol allu galw heibio am sgwrs gydag aelod o staff Tai Tarian a swyddogion yr heddlu lleol am unrhyw faterion sy'n ymwneud â thai, plismona neu ddiogelwch yn ardaloedd Melyn a Phencaerau.

Dangosodd gwerthusiad tri mis o effaith y prosiect ers agor swyddfa gymunedol Bush Row ostyngiad o 16% yn nifer y digwyddiadau y rhoddir gwybod amdanynt i Heddlu De Cymru, ac roedd preswylwyr a busnesau lleol yn gallu gweld gwelliannau amlwg i'r ardal leol ers iddo gael ei roi ar waith ym mis Rhagfyr, gan ddweud y canlynol: 

  • "Mae'r swyddfa wedi gwneud gwahaniaeth i'r gymuned. Mae'n ymddangos bod llai o helynt ac mae'n dawelach" (Perchennog busnes lleol)
  • "Doeddwn i ddim yn meddwl y byddai'n fanteisiol i ddechrau ond rwy'n falch gan fod y bobl yn y swyddfa wedi helpu gyda sawl mater" (Preswylydd lleol)
  • “Rwy'n teimlo'n fwy diogel gan fy mod yn gwybod bod yr heddlu o gwmpas” (Preswylydd Lleol)

Mae'r fenter hon yn rhan o bartneriaeth barhaus rhwng Tai Tarian a Heddlu De Cymru a ddatblygodd yn fawr yn ystod 2018, gan ganolbwyntio'n benodol ar fynd i'r afael â'r cynnydd mewn troseddau Llinellau Cyffuriau yn yr ardal.

Dywedodd Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Cynorthwyol, Mark Brace:

"Mae'r prosiect hwn yn enghraifft wych o'r bartneriaeth sydd ar waith a sut y gallwn gyflawni mwy drwy gydweithio nag y gallwn ei gyflawni ar ein pen ein hunain.  

"Gan ddefnyddio adnoddau, gwybodaeth ac arbenigedd Tîm y Comisiynydd, Heddlu De Cymru a Tai Tarian, caiff manteision eu gwireddu gan bob asiantaeth ond yn bwysicach oll, o ran helpu pobl i deimlo'n ddiogel ac yn hyderus yn eu cartrefi a'r gymuned leol."

Dywedodd Cyfarwyddwr Tai, Tai Tarian, Claire Maimone:

"Rydym wedi cydweithio'n agos â Heddlu De Cymru ar y prosiect hwn am sawl mis ac rydym yn falch o gael canolfan mewn lleoliad canolog er mwyn galluogi pobl i ddod i drafod eu pryderon â ni.

"Rydym eisoes wedi bod yn llym gydag unrhyw un y gwelwyd eu bod yn delio cyffuriau neu'n gysylltiedig â chyffuriau sy'n byw yn ein heiddo ac mae'r bartneriaeth hon yn anfon neges gadarn nad yw troseddau o'r fath yn dderbyniol yn ein cymunedau."

Ychwanegodd y Prif Arolygydd Mathew Lewis o Heddlu De Cymru:

"Drwy gydweithio mewn partneriaeth â Tai Tarian, rydym yn anfon neges gadarn i'r gymuned ein bod yma, ein bod yn gwneud popeth o fewn ein gallu ac y byddwn yn mynd i'r afael ag ymddygiad gwrthgymdeithasol.

"Mae bod yn bresennol yn y gymuned yn bwysig i ni, felly mae'r swyddfa gymunedol hon sydd mewn lleoliad canolog yn ddelfrydol i aelodau o gymunedau Melyn a Phencaerau allu dod i drafod eu pryderon â ni."
Y newyddion diweddaraf

Helpwch i amddiffyn plant a phobl ifanc yn eich cymuned

Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Heddlu De Cymru Alun Michael yn gofyn i bawb yn ein cymunedau – teulu, ffrindiau, cymdogion, gweithwyr post, gyr…

Gweld mwy >

Y Comisiynydd yn cyflwyno apêl gŵyl y banc i gymunedau De Cymru

Cyn penwythnos gŵyl banc y gwanwyn, rhannodd Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru, y Gwir Anrh Alun Michael, neges â chymunedau De Cymru:

“Wrth …

Gweld mwy >

Nid yw ein neges wedi newid. Dylech barhau i Aros Gartref, Diogelu’r GIG ac Achu…

Arhoswch Gartref, Helpwch i Ddiogelu’r GIG ac Achub Bywydau. Nid yw’r neges wedi newid yma yng Nghymru ac rydym yn parhau i ofyn i’n cymunedau ddilyn …

Gweld mwy >