Resize Text:

Switch to:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Archwiliad o gyfrifon 2017/2018

Wedi'i ddiweddaru: 02/08/2018

10.00 a.m. a 5.00 p.m. (dydd Llun i ddydd Iau yn unig) a 10.00 a.m. a 4.00 p.m. (dydd Gwener yn unig) gall unrhyw berson sydd â diddordeb, drwy gais i’r Adran Gyllid, Pencadlys yr Heddlu, Pen-y-bont ar Ogwr archwilio a gwneud copïau o gyfrifon Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu a chyfrifon Prif Gwnstabl Heddlu De Cymru ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth 2018 a’r holl lyfrau, gweithredoedd, contractau, biliau, talebau a derbynebau sy’n berthnasol iddynt.

Ar, neu ar ôl 9.00 a.m. ar 11 Gorffennaf 2018, bydd Anthony Barrett, yr Archwilydd Penodedig o 24 Heol y Gadeirlan, Caerdydd, CF11 9LJ ym Mhencadlys yr Heddlu, Pen-y-bont ar Ogwr, (ac ar ôl hynny, nes bydd yr Archwilydd yn cadrnhau bod yr Archwiliad wedi’i gwblhau) ar gais unrhyw etholwr llywodraeth leol ar gyfer yr ardal y mae’r cyfrifon yn ymwneud â hi neu ei gynrychiolydd, yn rhoi cyfle iddo ei holi am y cyfrifon a gall unrhyw etholwr o’r fath neu ei gynrychiolydd fod yn bresennol gerbron yr Archwilydd a gwrthwynebu:

i. unrhyw fater y gallai’r Archwilydd gymryd camau gweithredu yn ei gylch o dan Adrannau 17 a 18 o’r Ddeddf (sef, eitem anghyfreithlon o gyfrif, methiant i ystyried swm, neu golled neu ddiffyg a achoswyd gan gamymddwyn bwriadol); ac

ii. unrhyw fater y gallai’r Archwilydd wneud adroddiad yn ei gylch er budd y cyhoedd o dan Adran 22 o’r Ddeddf.

Ni ellir gwneud unrhyw wrthwynebiadau o’r fath oni bai bod yr Archwilydd eisoes wedi derbyn rhybudd ysgrifenedig am y gwrthwynebiad, ac ar ba sail y’i gwneir; ac yr anfonir copi o rybudd o’r fath i’r sawl sydd wedi llofnodi isod.

Cytunwyd gan:

DARREN GARWOOD-PASK
Prif Swyddog Cyllid Dros Dro
Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru

UMAR HUSSAIN
Prif Swyddog Cyllid
Heddlu De Cymru
Y newyddion diweddaraf

Mae Panel Heddlu a Throsedd De Cymru yn cefnogi'r cynnydd arfaethedig i braesept…

Mae Panel  yr Heddlu a Throseddu De Cymru wedi cytuno i gynyddu praesept yr heddlu a fydd yn cael ei ddefnyddio i fynd i'r afael â thrais difrifol a t…

Gweld mwy >

Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru wedi'i achredu'n ffurfiol fel cyflogw…

Mae'n bleser mawr gennym gyhoeddi ein bod bellach wedi ein hachredu fel Cyflogwr Cyflog Byw. Mae hyn yn golygu y bydd pob aelod o staff sy'n gweithio …

Gweld mwy >

PCSO yn cynrychioli Heddlu De Cymru mewn Rhaglen Arweinyddiaeth newydd i Gymru

Ar 10 Rhagfyr, roedd Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu, Alun Michael, a'r Dirprwy Brif Gwnstabl Jeremy Vaughan yn falch o ymuno â Chomisiynydd Cenedla…

Gweld mwy >