Resize Text:

Switch to:

Newyddion

22/03/2018

Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru yn ategu galwadau i’r Prif Weinidog g…

Yn dilyn y newyddion bod y Prif Weinidog wedi cael cerydd swyddogol gan Awdurdod Ystadegau’r DU am gamarwain ASau a’r cyhoedd dros honiadau ffug bod y llywodraeth yn darp…

Gweld mwy >
30/01/2018

Mae Panel yr Heddlu a Throseddu De Cymru wedi cytuno i gynnydd arfaethedig ym mh…

Mae Panel yr Heddlu a Throseddu De Cymru wedi cytuno i gynnydd arfaethedig ym mhraesept yr heddlu er mwyn cynnal Plismona yn y Gymdogaeth ledled De Cymru a rhoi’r gallu i…

Gweld mwy >
26/01/2018

Adroddiad ar Effaith Cronfa Dioddefwyr 2017

Sefydlwyd Cronfa Dioddefwyr Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru yn 2016 i gefnogi prosiectau a gwasanaethau arbenigol newydd neu gyfredol sy’n gweithio ag unigolio…

Gweld mwy >
27/12/2017

Prosiect newydd i helpu i ddiogelu gweithwyr rhyw rhag trais rhywiol, cam-fantei…

Bydd Red Umbrella, sy’n brosiect partneriaeth gyda Heddlu Glannau’r Mersi sydd hefyd wedi derbyn cyllid o’r Gronfa Trawsnewid Gwasanaethau Trais yn erbyn Menywod a Merche…

Gweld mwy >
20/12/2017

Yr Heddlu yn canmol gorfoleddwyr cyn Gwener Gwirion

Mae Heddlu De Cymru wedi canmol y degau o filoedd o bobl a aeth allan i ddathlu’r Nadolig yn gynnar y penwythnos diwethaf – gydag uwch swyddogion yn dweud eu bod yn falch…

Gweld mwy >
25/11/2017

Heddlu De Cymru yn cefnogi Ymgyrch Rhuban Gwyn i roi diwedd ar drais yn erbyn me…

25 Tachwedd, mae’n Ddiwrnod Rhyngwladol ar gyfer Dileu Trais yn Erbyn Menywod, lle gofynnir i ddynion addo peidio byth â chyflawni trais yn erbyn menywod a merched, ei od…

Gweld mwy >
23/11/2017

Alun Michael yn myfyrio ar 5 mlynedd o fod yn Gomisiynydd Heddlu a Throseddu De …

Ac yntau’n dathlu 5 mlynedd ers ymgymryd â rôl Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu ledled Cymru a Lloegr, mae’r Gwir Anrh. Alun Michael wedi siarad am yr heriau a’r cyflawn…

Gweld mwy >
15/11/2017

Swyddfa Comisiynydd Heddlu a Throsedd yn croesawy dyfarniad isafbris alcohol

Mae Comisiynydd Heddlu a Throseddu De Cymru, Alun Michael, wedi croesawu dyfarniad Goruchaf Lys, sy’n golygu y byddai’n gyfreithlon cyflwyno isafbrisiau am alcohol.

Dydd…

Gweld mwy >
20/10/2017

Mae’r Gwir Anrh Alun Michael, Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru, ategu …

Ddydd Gwener 20 Hydref 2017, caiff Bil Aelodau Preifat a ddrafftiwyd gan Chris Bryant, AS y Rhondda, ei ddwyn gerbron y Senedd sydd â’r nod o ddiogelu parafeddygon, nyrsy…

Gweld mwy >
18/10/2017

Adnewyddu partneriaeth er mwyn cadw pobl ifanc yn ddiogel mewn bariau a chlybiau…

Mae cannoedd o ddathlwyr a allai fod yn agored i niwed yn cael eu diogelu yn ystod wythnosau cyntaf tymor newydd y brifysgol – gan dimau o fyfyrwyr sydd wedi’u hyfforddi’…

Gweld mwy >
08/09/2017

Cadarnhau penodi Prif Gwnstabl newydd Heddlu De Cymru

Heddiw, mae Panel Heddlu a Throseddu De Cymru wedi cymeradwyo penodi Matt Jukes yn Brif Gwnstabl Heddlu De Cymru o 1 Ionawr 2018.

Cymeradwyodd y Panel benderfyniad Comis…

Gweld mwy >
04/09/2017

Penodi Prif Gwnstabl Heddlu De Cymru

Mae’r Gwir Anrh. Alun Michael, Comisiynydd Heddlu a Throseddu De Cymru, wedi cyhoeddi ei fwriad heddiw i benodi Matt Jukes yn Brif Gwnstabl Heddlu De Cymru o 1 Ionawr 201…

Gweld mwy >


Y newyddion diweddaraf

Hysbyseb am Aelod Cyfetholedig Annibynnol ar gyfer Panel yr Heddlu a Throsedd …

Mae Panel yr Heddlu a Throsedd De Cymru (y Panel) yn chwilio am unigolyn ymroddedig a brwdfrydig i ymuno â’r Panel fel Aelod Cyfetholedig Annibynnol i…

Gweld mwy >

Lansio strategaeth newydd i fynd i'r afael â Thrais yn erbyn Menywod a Merched y…

Yn Neuadd y Sir Caerdydd, ddydd Iau 3 Hydref, croesawodd Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu, Y Gwir Anrh Alun Michael, bartneriaid ledled De Cymru i la…

Gweld mwy >

Y Comisiynydd yn cydnabod cyfraniad Hyrwyddwyr Datblygu pobl dduon ac Asiaidd a …

Yr wythnos hon cynhaliodd Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu, Alun Michael, y cyntaf mewn cyfres o ddigwyddiadau er mwyn cydnabod ymrwymiad a chymorth …

Gweld mwy >