Resize Text:

Switch to:

Newyddion

25/04/2019

Tryloywder: Tîm y Comisiynydd yn cael ei gydnabod am ragoriaeth

Mae Tîm Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru yn un o 27 yng Nghymru a Lloegr y dyfarnwyd Marc Ansawdd Tryloywder iddynt am fodloni'r gofynion statudol o ran bod yn …

Gweld mwy >
01/02/2019

Mae cynlluniau i barhau i ddiogelu pobl fregus, mynd i’r afael â throsedd a chyn…

Mae cynlluniau i barhau i ddiogelu pobl fregus, mynd i’r afael â throsedd a chynnal plismona yn y gymdogaeth ynghyd â chynnydd ym mhraesept y dreth gyngor wedi cael eu ce…

Gweld mwy >
03/01/2019

Ymateb Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu i setliad Grant yr Heddlu

Rwy’n croesawu’r ffaith bod y setliad sydd wedi ei gyhoeddi heddiw wedi lleddfu rhywfaint ar y bygythiad ariannol sylweddol a allai gael effaith fawr a niweidiol ar Heddl…

Gweld mwy >
11/12/2018

Rydym am i’r cyllid fod yn ei le er mwyn gallu rhoi’r adnoddau i swyddogion a st…

Er gwaethaf wyth mlynedd o weld Grant yr Heddlu yn cael ei leihau o draean, gan arwain at dorri nifer Swyddogion yr Heddlu o’r lefel uchaf o tua 3,400 i 2,800 (2,896 ar h…

Gweld mwy >
25/11/2018

Mae rhoi terfyn ar drais yn erbyn menywod a merched yn berthnasol i bawb

Mae swyddogion yr Heddlu a staff yn Heddlu De Cymru yn hyrwyddo ymgyrch Rhuban Gwyn eleni i fynd i’r afael â thrais yn erbyn menywod a merched.

O 25 Tachwedd – sef y Diwr…

Gweld mwy >
21/11/2018

Lansio cytundeb cenedlaethol i amddiffyn staff rhag trais yn GIG Cymru

Mae cytundeb diwygiedig o’r enw ‘Ymatebion Gorfodol i Drais ym maes Gofal Iechyd’, mewn perthynas â thrais ac ymddygiad ymosodol yn erbyn staff yn GIG Cymru, wedi cael ei…

Gweld mwy >
14/11/2018

Gwobrwywyd £1.2m i heddluoedd yng Nghymru gan y Gronfa Ymyrraeth Gynnar Ieuencti…

Ddydd Sadwrn 10 Tachwedd 2018, cyhoeddodd yr ysgrifennydd cartref Sajid Javid, fod cynnig cydweithredol o Gymru ar gyfer y Gronfa Ymyrraeth Gynnar Ieuenctid, sy’n cefnogi…

Gweld mwy >
14/09/2018

Swyddog Arweiniol Grantiau a Chyllid

Rydym yn awyddus i benodi Swyddog Arweiniol Grantiau a Chyllid, wedi’i leoli ym Mhencadlys Heddlu De Cymru ym Mhen-y-bont ar Ogwr ac yn weithredol ledled ardal Heddlu De …

Gweld mwy >
07/09/2018

Y Comisiynydd a’i dîm yn codi arian er budd cyn gydweithiwr

Ddydd Sul 16 Medi 2018, bydd y Comisiynydd Alun Michael ac aelodau o’i dîm, Lee Jones, Cerith Thomas, Jayne Powney, Jackie Trow a Christina Phillips yn gwisgo eu hesgidia…

Gweld mwy >
02/08/2018

Archwiliad o gyfrifon 2017/2018

10.00 a.m. a 5.00 p.m. (dydd Llun i ddydd Iau yn unig) a 10.00 a.m. a 4.00 p.m. (dydd Gwener yn unig) gall unrhyw berson sydd â diddordeb, drwy gais i’r Adran Gyllid, Pen…

Gweld mwy >
12/07/2018

Y Gronfa i Ddioddefwyr yn dyfarnu £170,675

Yn dilyn trafodaethau manwl gan banel yn cynnwys aelodau o’r gymuned, mae Cronfa i Ddioddefwyr 2018 Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru bellach wedi’i dyrannu i sa…

Gweld mwy >
17/05/2018

Heddlu De Cymru yn cynyddu ei ymdrechion i gael gwared ar droseddau casineb o bo…

Heddiw, galwodd Alun Michael, Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu, a Jeremy Vaughan, y Prif Gwnstabl Cynorthwyol, ar i’r cyhoedd mewn dinasoedd, trefi a phentrefi ledled ar…

Gweld mwy >


Y newyddion diweddaraf

Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru wedi'i achredu'n ffurfiol fel cyflogw…

Mae'n bleser mawr gennym gyhoeddi ein bod bellach wedi ein hachredu fel Cyflogwr Cyflog Byw. Mae hyn yn golygu y bydd pob aelod o staff sy'n gweithio …

Gweld mwy >

PCSO yn cynrychioli Heddlu De Cymru mewn Rhaglen Arweinyddiaeth newydd i Gymru

Ar 10 Rhagfyr, roedd Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu, Alun Michael, a'r Dirprwy Brif Gwnstabl Jeremy Vaughan yn falch o ymuno â Chomisiynydd Cenedla…

Gweld mwy >

Hysbyseb am Aelod Cyfetholedig Annibynnol ar gyfer Panel yr Heddlu a Throsedd …

Mae Panel yr Heddlu a Throsedd De Cymru (y Panel) yn chwilio am unigolyn ymroddedig a brwdfrydig i ymuno â’r Panel fel Aelod Cyfetholedig Annibynnol i…

Gweld mwy >