Resize Text:

Switch to:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

£1.4m i fynd i’r afael â thrais yn erbyn menywod a merched yn ne Cymru

Wedi'i ddiweddaru: 11/07/2017

Yr wythnos hon cyhoeddodd Llywodraeth y DU y byddai Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru yn cael £1.4 miliwn er mwyn helpu i atal a mynd i’r afael â thrais yn erbyn menywod a merched.

Cafodd yr arian hwn, y swm mwyaf o’r gronfa o £17 miliwn, ei roi yn dilyn cais llwyddiannus i Gronfa Trawsnewid Gwasanaeth Trais yn erbyn Menywod a Merched a arweiniwyd gan Paula Hardy, Arweinydd Polisi Strategol y Comisiynydd.

Nod y gronfa yw hyrwyddo prosiectau sy’n arwain y ffordd wrth atal trais cyn iddo ddigwydd, yn atal cam-drin rhag dod yn rhan o fywyd bob dydd, ac yn sefydlu’r ffyrdd gorau o helpu dioddefwyr a’u teuluoedd.

Dywedodd Alun Michael, Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru:

“Mae’r swm o £1.4 miliwn tuag at y gwaith o ostwng lefelau trais yn erbyn menywod a merched yn dangos cryn dipyn o hyder yn Heddlu De Cymru. Rwy’n falch iawn bod y Swyddfa Gartref wedi cydnabod y gwaith arbennig sy’n cael ei wneud gyda’n hasiantaethau partner, gan gynnwys awdurdodau lleol, ein byrddau iechyd lleol, Iechyd Cyhoeddus Cymru, y Gwasanaeth Tân, a sefydliadau yn y trydydd sector, i fynd i’r afael â thrais yn erbyn menywod a merched.

“Mae’r gwaith a wnawn gyda’n gilydd yn anelu at wneud dioddefwyr a’u teuluoedd yn fwy diogel ac mae hefyd yn cynnwys ffyrdd o herio tramgwyddwyr a’u dwyn i gyfrif am eu gweithredoedd. Byddwn yn defnyddio’r arian hwn i gyflawni’r nod o ymyrryd yn gynnar a chymryd camau prydlon pan fo problemau’n codi. Rhaid i mi bwysleisio mai dim ond os yw’r sector cyhoeddus a’r sector gwirfoddol yn cydweithredu y gwelwn y newid mawr mewn ymddygiad rydym i gyd am ei weld ac mae hynny’n flaenoriaeth i mi a’r prif gwnstabl, a gweinidogion Llywodraeth Cymru. 

“Rydym eisoes wedi bod yn llwyddiannus mewn rhannau o’n hardal drwy weithio gyda meddygon teulu ac mae menter DRIVE yn gynllun peilot rheoli tramgwyddwyr a gynlluniwyd i wneud dioddefwyr yn fwy diogel. Bydd y grant hwn yn ein galluogi i gydweithio i gyflymu’r gwaith hwn a gwneud menywod a merched ledled y de yn fwy diogel. I wneud hynny rhaid i ni annog camau ataliol, adnabod dioddefwyr yn gynt a chymryd camau ymyrryd mewn ffordd sy’n canolbwyntio ar y dioddefwr. Bydd yr arian hwn yn ein helpu i hyrwyddo camau i roi diwedd ar drais yn erbyn menywod a merched.”

Dywedodd Eleri Butler, Prif Swyddog Gweithredol Cymorth i Ferched Cymru:

“Mae’n newyddion gwych bod y Swyddfa Gartref wedi cyhoeddi cyllid i gyflwyno’r model Newid sy’n Para yn y de. Mae Cymorth i Ferched Cymru yn falch o fod yn gweithio gyda Heddlu De Cymru a Chomisiynydd yr Heddlu a Throseddu, ynghyd â phartneriaid eraill, i ddatblygu’r ymateb amlasiantaethol hwn i bob math o drais yn erbyn menywod a merched yng Nghymru.

