Resize Text:

Switch to:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Newyddion

03/01/2019

Ymateb Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu i setliad Grant yr Heddlu

Rwy’n croesawu’r ffaith bod y setliad sydd wedi ei gyhoeddi heddiw wedi lleddfu rhywfaint ar y bygythiad ariannol sylweddol a allai gael effaith fawr a niweidiol ar Heddl…

Gweld mwy >
11/12/2018

Rydym am i’r cyllid fod yn ei le er mwyn gallu rhoi’r adnoddau i swyddogion a st…

Er gwaethaf wyth mlynedd o weld Grant yr Heddlu yn cael ei leihau o draean, gan arwain at dorri nifer Swyddogion yr Heddlu o’r lefel uchaf o tua 3,400 i 2,800 (2,896 ar h…

Gweld mwy >
25/11/2018

Mae rhoi terfyn ar drais yn erbyn menywod a merched yn berthnasol i bawb

Mae swyddogion yr Heddlu a staff yn Heddlu De Cymru yn hyrwyddo ymgyrch Rhuban Gwyn eleni i fynd i’r afael â thrais yn erbyn menywod a merched.

O 25 Tachwedd – sef y Diw…

Gweld mwy >
21/11/2018

Lansio cytundeb cenedlaethol i amddiffyn staff rhag trais yn GIG Cymru

Mae cytundeb diwygiedig o’r enw ‘Ymatebion Gorfodol i Drais ym maes Gofal Iechyd’, mewn perthynas â thrais ac ymddygiad ymosodol yn erbyn staff yn GIG Cymru, wedi cael ei…

Gweld mwy >
14/11/2018

Gwobrwywyd £1.2m i heddluoedd yng Nghymru gan y Gronfa Ymyrraeth Gynnar Ieuencti…

Ddydd Sadwrn 10 Tachwedd 2018, cyhoeddodd yr ysgrifennydd cartref Sajid Javid, fod cynnig cydweithredol o Gymru ar gyfer y Gronfa Ymyrraeth Gynnar Ieuenctid, sy’n cefnogi…

Gweld mwy >
14/09/2018

Swyddog Arweiniol Grantiau a Chyllid

Rydym yn awyddus i benodi Swyddog Arweiniol Grantiau a Chyllid, wedi’i leoli ym Mhencadlys Heddlu De Cymru ym Mhen-y-bont ar Ogwr ac yn weithredol ledled ardal Heddlu De …

Gweld mwy >
07/09/2018

Y Comisiynydd a’i dîm yn codi arian er budd cyn gydweithiwr

Ddydd Sul 16 Medi 2018, bydd y Comisiynydd Alun Michael ac aelodau o’i dîm, Lee Jones, Cerith Thomas, Jayne Powney, Jackie Trow a Christina Phillips yn gwisgo eu hesgidia…

Gweld mwy >
02/08/2018

Archwiliad o gyfrifon 2017/2018

10.00 a.m. a 5.00 p.m. (dydd Llun i ddydd Iau yn unig) a 10.00 a.m. a 4.00 p.m. (dydd Gwener yn unig) gall unrhyw berson sydd â diddordeb, drwy gais i’r Adran Gyllid, Pen…

Gweld mwy >
12/07/2018

Y Gronfa i Ddioddefwyr yn dyfarnu £170,675

Yn dilyn trafodaethau manwl gan banel yn cynnwys aelodau o’r gymuned, mae Cronfa i Ddioddefwyr 2018 Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru bellach wedi’i dyrannu i sa…

Gweld mwy >
17/05/2018

Heddlu De Cymru yn cynyddu ei ymdrechion i gael gwared ar droseddau casineb o bo…

Heddiw, galwodd Alun Michael, Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu, a Jeremy Vaughan, y Prif Gwnstabl Cynorthwyol, ar i’r cyhoedd mewn dinasoedd, trefi a phentrefi ledled ar…

Gweld mwy >
16/05/2018

Gemau Stryd yn Ne Cymru i helpu’r rheini sydd mewn perygl o droseddu ac aildrose…

Caiff cyfres o ddiwrnodau ymgysylltu eu cynnal gan Gomisiynydd Heddlu a Throseddu De Cymru i drafod y cyfleoedd sydd ar gael i ddefnyddio ymarfer corff a gweithgarwch cor…

Gweld mwy >
29/03/2018

Y Swyddfa Gartref yn ariannu ymchwil Prifysgol Bryste i buteindra

Fel rhan o ymdrechion y llywodraeth ac asiantaethau gorfodi’r gyfraith i ddeall natur puteindra a gwaith rhyw yn well, dyfarnwyd £150,000 i Brifysgol Bryste ymgymryd â ph…

Gweld mwy >


Y newyddion diweddaraf

Y Comisiynydd yn ymateb i ddigwyddiadau yn Aberogwr

Mewn ymateb i ddigwyddiadau yn Aberogwr ddydd Iau 25 Mehefin 2020, dywedodd Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru, Alun Michael:

“Roedd y golygfe…

Gweld mwy >

Y Comisiynydd yn dyfarnu bron £600k i gefnogi gwasanaethau cam-drin domestig led…

Mewn partneriaeth â'r Weinyddiaeth Gyfiawnder, mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Alun Michael yn falch o gyhoeddi bod £635,150 wedi cael ei ddyran…

Gweld mwy >

Mae Swyddogion Cefnogi Cymunedol yr Heddlu ledled Cymru yn chwarae rôl ganolog y…

Ers 2003, mae rôl Swyddogion Cefnogi Cymunedol yr Heddlu (SCCH) wedi bod yn ganolog i blismona bro ar draws Cymru. Mae hyn wedi bod yn arbennig o amlw…

Gweld mwy >