Resize Text:

Switch to:

'Better Together' – Cydnabod dull partneriaeth unigryw yng Ngwobrau Tai y DU 2019

Wedi'i ddiweddaru: 01/05/2019

Ym mis Rhagfyr 2018, cydweithiodd y darparwr tai cymdeithasol Tai Tarian â Heddlu De Cymru, gyda chymorth gan Dîm y Comisiynydd, i agor swyddfa gymunedol yn ardal Melyn yng Nghastell-nedd a chafodd y dull gweithredu unigryw hwn ei gydnabod yng Ngwobrau Tai y DU 2019.

Caiff y gwobrau, sy'n dathlu rhagoriaeth ym maes tai, eu cynnal ddydd Mercher 1 Mai yng Ngwesty'r Grosvenor yn Llundain, a bydd cynrychiolwyr o bob partner a oedd yn rhan o'r prosiect yn bresennol yno yn rownd derfynol y categori 'Partner Gwasanaethau Proffesiynol y Flwyddyn'.

Yn ogystal â rhannu gwybodaeth yn well, mae'r dull gweithredu ar y cyd 'Better Together' wedi'i leoli mewn swyddfa gymunedol a sefydlwyd yn ardal dai Bush Row sydd ar agor tair gwaith yr wythnos i breswylwyr lleol allu galw heibio am sgwrs gydag aelod o staff Tai Tarian a swyddogion yr heddlu lleol am unrhyw faterion sy'n ymwneud â thai, plismona neu ddiogelwch yn ardaloedd Melyn a Phencaerau.

Dangosodd gwerthusiad tri mis o effaith y prosiect ers agor swyddfa gymunedol Bush Row ostyngiad o 16% yn nifer y digwyddiadau y rhoddir gwybod amdanynt i Heddlu De Cymru, ac roedd preswylwyr a busnesau lleol yn gallu gweld gwelliannau amlwg i'r ardal leol ers iddo gael ei roi ar waith ym mis Rhagfyr, gan ddweud y canlynol: 

  • "Mae'r swyddfa wedi gwneud gwahaniaeth i'r gymuned. Mae'n ymddangos bod llai o helynt ac mae'n dawelach" (Perchennog busnes lleol)
  • "Doeddwn i ddim yn meddwl y byddai'n fanteisiol i ddechrau ond rwy'n falch gan fod y bobl yn y swyddfa wedi helpu gyda sawl mater" (Preswylydd lleol)
  • “Rwy'n teimlo'n fwy diogel gan fy mod yn gwybod bod yr heddlu o gwmpas” (Preswylydd Lleol)

Mae'r fenter hon yn rhan o bartneriaeth barhaus rhwng Tai Tarian a Heddlu De Cymru a ddatblygodd yn fawr yn ystod 2018, gan ganolbwyntio'n benodol ar fynd i'r afael â'r cynnydd mewn troseddau Llinellau Cyffuriau yn yr ardal.

Dywedodd Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Cynorthwyol, Mark Brace:

"Mae'r prosiect hwn yn enghraifft wych o'r bartneriaeth sydd ar waith a sut y gallwn gyflawni mwy drwy gydweithio nag y gallwn ei gyflawni ar ein pen ein hunain.  

"Gan ddefnyddio adnoddau, gwybodaeth ac arbenigedd Tîm y Comisiynydd, Heddlu De Cymru a Tai Tarian, caiff manteision eu gwireddu gan bob asiantaeth ond yn bwysicach oll, o ran helpu pobl i deimlo'n ddiogel ac yn hyderus yn eu cartrefi a'r gymuned leol."

Dywedodd Cyfarwyddwr Tai, Tai Tarian, Claire Maimone:

"Rydym wedi cydweithio'n agos â Heddlu De Cymru ar y prosiect hwn am sawl mis ac rydym yn falch o gael canolfan mewn lleoliad canolog er mwyn galluogi pobl i ddod i drafod eu pryderon â ni.

"Rydym eisoes wedi bod yn llym gydag unrhyw un y gwelwyd eu bod yn delio cyffuriau neu'n gysylltiedig â chyffuriau sy'n byw yn ein heiddo ac mae'r bartneriaeth hon yn anfon neges gadarn nad yw troseddau o'r fath yn dderbyniol yn ein cymunedau."

Ychwanegodd y Prif Arolygydd Mathew Lewis o Heddlu De Cymru:

"Drwy gydweithio mewn partneriaeth â Tai Tarian, rydym yn anfon neges gadarn i'r gymuned ein bod yma, ein bod yn gwneud popeth o fewn ein gallu ac y byddwn yn mynd i'r afael ag ymddygiad gwrthgymdeithasol.

"Mae bod yn bresennol yn y gymuned yn bwysig i ni, felly mae'r swyddfa gymunedol hon sydd mewn lleoliad canolog yn ddelfrydol i aelodau o gymunedau Melyn a Phencaerau allu dod i drafod eu pryderon â ni."
Y newyddion diweddaraf

Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru wedi'i achredu'n ffurfiol fel cyflogw…

Mae'n bleser mawr gennym gyhoeddi ein bod bellach wedi ein hachredu fel Cyflogwr Cyflog Byw. Mae hyn yn golygu y bydd pob aelod o staff sy'n gweithio …

Gweld mwy >

PCSO yn cynrychioli Heddlu De Cymru mewn Rhaglen Arweinyddiaeth newydd i Gymru

Ar 10 Rhagfyr, roedd Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu, Alun Michael, a'r Dirprwy Brif Gwnstabl Jeremy Vaughan yn falch o ymuno â Chomisiynydd Cenedla…

Gweld mwy >

Hysbyseb am Aelod Cyfetholedig Annibynnol ar gyfer Panel yr Heddlu a Throsedd …

Mae Panel yr Heddlu a Throsedd De Cymru (y Panel) yn chwilio am unigolyn ymroddedig a brwdfrydig i ymuno â’r Panel fel Aelod Cyfetholedig Annibynnol i…

Gweld mwy >