Resize Text:

Switch to:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Alun Michael yn myfyrio ar 5 mlynedd o fod yn Gomisiynydd Heddlu a Throseddu De Cymru

Wedi'i ddiweddaru: 23/11/2017

Ac yntau’n dathlu 5 mlynedd ers ymgymryd â rôl Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu ledled Cymru a Lloegr, mae’r Gwir Anrh. Alun Michael wedi siarad am yr heriau a’r cyflawniadau y mae wedi’u profi, yn ogystal â datblygiadau arfaethedig yn y dyfodol yn Ne Cymru.

Deddf Diwygio’r Heddlu a Chyfrifoldeb Cymdeithasol 2011 a gyflwynodd swydd Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu ac, ar 22 Tachwedd 2012, ymgymerodd Mr Michael â’r rôl am y tro cyntaf, wedi’i ethol gan gymunedau De Cymru. Bum mlynedd yn ddiweddarach, mae Mr Michael yn y swydd o hyd, wedi’i ailethol ym mis Mai 2016 ac ef yw unig Gomisiynydd yr Heddlu a Throseddu yng Nghymru sydd wedi gwasanaethu’r ddau gyfnod.

Drwy gydol y 5 mlynedd diwethaf, mae’r Comisiynydd wedi dangos cefnogaeth gref i’r heddlu drwy gyfnod o doriadau dwfn ac wedi rhoi pwyslais enfawr ar yr angen i gydweithredu a gweithio mewn partneriaeth er mwyn lleihau troseddau ac anhrefn yn Ne Cymru. Drwy greu cysylltiadau agosach rhwng yr heddlu, partneriaid a’r cyhoedd, mae’r Comisiynydd a’i dîm wedi chwarae rôl weithredol wrth gefnogi cymunedau diogel a hyderus ac adlewyrchir hyn drwy nifer o gyflawniadau nodedig: 

·         £4.5m o Gyllid Arloesedd yr Heddlu, gan gynnwys £3.3m ar gyfer Prosiect Fusion, rhaglen ar ddefnyddio technoleg er mwyn cynyddu effeithiolrwydd yr heddlu

·         Lansio Cynllun Gweithredu i Fynd i’r Afael â Thrais yn Erbyn Menywod a Merched

·         Cyflwyno rhaglen IRIS (Nodi ac Atgyfeirio i Wella Diogelwch) mewn meddygfeydd ledled De Cymru er mwyn gallu nodi dioddefwyr cam-drin domestig yn gynharach

·         Creu Man Cymorth yn Abertawe, a arweiniodd at ostyngiad o 1,300 mewn teithiau ambiwlans a gostyngiad o 1,100 mewn derbyniadau i Adrannau Damweiniau ac Achosion Brys mewn cyfnod o 12 mis

·         Ymgyrch #YfwchLaiMwynhewchFwy er mwyn lleihau trais sy’n gysylltiedig ag alcohol

·         Cyflwyno Eiriolwyr Plant (gyda Barnardo’s Cymru) er mwyn cefnogi plant coll

·         Rhoi’r Cynllun Braenaru i Fenywod a’r rhaglenni 18-25 ar waith er mwyn dargyfeirio troseddwyr oddi ar y llwybr troseddu

·         Cyflwyno gwasanaeth cymorth i ddioddefwyr newydd (Ffocws Dioddefwyr De Cymru)

·         Gwaith partneriaeth agos gydag Iechyd Cyhoeddus Cymru er mwyn mynd i’r afael â phroblemau sy’n difetha iechyd ac yn arwain at droseddu

·         Cytuno ar ‘Gompact’ ar gyfer gwaith partneriaeth gyda’r sector gwirfoddol

·         £1.4m o Gronfa Drawsnewid yr Heddlu er mwyn mynd i’r afael â thrais yn erbyn menywod a merched (y dyfarniad unigol mwyaf o’r gronfa)

·         £6.87m o Gronfa Drawsnewid yr Heddlu er mwyn mynd i’r afael â Phrofiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod ledled Cymru

Er bod y llwyddiannau hyn wedi creu sylfaen gref i adeiladu arni, mae’r Comisiynydd yn parhau i fod yn ymrwymedig i ragor o welliannau i’r gwasanaeth a ddarperir i gymunedau De Cymru ac i ddatblygu trefniadau plismona er mwyn bodloni gofynion newydd.

Wrth siarad am ei brofiadau dros y 5 mlynedd diwethaf, yn ogystal â’i gynlluniau ar gyfer y dyfodol, meddai Comisiynydd Heddlu a Throseddu De Cymru, Alun Michael:

“Rwy’n teimlo’n freintiedig fy mod wedi cael fy ethol yn Gomisiynydd Heddlu a Throseddu De Cymru ers i’r rôl gael ei chyflwyno yn 2012 ac rwyf wedi gwerthfawrogi’n fawr y cymorth enfawr a gefais gan y Prif Gwnstabl presennol, Peter Vaughan, sy’n ymddeol ym mis Rhagfyr, ei dîm o Brif Swyddogion a swyddogion a staff Heddlu De Cymru ar bob lefel.

