Resize Text:

Switch to:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Adnewyddu partneriaeth er mwyn cadw pobl ifanc yn ddiogel mewn bariau a chlybiau wrth i ymchwil ddangos lefel yr achosion o aflonyddu rhywiol ar nosweithiau alla

Wedi'i ddiweddaru: 18/10/2017

Mae cannoedd o ddathlwyr a allai fod yn agored i niwed yn cael eu diogelu yn ystod wythnosau cyntaf tymor newydd y brifysgol – gan dimau o fyfyrwyr sydd wedi’u hyfforddi’n arbennig.

Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru wedi adnewyddu ei bartneriaeth ag elusen addysg alcohol ‘Drinkaware’ ac undebau myfyrwyr er mwyn darparu Criwiau mewn lleoliadau yng Nghaerdydd ac Abertawe, gydag aelodau’n trafod y profiad hynod o werthfawr o helpu cyd-fyfyrwyr i osgoi bod yn ddioddefwyr troseddau.

Caiff Criwiau De Cymru 2017-18 eu cyflwyno ar yr un pryd â’r ymchwil newydd a gomisiynwyd gan ‘Drinkaware’ sy’n dangos bod dros dri chwarter (80%) o bobl rhwng 18 a 24 oed yng Nghymru wedi gweld aflonyddu rhywiol ar noson allan, tra bod bron hanner ohonynt (46%) wedi cael profiad personol o sylwadau neu gyffyrddiadau rhywiol anaddas. Yn y cyfamser, mae dros ddwy ran o dair (68%) o bobl rhwng 18 a 24 oed yng Nghymru yn disgwyl i fenywod gael profiad o sylwadau, cyffyrddiadau neu ymddygiad anaddas tuag atynt yn ystod noson allan.

Mae Heddlu De Cymru’n cefnogi ymgyrch ‘Drinkaware’ – sef ‘OK To Ask’ – sy’n ceisio rhoi terfyn ar aflonyddu rhywiol meddw diangen a pha mor gyffredin ydyw, ac annog y bobl hynny sy’n gweld aflonyddu rhywiol i’w nodi, ei wirio ac i roi gwybod i rywun amdano. Caiff yr ymgyrch ei hyrwyddo yn Ne Cymru o Hydref 13.

Sefydlwyd partneriaeth y Criw rhwng Heddlu De Cymru a ‘Drinkaware’ y llynedd er mwyn helpu i ddiogelu myfyrwyr yn dilyn cyfres o ymosodiadau rhywiol yng Nghaerdydd o gwmpas Wythnosau’r Glas 2015.

Ac yn ogystal â chefnogi ‘OK To Ask’, mae Heddlu De Cymru’n gweithio gyda Chriwiau ‘Drinkaware’, sy’n gweithio mewn parau er mwyn archwilio ardaloedd risg uchel mewn lleoliadau lle gall pobl fod ar eu pen eu hunain, fel tai bach a thyllau grisiau. Maent hefyd yn helpu dathlwyr i gael gafael ar drafnidiaeth gofrestredig ar ddiwedd y noson er mwyn sicrhau bod pawb yn cyrraedd adref yn ddiogel.

Dywedodd Bonnie Navarra, Comisiynydd Cynorthwyol yr Heddlu a Throseddu: “Mae’n wych gweithio gydag undebau myfyrwyr ledled De Cymru am yr ail flwyddyn fel rhan o fenter y Criw” Mae gan y Criw rôl bwysig i’w chwarae wrth ddiogelu myfyrwyr yn ein heconomi liw nos a dangos ein hymrwymiad ar y cyd i sicrhau bod De Cymru’n le diogel i fyw ac i astudio ynddo ac ymweld ag ef o hyd.”

Wrth drafod ymchwil ‘Drinkaware’, dywedodd: “Rydym yn cefnogi’r ymgyrch hon yn llawn, ac rydym yn awyddus i bwysleisio nad yw aflonyddu rhywiol yn dderbyniol.
“Mae’r ymchwil a gyhoeddwyd fel rhan o ymgyrch ‘Drinkaware’ yn dangos pa mor gyffredin ydyw – gan awgrymu bod 63% o ferched ledled y DU, a 44% o ddynion a menywod yng Nghymru, wedi cael profiad o aflonyddu rhywiol yn yr economi liw nos.
“Rydym eisiau annog pobl i roi gwybod i Heddlu De Cymru am ddigwyddiadau drwy ffonio 101, neu 999 mewn argyfwng.”

Yn ystod y chwe mis cyntaf ar ôl cyflwyno Criwiau ‘Drinkaware’ ym mis Medi 2016, derbyniodd dros 520 o bobl sy’n agored i niwed gymorth, a disgwylir y caiff hyd yn oed mwy o gymorth ei roi y tro hwn.

Dywedodd Will Fuller, Llywydd Undeb Myfyrwyr Prifysgol Metropolitan Caerdydd: “Ein nod yw creu amgylchedd diogel gan gadw diogelwch a lles ein myfyrwyr mewn cof, ac yn dilyn llwyddiant mawr y Criw y llynedd rydym yn falch iawn o barhau gyda’r fenter eleni.
“Mae gwaith y Criw yn helpu i sicrhau bod ein myfyrwyr yma ym Met Caerdydd yn cael profiad diogel a phleserus ar noson allan ac rydym yn edrych ymlaen at y flwyddyn sydd i ddod, gan weithio mewn partneriaeth â ‘Drinkaware’ a Chomisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru.”

