Resize Text:

Switch to:

Newyddion

11/07/2017

£1.4m i fynd i’r afael â thrais yn erbyn menywod a merched yn ne Cymru

Yr wythnos hon cyhoeddodd Llywodraeth y DU y byddai Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru yn cael £1.4 miliwn er mwyn helpu i atal a mynd i’r afael â thrais yn erbyn…

Gweld mwy >
11/07/2017

Y panel dioddefwyr yn dyfarnu £122,538

Yn dilyn trafodaethau manwl gan banel yn cynnwys dioddefwyr troseddau mae Cronfa i Ddioddefwyr 2017 bellach wedi’i dyrannu i bum sefydliad gwirfoddol a thrydydd sector sy…

Gweld mwy >
26/06/2017

Datganiad y Comisiynydd parthed ariannu’r heddlu

Mae digwyddiadau’r wythnosau diwethaf yn y DU a’r pwysau cynyddol ar wasanaeth yr heddlu wedi dangos pam bod yn rhaid newid y ffordd y caiff heddluoedd eu hariannu.

Er y…

Gweld mwy >
22/06/2017

Diwrnod Ymgysylltu’r Gronfa i Ddioddefwyr i ddosbarthu cyllid prosiect

Yn dilyn 23 o geisiadau gan sefydliadau o’r sector gwirfoddol a’r trydydd sector am gyllid tuag at wasanaethau arbenigol i ddioddefwyr, mae saith wedi cyrraedd y rhestr f…

Gweld mwy >
05/04/2017

Comisiynydd Heddlu a Throseddu De Cymru yn canmol Menter Criw Clwb

Ers ei gyflwyno ym mis Medi 2016, mae Criw Clwb wedi cael ei ddefnyddio o fewn lleoliadau economi liw nos ledled De Cymru ac maent wedi llwyddo i gefnogi dros 520 o unigo…

Gweld mwy >
20/03/2017

Lansio Cronfa Dioddefwyr

Mae’n bleser gan Gomisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru gyhoeddi bod y Cronfa i Ddioddefwyr wedi cael ei lansio am yr ail flwyddyn ac mae nawr ar agor ar gyfer ceisia…
Gweld mwy >
08/03/2017

Mae Heddlu De Cymru yn chwilio am Gaplaniaid gwirfoddol

Prif ddiben y rôl yw darparu a chydgysylltu gwasanaeth cymorth bugeiliol rhyng-enwadol i swyddogion yr heddlu a staff a gyflogir gan Heddlu De Cymru, ynghyd â chefnogaeth…

Gweld mwy >
17/02/2017

Cynorthwyydd Gweinyddol Dwyieithog Swydd Wag

Gyfeillgar a phroffil uchel, gan weithio’n agos gyda thîm uniongyrchol o dri aelod profiadol o staff – Cynorthwyydd Personol/Rheolwr Swyddfa’r Comisiynydd, a’r ddau Ysgri…

Gweld mwy >
15/02/2017

Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu yn galw ar Jeremy Hunt i “ddiddymu’r ffi” ar g…

O ganlyniad i newidiadau diweddar i ddeddfwriaeth, mae’n rhaid i ddioddefwyr trais domestig bellach wneud cais am gymorth cyfreithiol. Fodd bynnag, er mwyn bod yn gymwys …

Gweld mwy >
03/02/2017

Heddlu De Cymru yn annog cefnogwyr i #YfedLlaiMwynhauMwy

Dywedodd Alun Michael, Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru:

“Mae’r ymgyrch Yfed Llai Mwynhau Mwy, sydd bellach yn ei thrydedd flwyddyn, wedi llwyddo i leihau’r ga…

Gweld mwy >
27/01/2017

Heddlu De Cymru yn cefnogi Diwrnod Cofio’r Holocost

Dechreuodd Ymddiriedolaeth Diwrnod Cofio’r Holocost y diwrnod cofio yn 2001 fel amser i oedi a chofio’r rheini a gollwyd, ac anrhydeddu goroeswyr y cyfundrefnau hyn.

Mae…

Gweld mwy >


Y newyddion diweddaraf

Hysbyseb am Aelod Cyfetholedig Annibynnol ar gyfer Panel yr Heddlu a Throsedd …

Mae Panel yr Heddlu a Throsedd De Cymru (y Panel) yn chwilio am unigolyn ymroddedig a brwdfrydig i ymuno â’r Panel fel Aelod Cyfetholedig Annibynnol i…

Gweld mwy >

Lansio strategaeth newydd i fynd i'r afael â Thrais yn erbyn Menywod a Merched y…

Yn Neuadd y Sir Caerdydd, ddydd Iau 3 Hydref, croesawodd Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu, Y Gwir Anrh Alun Michael, bartneriaid ledled De Cymru i la…

Gweld mwy >

Y Comisiynydd yn cydnabod cyfraniad Hyrwyddwyr Datblygu pobl dduon ac Asiaidd a …

Yr wythnos hon cynhaliodd Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu, Alun Michael, y cyntaf mewn cyfres o ddigwyddiadau er mwyn cydnabod ymrwymiad a chymorth …

Gweld mwy >