Resize Text:

Switch to:

Newyddion

16/05/2018

Gemau Stryd yn Ne Cymru i helpu’r rheini sydd mewn perygl o droseddu ac aildrose…

Caiff cyfres o ddiwrnodau ymgysylltu eu cynnal gan Gomisiynydd Heddlu a Throseddu De Cymru i drafod y cyfleoedd sydd ar gael i ddefnyddio ymarfer corff a gweithgarwch cor…

Gweld mwy >
29/03/2018

Y Swyddfa Gartref yn ariannu ymchwil Prifysgol Bryste i buteindra

Fel rhan o ymdrechion y llywodraeth ac asiantaethau gorfodi’r gyfraith i ddeall natur puteindra a gwaith rhyw yn well, dyfarnwyd £150,000 i Brifysgol Bryste ymgymryd â ph…

Gweld mwy >
22/03/2018

Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru yn ategu galwadau i’r Prif Weinidog g…

Yn dilyn y newyddion bod y Prif Weinidog wedi cael cerydd swyddogol gan Awdurdod Ystadegau’r DU am gamarwain ASau a’r cyhoedd dros honiadau ffug bod y llywodraeth yn darp…

Gweld mwy >
30/01/2018

Mae Panel yr Heddlu a Throseddu De Cymru wedi cytuno i gynnydd arfaethedig ym mh…

Mae Panel yr Heddlu a Throseddu De Cymru wedi cytuno i gynnydd arfaethedig ym mhraesept yr heddlu er mwyn cynnal Plismona yn y Gymdogaeth ledled De Cymru a rhoi’r gallu i…

Gweld mwy >
26/01/2018

Adroddiad ar Effaith Cronfa Dioddefwyr 2017

Sefydlwyd Cronfa Dioddefwyr Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru yn 2016 i gefnogi prosiectau a gwasanaethau arbenigol newydd neu gyfredol sy’n gweithio ag unigolio…

Gweld mwy >
27/12/2017

Prosiect newydd i helpu i ddiogelu gweithwyr rhyw rhag trais rhywiol, cam-fantei…

Bydd Red Umbrella, sy’n brosiect partneriaeth gyda Heddlu Glannau’r Mersi sydd hefyd wedi derbyn cyllid o’r Gronfa Trawsnewid Gwasanaethau Trais yn erbyn Menywod a Merche…

Gweld mwy >
20/12/2017

Yr Heddlu yn canmol gorfoleddwyr cyn Gwener Gwirion

Mae Heddlu De Cymru wedi canmol y degau o filoedd o bobl a aeth allan i ddathlu’r Nadolig yn gynnar y penwythnos diwethaf – gydag uwch swyddogion yn dweud eu bod yn falch…

Gweld mwy >
25/11/2017

Heddlu De Cymru yn cefnogi Ymgyrch Rhuban Gwyn i roi diwedd ar drais yn erbyn me…

25 Tachwedd, mae’n Ddiwrnod Rhyngwladol ar gyfer Dileu Trais yn Erbyn Menywod, lle gofynnir i ddynion addo peidio byth â chyflawni trais yn erbyn menywod a merched, ei od…

Gweld mwy >
23/11/2017

Alun Michael yn myfyrio ar 5 mlynedd o fod yn Gomisiynydd Heddlu a Throseddu De …

Ac yntau’n dathlu 5 mlynedd ers ymgymryd â rôl Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu ledled Cymru a Lloegr, mae’r Gwir Anrh. Alun Michael wedi siarad am yr heriau a’r cyflawn…

Gweld mwy >
15/11/2017

Swyddfa Comisiynydd Heddlu a Throsedd yn croesawy dyfarniad isafbris alcohol

Mae Comisiynydd Heddlu a Throseddu De Cymru, Alun Michael, wedi croesawu dyfarniad Goruchaf Lys, sy’n golygu y byddai’n gyfreithlon cyflwyno isafbrisiau am alcohol.

Dydd …

Gweld mwy >
20/10/2017

Mae’r Gwir Anrh Alun Michael, Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru, ategu …

Ddydd Gwener 20 Hydref 2017, caiff Bil Aelodau Preifat a ddrafftiwyd gan Chris Bryant, AS y Rhondda, ei ddwyn gerbron y Senedd sydd â’r nod o ddiogelu parafeddygon, nyrsy…

Gweld mwy >
18/10/2017

Adnewyddu partneriaeth er mwyn cadw pobl ifanc yn ddiogel mewn bariau a chlybiau…

Mae cannoedd o ddathlwyr a allai fod yn agored i niwed yn cael eu diogelu yn ystod wythnosau cyntaf tymor newydd y brifysgol – gan dimau o fyfyrwyr sydd wedi’u hyfforddi’…

Gweld mwy >


Y newyddion diweddaraf

Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru wedi'i achredu'n ffurfiol fel cyflogw…

Mae'n bleser mawr gennym gyhoeddi ein bod bellach wedi ein hachredu fel Cyflogwr Cyflog Byw. Mae hyn yn golygu y bydd pob aelod o staff sy'n gweithio …

Gweld mwy >

PCSO yn cynrychioli Heddlu De Cymru mewn Rhaglen Arweinyddiaeth newydd i Gymru

Ar 10 Rhagfyr, roedd Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu, Alun Michael, a'r Dirprwy Brif Gwnstabl Jeremy Vaughan yn falch o ymuno â Chomisiynydd Cenedla…

Gweld mwy >

Hysbyseb am Aelod Cyfetholedig Annibynnol ar gyfer Panel yr Heddlu a Throsedd …

Mae Panel yr Heddlu a Throsedd De Cymru (y Panel) yn chwilio am unigolyn ymroddedig a brwdfrydig i ymuno â’r Panel fel Aelod Cyfetholedig Annibynnol i…

Gweld mwy >