Resize Text:

Switch to:

Newyddion

03/01/2019

Ymateb Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu i setliad Grant yr Heddlu

Rwy’n croesawu’r ffaith bod y setliad sydd wedi ei gyhoeddi heddiw wedi lleddfu rhywfaint ar y bygythiad ariannol sylweddol a allai gael effaith fawr a niweidiol ar Heddl…

Gweld mwy >
11/12/2018

Rydym am i’r cyllid fod yn ei le er mwyn gallu rhoi’r adnoddau i swyddogion a st…

Er gwaethaf wyth mlynedd o weld Grant yr Heddlu yn cael ei leihau o draean, gan arwain at dorri nifer Swyddogion yr Heddlu o’r lefel uchaf o tua 3,400 i 2,800 (2,896 ar h…

Gweld mwy >
25/11/2018

Mae rhoi terfyn ar drais yn erbyn menywod a merched yn berthnasol i bawb

Mae swyddogion yr Heddlu a staff yn Heddlu De Cymru yn hyrwyddo ymgyrch Rhuban Gwyn eleni i fynd i’r afael â thrais yn erbyn menywod a merched.

O 25 Tachwedd – sef y Diw…

Gweld mwy >
21/11/2018

Lansio cytundeb cenedlaethol i amddiffyn staff rhag trais yn GIG Cymru

Mae cytundeb diwygiedig o’r enw ‘Ymatebion Gorfodol i Drais ym maes Gofal Iechyd’, mewn perthynas â thrais ac ymddygiad ymosodol yn erbyn staff yn GIG Cymru, wedi cael ei…

Gweld mwy >
14/11/2018

Gwobrwywyd £1.2m i heddluoedd yng Nghymru gan y Gronfa Ymyrraeth Gynnar Ieuencti…

Ddydd Sadwrn 10 Tachwedd 2018, cyhoeddodd yr ysgrifennydd cartref Sajid Javid, fod cynnig cydweithredol o Gymru ar gyfer y Gronfa Ymyrraeth Gynnar Ieuenctid, sy’n cefnogi…

Gweld mwy >
14/09/2018

Swyddog Arweiniol Grantiau a Chyllid

Rydym yn awyddus i benodi Swyddog Arweiniol Grantiau a Chyllid, wedi’i leoli ym Mhencadlys Heddlu De Cymru ym Mhen-y-bont ar Ogwr ac yn weithredol ledled ardal Heddlu De …

Gweld mwy >
07/09/2018

Y Comisiynydd a’i dîm yn codi arian er budd cyn gydweithiwr

Ddydd Sul 16 Medi 2018, bydd y Comisiynydd Alun Michael ac aelodau o’i dîm, Lee Jones, Cerith Thomas, Jayne Powney, Jackie Trow a Christina Phillips yn gwisgo eu hesgidia…

Gweld mwy >
02/08/2018

Archwiliad o gyfrifon 2017/2018

10.00 a.m. a 5.00 p.m. (dydd Llun i ddydd Iau yn unig) a 10.00 a.m. a 4.00 p.m. (dydd Gwener yn unig) gall unrhyw berson sydd â diddordeb, drwy gais i’r Adran Gyllid, Pen…

Gweld mwy >
12/07/2018

Y Gronfa i Ddioddefwyr yn dyfarnu £170,675

Yn dilyn trafodaethau manwl gan banel yn cynnwys aelodau o’r gymuned, mae Cronfa i Ddioddefwyr 2018 Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru bellach wedi’i dyrannu i sa…

Gweld mwy >
17/05/2018

Heddlu De Cymru yn cynyddu ei ymdrechion i gael gwared ar droseddau casineb o bo…

Heddiw, galwodd Alun Michael, Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu, a Jeremy Vaughan, y Prif Gwnstabl Cynorthwyol, ar i’r cyhoedd mewn dinasoedd, trefi a phentrefi ledled ar…

Gweld mwy >
16/05/2018

Gemau Stryd yn Ne Cymru i helpu’r rheini sydd mewn perygl o droseddu ac aildrose…

Caiff cyfres o ddiwrnodau ymgysylltu eu cynnal gan Gomisiynydd Heddlu a Throseddu De Cymru i drafod y cyfleoedd sydd ar gael i ddefnyddio ymarfer corff a gweithgarwch cor…

Gweld mwy >
29/03/2018

Y Swyddfa Gartref yn ariannu ymchwil Prifysgol Bryste i buteindra

Fel rhan o ymdrechion y llywodraeth ac asiantaethau gorfodi’r gyfraith i ddeall natur puteindra a gwaith rhyw yn well, dyfarnwyd £150,000 i Brifysgol Bryste ymgymryd â ph…

Gweld mwy >


Y newyddion diweddaraf

Hysbyseb am Aelod Cyfetholedig Annibynnol ar gyfer Panel yr Heddlu a Throsedd …

Mae Panel yr Heddlu a Throsedd De Cymru (y Panel) yn chwilio am unigolyn ymroddedig a brwdfrydig i ymuno â’r Panel fel Aelod Cyfetholedig Annibynnol i…

Gweld mwy >

Lansio strategaeth newydd i fynd i'r afael â Thrais yn erbyn Menywod a Merched y…

Yn Neuadd y Sir Caerdydd, ddydd Iau 3 Hydref, croesawodd Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu, Y Gwir Anrh Alun Michael, bartneriaid ledled De Cymru i la…

Gweld mwy >

Y Comisiynydd yn cydnabod cyfraniad Hyrwyddwyr Datblygu pobl dduon ac Asiaidd a …

Yr wythnos hon cynhaliodd Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu, Alun Michael, y cyntaf mewn cyfres o ddigwyddiadau er mwyn cydnabod ymrwymiad a chymorth …

Gweld mwy >