“Gwyddom fod un o bob tair menyw yng Nghymru yn profi trais corfforol neu rywiol ar ryw adeg fel oedolyn, felly mae’n hollbwysig ein bod yn creu cymunedau lle caiff pawb y cyfle i wneud gwahaniaeth. Mae menywod wedi dweud wrthym eu bod am gael mwy o gyfle i ofyn am help gan rywun sy’n deall yn eu cymunedau lleol, ynghyd â chymorth arbenigol sy’n eu galluogi i fod yn rhydd rhag trais a chamdriniaeth yn yr hirdymor. Bydd prosiect trawsnewidiol Newid sy’n Para, a ariennir gan y Swyddfa Gartref, yn creu cymunedau gwydn, drwy feithrin dealltwriaeth ac ymatebion cymunedau drwy hyfforddi aelodau o’r gymuned leol – fel pobl trin gwallt, gweithwyr siop neu wirfoddolwyr cymunedol – i gynnal sgwrs gefnogol a chynnig ymateb defnyddiol i unrhyw ddatgeliad, a byddwn yn anelu at sicrhau y gall unrhyw un sy’n profi trais a chamdriniaeth gael yr help sydd ei angen arnynt, cyn gynted â phosibl.

“Bydd y model hefyd yn datblygu ac yn gwella rôl gweithwyr proffesiynol yr ymddiriedir ynddynt, sydd wedi’u hyfforddi i adnabod goroeswyr a thramgwyddwyr ac ymateb iddynt, gan gynyddu cyfleoedd i ymgysylltu â gwasanaethau cymorth arbenigol lleol a rhaglenni i dramgwyddwyr. Bydd model Newid sy’n Para yn newid systemau ac yn trawsnewid bywydau. Yn y pen draw, y nod yw lleihau nifer y menywod a phlant sy’n cael eu cam-drin a sicrhau bod y camau a gymerir ar draws cymunedau yn cael effaith fuddiol hirdymor ar ddioddefwyr, goroeswyr, teuluoedd a’r gymuned ehangach.”

Ychwanegodd Jo Todd, Prif Swyddog Gweithredol Respect:

“Mae Respect yn falch o fod yn gweithio gyda Cymorth i Ferched Cymru a Cymorth i Ferched Lloegr i ddatblygu ymateb i dramgwyddwyr sy’n gyson â Newid sy’n Para. Edrychwn ymlaen at gydweithio’n agos yn ne Cymru er mwyn sicrhau bod tramgwyddwyr yn cael eu hadnabod cyn gynted â phosibl, yn cael eu dwyn i gyfrif, yn cael cyfle i newid ac yr ymdrinnir â nhw’n gadarn os byddant yn dewis parhau i fod yn dreisgar neu i gam-drin.”

Gall unrhyw un y mae cam-drin domestig, trais rhywiol neu unrhyw fath arall o drais yn erbyn menywod yng Nghymru yn effeithio arnynt gysylltu â Llinell Gymorth Byw Heb Ofn ar 0808 80 10 800 am wybodaeth a chymorth cyfrinachol 24 awr, a help i gael gafael ar wasanaethau lleol. Mae’r llinell gymorth hefyd yn cynnig y cyfle i sgwrsio dros y we rhwng 9am a 9pm bob dydd a gellir cael rhagor o wybodaeth yma: http://livefearfree.gov.wales/how-to-get-help

Gellir gweld cyhoeddiad llawn y Llywodraeth yma:

https://www.gov.uk/government/news/uk-government-awards-14million-to-south-wales-police-crime-commissioner-to-tackle-violence-against-women-and-girls
Y newyddion diweddaraf

Mae Panel Heddlu a Throsedd De Cymru yn cefnogi'r cynnydd arfaethedig i braesept…

Mae Panel  yr Heddlu a Throseddu De Cymru wedi cytuno i gynyddu praesept yr heddlu a fydd yn cael ei ddefnyddio i fynd i'r afael â thrais difrifol a t…

Gweld mwy >

Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru wedi'i achredu'n ffurfiol fel cyflogw…

Mae'n bleser mawr gennym gyhoeddi ein bod bellach wedi ein hachredu fel Cyflogwr Cyflog Byw. Mae hyn yn golygu y bydd pob aelod o staff sy'n gweithio …

Gweld mwy >

PCSO yn cynrychioli Heddlu De Cymru mewn Rhaglen Arweinyddiaeth newydd i Gymru

Ar 10 Rhagfyr, roedd Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu, Alun Michael, a'r Dirprwy Brif Gwnstabl Jeremy Vaughan yn falch o ymuno â Chomisiynydd Cenedla…

Gweld mwy >