“Cyn dod yn Gomisiynydd, roedd gennyf ddealltwriaeth eisoes o’r gofynion plismona cymhleth sy’n ymestyn o ddigwyddiadau cenedlaethol a rhyngwladol, troseddau cyfundrefnol a bygythiad terfysgaeth i bryderon cymunedol a’r heriau sy’n gysylltiedig â lleihau troseddau a niwed. Fodd bynnag, mae’r gofynion hyn yn datblygu, mae bygythiadau newydd yn dod i’r amlwg ac mae natur ‘gallu gwneud’ plismona’n golygu bod y gwasanaeth yn dod yn ganolbwynt ar gyfer ymateb. Roedd yn amlwg i mi, o’r cychwyn cyntaf, fod angen i mi saernïo fy nhîm yn ofalus gan y byddai hyn yn hollbwysig er mwyn creu cydberthnasau gwaith llwyddiannus â’r heddlu, partneriaid a rhanddeiliaid allweddol a rhyngddynt er mwyn datblygu atebion cydweithredol. Roedd gosod y sylfeini cynnar hynny’n hanfodol oherwydd bod hynny wedi ein galluogi i symud ymlaen yn gyflym ac rwyf wrth fy modd gyda’r hyn rydym wedi’i gyflawni yn ystod cyfnod o gyni a ddaeth â thoriadau sylweddol i’r gyllideb plismona. Rwy’n falch ac yn ddiolchgar am y ffordd mae swyddogion a staff Heddlu De Cymru – gan gynnwys fy nhîm fy hun – wedi ymateb, er gwaethaf yr heriau hyn, drwy ganolbwyntio ar ymyrryd yn gynnar a chamau gweithredu prydlon a chadarnhaol.

“Mae’n gyffrous ein bod wedi denu unigolion talentog sydd, yn unigol ac ar y cyd, wedi gwneud gwahaniaeth go iawn drwy eu gwaith.

“Byddwn yn parhau i chwilio am ffyrdd arloesol o blismona oherwydd ein bod yn parhau i fod yn gwbl ymrwymedig i gefnogi cymunedau diogel a hyderus ledled De Cymru; caiff hyn ei gyflawni drwy ein dull sy’n seiliedig ar dystiolaeth a thrwy chwilio am ragor o ffyrdd o gydweithredu â phartneriaid oherwydd ein bod yn cydnabod ein bod yn cyflawni mwy gyda’n gilydd nag ar ein pennau ein hunain.

“Ddechrau’r flwyddyn newydd, byddaf innau a’n Prif Gwnstabl newydd, Matt Jukes, yn cyhoeddi Cynllun yr Heddlu Lleihau Troseddu ar y cyd newydd, a fydd yn manylu ar ein blaenoriaethau ar gyfer plismona yn Ne Cymru tan 2021; bydd ffocws sylweddol ar ddiogelu’r bobl fwyaf agored i niwed yn ein cymunedau a mynd i’r afael â Phrofiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod er mwyn torri’r cylch niwed. Caiff y themâu hyn gymorth aruthrol gan dros £8m o gyllid diweddar a sicrhawyd gennym yn ystod y 6 mis diwethaf o Gronfa Drawsnewid yr Heddlu, er mwyn parhau â’n hanes cryf o gaffael cyllid er mwyn cefnogi trefniadau plismona lleol.

“Rwy’n falch bod De Cymru, drwy’r gwaith hwn, wedi dangos arweinyddiaeth yn genedlaethol â ffocws clir ar ddiogelu pobl sy’n agored i niwed.”
Y newyddion diweddaraf

Mae Panel Heddlu a Throsedd De Cymru yn cefnogi'r cynnydd arfaethedig i braesept…

Mae Panel  yr Heddlu a Throseddu De Cymru wedi cytuno i gynyddu praesept yr heddlu a fydd yn cael ei ddefnyddio i fynd i'r afael â thrais difrifol a t…

Gweld mwy >

Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru wedi'i achredu'n ffurfiol fel cyflogw…

Mae'n bleser mawr gennym gyhoeddi ein bod bellach wedi ein hachredu fel Cyflogwr Cyflog Byw. Mae hyn yn golygu y bydd pob aelod o staff sy'n gweithio …

Gweld mwy >

PCSO yn cynrychioli Heddlu De Cymru mewn Rhaglen Arweinyddiaeth newydd i Gymru

Ar 10 Rhagfyr, roedd Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu, Alun Michael, a'r Dirprwy Brif Gwnstabl Jeremy Vaughan yn falch o ymuno â Chomisiynydd Cenedla…

Gweld mwy >