Dywedodd Hollie Cook, Llywydd Undeb Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd: “Yn Undeb Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd rydym yn gweithredu nifer o fentrau diogelwch er mwyn helpu i sicrhau y gall ein myfyrwyr fwynhau popeth sydd gan fywyd myfyriwr i’w gynnig mewn amgylchedd diogel a chroesawgar.
“Mae Criw ‘Drinkaware’ wedi dod yn rhan werthfawr o hyn. Mae’r Criw yn cynnwys myfyrwyr hyfforddedig o Brifysgol Caerdydd sy’n gweithio yn ystod ein nosweithiau myfyrwyr, sef dydd Mercher a dydd Sadwrn, er mwyn rhoi cymorth a gwasanaeth cyfeirio i fyfyrwyr sy’n mynd i’n digwyddiadau.”

Dywedodd yr Athro Amanda Coffey, Dirprwy Is-Ganghellor, Profiad Myfyrwyr a Safonau Academaidd ym Mhrifysgol Caerdydd: “Fel rhan o’n hymrwymiad parhaus i sicrhau amgylchedd diogel ar gyfer ein myfyrwyr, rydym yn gweithio’n agos gyda’n Hundeb Myfyrwyr a Heddlu De Cymru.
“Rydym yn falch iawn o’r gwaith y mae ein myfyrwyr Criw Drinkaware yn ei wneud er mwyn helpu eu cyd-fyfyrwyr i fwynhau bywyd yn ystod eu cyfnod yma yng Nghaerdydd.”

Dywedodd Chisomo Phiri, Llywydd Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe: “Mae ein Criw yn rhan bwysig o nosweithiau Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe ac maent yno i sicrhau bod cwsmeriaid yn teimlo’n gyfforddus. Rydym yn hynod o falch o ddarparu’r gwasanaeth hwn i’n myfyrwyr gan sicrhau bod ein digwyddiadau’n fwy diogel ac yn fwy pleserus i bawb.”

Dywedodd Jonny Griffiths, Rheolwr Cyffredinol clybiau nos ‘Soda Bar’ a ‘Glam’ yng Nghaerdydd: “Rydym yn hapus i barhau i gefnogi’r Criw ac yn hynod o falch o’u croesawu atom yn ‘Soda Bar’ a ‘Glam’ er mwyn sicrhau bod pawb yn cadw’n ddiogel ac yn mwynhau eu noson yma.”

Dywedodd Isaac Olding, Aelod o’r Criw, Met Caerdydd: “Mae Drinkaware wedi rhoi’r cyfle i mi helpu’r bobl hynny sy’n agored i niwed am eu bod o dan ddylanwad alcohol. Mae’n rôl ddefnyddiol – sicrhau bod nosweithiau allan myfyrwyr yn fwy diogel a rhoi mwy o amser i staff y clybiau reoli’r clwb, ac i ddelio â’r bobl hynny sy’n achosi mwy o fygythiad i eraill. Gall y Criw helpu i siarad â’r bobl hynny sydd mewn angen a cheisio’u sobri.”

Dywedodd Elaine Hindal, Prif Weithredwr ‘Drinkaware’: “Mae Drinkaware yn ymrwymedig i ddarganfod ffyrdd newydd ac arloesol o leihau’r niwed a achosir gan alcohol ac i helpu i ddiogelu pobl ar noson allan, ac rydym yn falch iawn bod undebau myfyrwyr Caerdydd ac Abertawe wedi ymrwymo i barhau â chynllun Criw Drinkaware o hyd.
“Bydd Criw Drinkaware De Cymru yn chwarae rôl hollbwysig wrth roi cymorth i bobl sy’n agored i newid a helpu i fynd i’r afael â’r effaith y gall ymddygiad meddw ei chael ar yr economi liw nos leol.”
Y newyddion diweddaraf

Mae Panel Heddlu a Throsedd De Cymru yn cefnogi'r cynnydd arfaethedig i braesept…

Mae Panel  yr Heddlu a Throseddu De Cymru wedi cytuno i gynyddu praesept yr heddlu a fydd yn cael ei ddefnyddio i fynd i'r afael â thrais difrifol a t…

Gweld mwy >

Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru wedi'i achredu'n ffurfiol fel cyflogw…

Mae'n bleser mawr gennym gyhoeddi ein bod bellach wedi ein hachredu fel Cyflogwr Cyflog Byw. Mae hyn yn golygu y bydd pob aelod o staff sy'n gweithio …

Gweld mwy >

PCSO yn cynrychioli Heddlu De Cymru mewn Rhaglen Arweinyddiaeth newydd i Gymru

Ar 10 Rhagfyr, roedd Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu, Alun Michael, a'r Dirprwy Brif Gwnstabl Jeremy Vaughan yn falch o ymuno â Chomisiynydd Cenedla…

Gweld mwy >